svētdiena, 2011. gada 31. jūlijs

Jēk.4:13, 15

Jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu, kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.

4.Moz.9:23

Pēc Tā Kunga pavēles tie apmetās, un pēc Tā Kunga pavēles tie cēlās.

sestdiena, 2011. gada 30. jūlijs

Atkl.15:4

Kas Tevi nebītos, ak, Kungs, un neslavētu Tavu Vārdu? Jo Tu vien esi svēts.

Ps.8:2

Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs vārds visās zemēs!

piektdiena, 2011. gada 29. jūlijs

Rom.2:6

Viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem.

Sal.māc.12:14

Dievs pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns.

ceturtdiena, 2011. gada 28. jūlijs

Rom.11:16

Ja sakne ir svēta, tad arī zari.

2.Ķēn.19:30

Kas no Jūdas dzīvs palicis, tas atlikums, tas izdos sakni kā atzaru, un augļi tam aizmetīsies galotnē.

trešdiena, 2011. gada 27. jūlijs

Mt.18:10

Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt.

Ps.8:3

No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku.

otrdiena, 2011. gada 26. jūlijs

Fil.2:5-7

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs.

Jes.53:3

Viņš bija nicināts, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām.

pirmdiena, 2011. gada 25. jūlijs

1.Kor.15:58

Topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.

Hag.1:14

Tas Kungs lika pamosties visos jaunam Garam, tā ka viņi nāca un sāka darbus gar Tā Kunga Cebaota, sava Dieva, namu.

svētdiena, 2011. gada 24. jūlijs

1.Jņ.4:1

Neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē.

Ec.13:3

Bēdas tiem sirdsapziņu zaudējušiem praviešiem, kas seko savam pašu prātam un nav nekā redzējuši!

sestdiena, 2011. gada 23. jūlijs

Atkl.11:15

Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam.

Jes.26:13

Kungs, mūsu Dievs, bez Tevis vēl citi kungi ir valdījuši pār mums, bet mēs slavējam Tevi, Tavu Vārdu.

piektdiena, 2011. gada 22. jūlijs

Lk.1:46-47

Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju."

Jes.41:16

Tu priecāsies ar To Kungu un leposies ar Israēla Svēto.

ceturtdiena, 2011. gada 21. jūlijs

Rom.8:15

Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!

Ps.118:5

Bailēs es piesaucu To Kungu, un Viņš paklausīja un mani atsvabināja.

trešdiena, 2011. gada 20. jūlijs

Jņ.13:8

ēteris Viņam saka: "Nemūžam Tu man nemazgāsi kājas!" Jēzus atbildēja viņam: "Ja Es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie Manis."

Jer 33:8

Es šķīstīšu ļaudis no visiem viņu noziegumiem, ar ko tie apgrēkojušies pret Mani, un Es piedošu visus viņu pārkāpumus.

otrdiena, 2011. gada 19. jūlijs

Rom.8:16

Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni.

Ec.39:29

“Es no tiem vairs neslēpšu Savu vaigu, jo Es izlēju Savu Garu pār Israēla namu,” saka Dievs Tas Kungs.

pirmdiena, 2011. gada 18. jūlijs

Rom.14:19

Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.

Sal.pam.16:7

Ja kāda ceļi Tam Kungam labi patīk, tad Viņš liek izlīdzināties viņam arī ar viņa ienaidniekiem.

svētdiena, 2011. gada 17. jūlijs

Ap.d.18:10

Jo Es esmu ar tevi! Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu.

Jer.1:19

“Kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu!” saka Tas Kungs.

sestdiena, 2011. gada 16. jūlijs

Ef.2:19

Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime.

1.Moz.26:3

Dzīvo kā svešinieks šinī zemē, un Es būšu ar tevi.

piektdiena, 2011. gada 15. jūlijs

Ebr.12:14

Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu.

Mih.5:4

Viņš būs miers.

ceturtdiena, 2011. gada 14. jūlijs

Rom.3:3-4

Bet, ja nu daži uzticību lauzuši, vai tad viņu neuzticība atceļ Dieva uzticību? Nebūt ne!

Raudu dz.3:23

Liela ir Tava uzticība.

trešdiena, 2011. gada 13. jūlijs

1.Tes.5:24

Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.

1.Moz.46:3-4

Dievs sacīja Jēkabam: “Es esmu Dievs, tava tēva Dievs, nebīsties. Es iešu kopā ar tevi uz Ēģipti, un Es tevi atkal vezdams atvedīšu atpakaļ.”

otrdiena, 2011. gada 12. jūlijs

Lk.22:35

Viņš tiem sacīja: "Kad Es jūs sūtīju bez maka un somas un kurpēm, vai jums kā trūka?" Un tie sacīja: "Nekā!"

1.Moz.18:19

Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā Tā Kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas.

pirmdiena, 2011. gada 11. jūlijs

Jēk.4:10

Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.

Jes.29:16

Ak, tavu neprātību! Vai tad mālu var pielīdzināt podniekam, un vai kāds veidojums var sacīt par savu darinātāju: viņš nav mani darinājis? – un kāds darināts tēls savam tēlniekam: viņš nekā neprot?

svētdiena, 2011. gada 10. jūlijs

Rom.8:1

Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.

Jes.3:13

Tas Kungs ceļas, lai darītu zināmu Savu sūdzību, lai spriestu tiesu pār tautām.

sestdiena, 2011. gada 9. jūlijs

2.Tes.1:12

Lai tā jūsos tiktu pagodināts mūsu Kunga Jēzus Vārds un jūs Viņā, pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības.

Ps.44:9

Par Dievu mēs līksmojam vienumēr un Tavam Vārdam pateicamies mūžīgi.

piektdiena, 2011. gada 8. jūlijs

Rom.7:19

Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.

Ps.51:14

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!

ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlijs

Rom.5:11

Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu.

Jes.52:9

Tas Kungs ir apžēlojies par Savu tautu, Viņš ir atsvabinājis Jeruzālemi.

trešdiena, 2011. gada 6. jūlijs

Mt.5:11-12

Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs.

Ezr.6:22

Tas Kungs bija viņus iepriecinājis.

otrdiena, 2011. gada 5. jūlijs

Ebr.6:18

Lai šīs ...būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību.

Ps.36:8

Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība! Cilvēku bērni nāk pie Tevis un glābjas Tavu spārnu pavēnī.

pirmdiena, 2011. gada 4. jūlijs

Ap.d.10:43

Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu.

Ec.39:7

Un Savu svēto Vārdu Es darīšu zināmu Savas Israēla tautas vidū.

svētdiena, 2011. gada 3. jūlijs

Mt.7:11

Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?

Ps.90:14

Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!

sestdiena, 2011. gada 2. jūlijs

2.Kor.3:12

Tāpēc ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi.

Raudu dz.3:58

Tu, Kungs, vadi manas dvēseles lietas, Tu glāb manu dzīvību.

piektdiena, 2011. gada 1. jūlijs

Mt.14:23

Viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt.

Hab.2:20

Tas Kungs ir Savā svētajā namā. Lai visa pasaule klusē Viņa vaiga priekšā.