piektdiena, 2018. gada 31. augusts

Mk.1:19-20

Viņš redzēja Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, un tos laivā tīklus lāpām. Un tūdaļ Viņš tos aicināja. Un savu tēvu Cebedeju ar tiem algādžiem laivā atstājuši, tie nogāja Viņam pakaļ.

1.Sam.3:4

Tas Kungs Samuēli sauca, un šis sacīja: redzi, še es esmu.

ceturtdiena, 2018. gada 30. augusts

Jņ.6:8-10

Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, uz Viņu saka: Še ir viens jauneklis, tam ir piecas miežu maizes un divas zivis; bet kas tas ir priekš tik daudz ļaudīm? Un Jēzus sacīja: dariet, ka tie ļaudis apsēžas.

2.Moz.16:11

Es esmu dzirdējis Izraēla bērnu kurnēšanu. Runā uz tiem un saki: ap vakara laiku jūs ēdīsiet gaļu un rītu jūs ar maizi tapsiet paēdināti un jums būs atzīt, ka es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.

trešdiena, 2018. gada 29. augusts

Ap.d.1:8

Hūs dabūsiet spēku, kad Tas Svētais Gars pār jums būs nācis, un būsiet mani liecinieki tā Jeruzālemē, kā arī visā Jūdu zemē un Samarijā un līdz pat pasaules galam.

Jes.62:6

Jeruzāleme, es iecelšu sargus uz taviem mūriem, kas nekad ne dienu ne nakti necietīs klusu!

otrdiena, 2018. gada 28. augusts

Atkl.15:3-4

Lieli un brīnišķi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, visu valdītājs; taisni un patiesīgi ir Tavi ceļi, Tu ķēniņ pār tām tautām! Kas Tevi nebītos, Kungs, un nedotu Tavam vārdam godu?

Ps.97:1

Tas Kungs ir ķēniņš, - lai priecājās zeme, un salas lai līksmojās lielā pulkā.

pirmdiena, 2018. gada 27. augusts

Ef.5:2

Staigājiet iekš mīlestības, kā arī Kristus mūs ir mīlējis un pats par mums nodevies.

2.Moz.15:13

Tu caur savu žēlastību esi vadījis šos ļaudis, ko Tu atpestījis.

svētdiena, 2018. gada 26. augusts

Ebr.10:24

Lai mēs cits citu vērā ņemamies ar skubināšanu pie mīlestības un labiem darbiem.

Hoz.14:10

Tā Kunga ceļi ir taisni, un taisnie pa tiem staigās, bet pārkāpēji pa tiem kritīs.

sestdiena, 2018. gada 25. augusts

1.Jņ.1:9

Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un mūs šķīsta no visas netaisnības.

Ps.51:5

Es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir manā priekšā vienmēr.

piektdiena, 2018. gada 24. augusts

Lk.15:21-22

Tas dēls sacīja uz viņu: tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi un neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tas tēvs sacīja uz saviem kalpiem: atnesiet tās viskrāšņākās drēbes un ģērbiet to un dodiet tam gredzenu rokā un kurpes kājās.

Cah.3:4

Redzi, tavu noziegumu es tev esmu atņēmis, un tevi apģērbšu ar svētku drēbēm.

ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcināti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

Ps.84:2

Cik mīlīgas ir tavas mājvietas, ak Kungs Cebaot!

trešdiena, 2018. gada 22. augusts

Kol.1:3

Mēs pateicamies mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievam un Tēvam vienmēr par jums lūgdami.

Neh.9:31

Tu tos neesi pavisam iznīcinājis nedz tos atstājis; jo tu esi žēlīgs un sirdsžēlīgs Dievs.

otrdiena, 2018. gada 21. augusts

Mk.16:20

Tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem palīdzēja strādāt un to vārdu apstiprināja caur līdzejošām zīmēm.

1.Ķēn.8:57

Lai Tas Kungs, mūsu Dievs, ir ar mums, itin kā viņš bijis ar mūsu tēviem. Viņš lai mūs neatstāj un lai mūs neatmet.

pirmdiena, 2018. gada 20. augusts

Ap.d.2:46

Tie ikdienas vienprātīgi turējās kopā Dieva namā, un šurp un turp namos maizi lauza un barību ņēma ar prieku un sirds vientiesību.

Ezr.6:22

Tas Kungs tos bija priecīgus darījis.

svētdiena, 2018. gada 19. augusts

2.Kor.1:24

Mēs esam jūsu prieka palīgi; jo jūs stāvat ticībā.

Jes.61:1

Tas Kungs mani svaidījis, nabagiem sludināt prieka vēsti, mani sūtījis, sagrauztas sirdis dziedināt, cietuma ļaudīm sludināt atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu atraisīšanu.

sestdiena, 2018. gada 18. augusts

Kol.2:7

Iesakņoti un uztaisīti iekš viņa un apstiprināti iekš ticības, tā kā jūs esat mācīti, augdami iekš tās ar pateicību.

Joz.24:16

Lai tas ir tālu no mums, To Kungu atstāt un kalpot citiem dieviem.

piektdiena, 2018. gada 17. augusts

1.Kor.10:24

Nevienam nebūs to meklēt, kas pašam, bet kas citam par labu.

Jon.4:10-11

Tas Kungs sacīja: tev ir žēl tā rīcinus stāda, pie kā tu neesi ne strādājis ne to audzinājis, kas vienā naktī cēlies un vienā naktī nozudis. Un man nebija žēlot to lielo pilsētu Ninivi?

ceturtdiena, 2018. gada 16. augusts

2.Tim.2:7

Tas Kungs tev dod saprašanu visās lietās.

Jes.48:17

Es Tas Kungs, tavs Dievs, es tevi mācu, kas piederas, es tevi vadu pa to ceļu, kur jāiet.

trešdiena, 2018. gada 15. augusts

Atkl.1:8

Es esmu Tas A un Tas O, Tas Iesākums un Tas Gals, saka Tas Kungs Dievs, kas ir un kas bijis un kas nāk, Tas Visuvaldītājs.

Sal.pam.18:10

Tā Kunga vārds ir stipra pils; tur taisnais glābjas un top izglābts.

otrdiena, 2018. gada 14. augusts

Mt.28:20

Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.

Ps.62:2

Tiešām, mana dvēsele ir klusu uz Dievu, no viņa nāk mana pestīšana.

pirmdiena, 2018. gada 13. augusts

Jņ.15:12

Šis ir Mans bauslis, ka jūs viens otru mīlējāt, itin kā Es jūs esmu mīlējis.

5.Moz.13:5

Tam Kungam, savam Dievam, jums būs dzīties pakaļ un viņu bīties, un viņa baušļus jums būs turēt un viņa balsi klausīt un viņam kalpot un viņam pieķerties.

svētdiena, 2018. gada 12. augusts

Ebr.13:12-13

Jēzus, lai caur savām paša asinīm ļaudis svētītu, ir cietis ārā priekš vārtiem. Tad nu lai izejam pie Viņa ārā, lēģera priekšā, nest Viņa negodu.

Jes.50:6

Es savu muguru devu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas mani plūca; es neapslēpu savu vaigu no nievāšanas un spļaudalām.

sestdiena, 2018. gada 11. augusts

Ap.d.2:11

Mēs dzirdam, tos ar mūsu pašu mēlēm Dieva lielos darbus runājam.

Ps.57:10

Es tev pateikšu, Kungs, starp tiem ļaudīm, es tevi slavēšu starp tautām.

piektdiena, 2018. gada 10. augusts

Mt.28:18-20

Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejat un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tā Tēva un Tā Dēla un Tā Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.

Jes.40:15

Redzi, tautas ir kā pilīte pie spaiņa un kā puteklītis svaru kausā.

ceturtdiena, 2018. gada 9. augusts

Lk.10:26-28

Viņš uz to sacīja: kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu lasi? Un tas atbildēja un sacīja: tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava spēka un no visa sava prāta, un savu tuvāku kā sevi pašu. Tad Viņš tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis; ej, dari to, tad tu dzīvosi.

5.Moz.5:33

Pa ikkatru ceļu, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, jums pavēl, jums būs staigāt.

trešdiena, 2018. gada 8. augusts

Mt.10:7

Izgājuši pasludinājat un sakāt: Debesu valstība ir tuvu klāt nākusi.

Jes.33:5-6

Tas Kungs Ciānu piepildījis ar tiesu un taisnību. Un tavā laikā būs ticība, pestīšanas bagātība, gudrība un atzīšana.

otrdiena, 2018. gada 7. augusts

Mk.6:48

Redzēdams tos braucot bēdās esam (jo vējš tiem bija pretī), Viņš naktī gaiļos pie tiem nāca.

Raudu dz.3:57

Tu nāci tuvu klāt tai dienā, kad es tevi piesaucu, un sacīji nebīsties!

pirmdiena, 2018. gada 6. augusts

Gal.6:2

Nesiet cits cita nastas, un tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību.

Ps.41:2

Svētīgs tas, kas nabagu apgādā; to Tas Kungs izglābs ļaunā dienā.

svētdiena, 2018. gada 5. augusts

Jņ.4:23

Tā stunda nāk un jau tagad ir, ka tie īstenie pielūdzēji To Tēvu pielūgs garā un patiesībā; jo Tas Tēvs tādus arī meklē, kas To tā pielūdz.

Jes.56:7

Mans nams taps nosaukts lūgšanas nams visām tautām.

sestdiena, 2018. gada 4. augusts

Rom.14:7-8

Neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo kad dzīvojam, tad dzīvojam Tam Kungam; kad mirstam, tad mirstam Tam Kungam. Tāpēc vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam Tam Kungam.

Īj.12:10

Viņa rokā ir visu dzīvo dvēsele.

piektdiena, 2018. gada 3. augusts

2.Tim.2:13

Ja mēs esam neuzticami, viņš paliek uzticams, viņš sevi pašu nevar aizliegt.

5.Moz.23:6

Tas Kungs, tavs Dievs, lāstu tev pārvērta par svētību, tādēļ ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi mīlēja.

ceturtdiena, 2018. gada 2. augusts

1.Pēt.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas pēc savas lielās apžēlošanas mūs atdzemdinājis uz dzīvu cerību caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem,

Ps.142:6

Kungs; es saku: tu esi mana cerība, mana daļa dzīvo zemē.

trešdiena, 2018. gada 1. augusts

Mk.11:24

Visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticat, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks.

1.Sam.14:6

Tam Kungam nav grūti atpestīt, vai caur daudz, vai caur maz.