trešdiena, 2018. gada 29. augusts

Ap.d.1:8

Hūs dabūsiet spēku, kad Tas Svētais Gars pār jums būs nācis, un būsiet mani liecinieki tā Jeruzālemē, kā arī visā Jūdu zemē un Samarijā un līdz pat pasaules galam.