svētdiena, 2016. gada 31. jūlijs

Lk.14:13-14

Kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt.

3.Moz.19:14

Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā, bet tev būs bīties savu Dievu,- Es esmu Tas Kungs!

sestdiena, 2016. gada 30. jūlijs

Jņ.13:15

Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā Es jums esmu darījis.

Mih.6:8

Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!

piektdiena, 2016. gada 29. jūlijs

Atkl.3:11

Turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.

Jer.2:19

Tev jāatzīst un jāsaprot, cik ļauni un bēdīgi ir tas, ka tu esi atstājis To Kungu, savu Dievu.

ceturtdiena, 2016. gada 28. jūlijs

Kol.3:12

Kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā.

Hoz.12:7

Tādēļ atgriezies pie sava Dieva, glabā savu žēlsirdību un taisnību, cerē un paļaujies vienmēr uz savu Dievu!

trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

Lk.18:7

Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?

Ps.9:20

Celies, Kungs, lai cilvēks nedabū virsroku.

otrdiena, 2016. gada 26. jūlijs

2.Kor.1:10-11

Uz Viņu mēs liekam savu cerību, ka Viņš mūs joprojām glābs. Arī jūs mums palīdzēsit ar savām aizlūgšanām.

Jes.50:7

Dievs Tas Kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā.

pirmdiena, 2016. gada 25. jūlijs

Ap.d.17:25

Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu.

Ps.33:6

Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu.

svētdiena, 2016. gada 24. jūlijs

EF.1:20-21

Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā.

Ps.33:10

Tas Kungs izjauc tautu nodomus.

sestdiena, 2016. gada 23. jūlijs

Lk.6:26

Vai jums, kad visi ļaudis jums teic glaimus!

Jes.51:7

Uzklausait Mani jūs, kas pazīstat taisnību un mīlat to, jūs ļaudis, kam sirdī Mani baušļi! Nebīstieties no cilvēku nievāšanām.

piektdiena, 2016. gada 22. jūlijs

Lk.2:46

Pēc trim dienām tie Viņu atrada Templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot.

Ps.119:24

Tavas liecības ir mans prieks un manas padoma devējas.

ceturtdiena, 2016. gada 21. jūlijs

2.Tes.3:5

Pats Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību.

Ec.12:25

Es, Tas Kungs, runāšu, kas Man ir sakāms, un vārds, ko runāju, piepildīsies.

trešdiena, 2016. gada 20. jūlijs

1.Pēt.4:10

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.

5.Moz.16:17

Ikvienam ar savu dāvanu rokā būs nākt, pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis.

otrdiena, 2016. gada 19. jūlijs

Mk 9:38–39a, 40

Jānis Viņam sacīja: "Mācītāj, mēs kādu redzējām Tavā Vārdā izdzenam ļaunus garus. Tas neturas pie mums, un mēs tam to esam lieguši, tāpēc ka tas neturas pie mums." Bet Jēzus sacīja: "Neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu Manā Vārdā, kas tūdaļ par Mani varētu runāt ļaunu. Jo, kas nav pret mums, tas ir ar mums."

Jes.55:8

"Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2016. gada 18. jūlijs

2.Kor.4:16

Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.

Raudu dz.3:22-23

Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas, un liela ir Tava uzticība.

svētdiena, 2016. gada 17. jūlijs

Mt.15:31

ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Israēla Dievu.

Ps.111:9

Viņš sūtīja pestīšanu Savai tautai un noteica, ka Viņa derība pastāvēs mūžīgi.

sestdiena, 2016. gada 16. jūlijs

MK.5:22-24

viens no sinagogas priekšniekiem, Jairs vārdā, un, Viņu redzēdams, tas krīt pie Viņa kājām un Viņu ļoti lūdz, sacīdams: "Mana meitiņa mirst, lūdzams, nāc un uzliec tai rokas, ka viņa top vesela un dzīvo." Un Viņš ar to nogāja.

Jer.16:19

Ak, Kungs, mans spēks, mana stiprā pils un mans patvērums bēdās!

piektdiena, 2016. gada 15. jūlijs

Ebr.13:4

Laulība lai ir visiem godā.

2.Moz.20:14

Tev nebūs laulību pārkāpt.

ceturtdiena, 2016. gada 14. jūlijs

1.Pēt.2:15-16

Tāda ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi.

Ps.97:10

Jūs, kas To Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu!

trešdiena, 2016. gada 13. jūlijs

Ef.4:29

No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.

Ps.39:2

Es uzmanīšu savus ceļus, ka negrēkoju ar savu mēli.

otrdiena, 2016. gada 12. jūlijs

1.Kor.16:14

Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.

Am.5:14

Meklējiet labo un ne ļauno, lai jūs varētu dzīvot.

pirmdiena, 2016. gada 11. jūlijs

Ef.6:18

Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.

Am.7:2

Ak, Kungs, Kungs, esi žēlīgs! Kas gan palīdzēs Jēkabam pastāvēt, jo viņš pats jau tā ir niecīgs!

svētdiena, 2016. gada 10. jūlijs

Atkl.21:2

Es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu.

Jes.62:3

Tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā.

sestdiena, 2016. gada 9. jūlijs

2.Kor.1:9-10

Pēc mūsu pašu domām, bijām jau nāvei lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām Viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābs. Uz Viņu mēs liekam savu cerību, ka Viņš mūs joprojām glābs.

Jer.32:17

Ak, Kungs, Kungs! Tu radīji debesis un zemi ar Savu lielo spēku un Savu izstiepto roku, Tev nekas nav neiespējams.

piektdiena, 2016. gada 8. jūlijs

Ebr.1:1-2

Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu.

Ps.50:1

Dievs, stiprais Dievs Kungs, uzrunā un uzsauc visai zemei no rītiem līdz vakariem.

ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Ap.d.18:9-10

Tas Kungs parādībā Pāvilam sacīja: "Nebīsties, bet runā un neciet klusu. Jo Es esmu ar tevi!"

Jer.1:7

Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu.

trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs

1.Kor.16:13

Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri!

Cef.3:15

Tas Kungs, Israēla ķēniņš, ir pie tevis. Ļaunuma tu vairs neredzēsi.

otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs

1.Kor.1:4-5

Es pateicos Dievam vienumēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū, jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā.

Ps.119:73

Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos Tavus baušļus!

pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs

Ef.5:19

Runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.

Ps.104:33

Es dziedāšu Tam Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu!

svētdiena, 2016. gada 3. jūlijs

Rom,13:12

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.

Joēla 2:11-12

Liela ir Tā Kunga diena un ļoti briesmīga. Kas gan var tajā pastāvēt? "Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds!"

sestdiena, 2016. gada 2. jūlijs

Kol.1:13

Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā.

Ps.30:4

Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts, Tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā.

piektdiena, 2016. gada 1. jūlijs

2.Kor.8:14

Jūsu pārpalikums tagad lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana.

1.Lku.29:14

Kas es esmu, un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus? Bet viss ir no Tevis, un no Tavas rokas mēs Tev dodam!