piektdiena, 2015. gada 31. jūlijs

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību.

Ps.25:5

Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.

ceturtdiena, 2015. gada 30. jūlijs

Fil.1:6

Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

Jer.30:11

Es esmu ar tevi, lai tev palīdzētu, saka Tas Kungs.

trešdiena, 2015. gada 29. jūlijs

Mt.16:15

Viņš uz tiem sacīja: "Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?"

Jer.10:6

Neviena nav tāda kā Tu, ak, Kungs! Tu esi liels, un liels ir Tavs Vārds ar savu spēku!

otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Kol.1:12

Jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.

Ps.75:2

Mēs Tev pateicam, Dievs, mēs pateicamies Tev! Tavi brīnuma darbi liecina, ka Tavs Vārds ir mums tuvu.

pirmdiena, 2015. gada 27. jūlijs

1.Jņ.3:16

No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis.

Ps.17:7

Parādi man Savu brīnišķo žēlastību, Tu, glābējs tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie Tavas labās rokas!

svētdiena, 2015. gada 26. jūlijs

1.Jņ.5:14

Šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.

Ps.62:9

Uzticieties Viņam arvienu, visi ļaudis, izkratiet Viņa priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums.

sestdiena, 2015. gada 25. jūlijs

Ebr.13:20-21

Miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu.

1.Sam.2.6

Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā.

piektdiena, 2015. gada 24. jūlijs

Jņ.6:37

Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Jes.12:1

Es Tev pateicos, Kungs! Jo Tu gan biji uz mani dusmīgs, bet Tavas dusmas norima, un Tu mani iepriecināji.

ceturtdiena, 2015. gada 23. jūlijs

Jņ.12:46

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.

Mih.7.8

Ja es arī mītu tumsā, tad tomēr Tas Kungs ir mana gaisma!

trešdiena, 2015. gada 22. jūlijs

Mt.13:31-32

Viņš tiem stāstīja un sacīja: "Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni apakš debess nāk un taisa ligzdas viņa zaros."

Jer.30:19

Es tos vairošu, lai to daudzums nemazinās, un Es tos celšu godā.

otrdiena, 2015. gada 21. jūlijs

Mt.5:10

Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība.

1.Sam.26:23

Tas Kungs lai ikvienam atmaksā, vērodams, kāda viņa taisnība un kāda viņa uzticība.

pirmdiena, 2015. gada 20. jūlijs

2.Kor.1:3-4

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās.

Jes.25:8

Dievs Tas Kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem.

svētdiena, 2015. gada 19. jūlijs

Rom.5:1

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.29:11

Viņš lai svētī Savu tautu ar mieru!

sestdiena, 2015. gada 18. jūlijs

Jņ.1:48

Nātānaēls sacīja Viņam: "Kā Tu mani pazīsti?"

Ps.139:16

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.

piektdiena, 2015. gada 17. jūlijs

Ef.5:1-2

Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis.

Ps.25:12

Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā.

ceturtdiena, 2015. gada 16. jūlijs

Rom.11:33

Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!

Jes.55:9

Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.

trešdiena, 2015. gada 15. jūlijs

Mt.15:14

Ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē.

Ps.146:3

Nepaļaujieties uz dižciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt!

otrdiena, 2015. gada 14. jūlijs

Fil.4:7

Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

1.Sam.17:37

Ej tad arī! Tas Kungs lai ir ar tevi!

pirmdiena, 2015. gada 13. jūlijs

Lk.18:13

Muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

Joēla 2:13

Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!

svētdiena, 2015. gada 12. jūlijs

Lk.3:14

Arī kareivji to jautāja: "Ko tad mums būs darīt?" Un viņš tiem atbildēja: "Neaplaupait nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu."

Jes.2:4

Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot.

sestdiena, 2015. gada 11. jūlijs

Rom.12:2

Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

2.Ķēn.5:17

Tavs kalps vairs turpmāk neupurēs svešiem dieviem nedz dedzināmos, nedz kaujamos upurus kā vienīgi Tam Kungam.

piektdiena, 2015. gada 10. jūlijs

Jņ.20:21

Jēzus vēlreiz viņiem saka: "Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu."

Nah.2:1

Redzi, pāri kalniem kust prieka vēstneša kājas, kas vēstī mieru!

ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs

Fil.4:4

Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!

Neh.8:10

Nebēdājieties, jo Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums!

trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs

1.Jņ.1:3

Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums.

5.Moz.11:7

Ar jums es runāju, kuru acis tiešām ir redzējušas visus Tā Kunga lielos darbus, ko Viņš ir darījis.

otrdiena, 2015. gada 7. jūlijs

Ebr.3:6

Kristus kā Dēls pār Viņa namu; Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam.

1.Ķēn.8:29

Lai Tavas acis būtu atvērtas pār šo namu dienu un nakti, pār šo vietu, par kuru Tu tiki sacījis: lai Mans Vārds tanī mīt.

pirmdiena, 2015. gada 6. jūlijs

Ef.2:14

Viņš ir mūsu miers.

Jes.57:19

Mieru - mieru tālajiem un tuvajiem, saka Tas Kungs, un Es to dziedināšu.

svētdiena, 2015. gada 5. jūlijs

Lk.15:4–5

Kurš no jūsu vidus, kam ir simts avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāj visas deviņdesmit deviņas tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem

1.Sam.2:8

Bēdīgos Viņš paceļ augšā no dubļiem.

sestdiena, 2015. gada 4. jūlijs

Mt.5:11

Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ.

Ps.7:2

Kungs, mans Dievs, pie Tevis es tveros! Izglāb mani no maniem vajātājiem.

piektdiena, 2015. gada 3. jūlijs

Lk.9:38

Kāds vīrs no ļaužu vidus sauca, sacīdams: "Mācītāj, es Tevi lūdzu, apskati manu dēlu."

Ps.34:7

Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām.

ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs

Atkl.21:6

Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota.

Ps.63:2

Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele.

trešdiena, 2015. gada 1. jūlijs

Lk.12:49

Uguni esmu nācis mest uz zemi.

Jer.23:29

"Vai Mans vārds nav kā uguns," saka Tas Kungs, "un kā veseris, kas sagrauj klintis?"