svētdiena, 2019. gada 30. jūnijs

Mt.6:31-32

Jums nebūs zūdīties nedz sacīt: ko ēdīsim, jeb ko dzersim, jeb ar ko ģērbsimies? Jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.

2.Moz.23:25

Jums būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni.

sestdiena, 2019. gada 29. jūnijs

Gal.6:9

Tad nu labu darīdami lai nepiekūstam; jo savā laikā arī pļausim, ja nepiekūstam.

Jer.21:14

Es jūs piemeklēšu pēc jūsu darbu augļiem, saka Tas Kungs.

piektdiena, 2019. gada 28. jūnijs

Rom.12:5-6

Mēs daudzi esam viena miesa iekš Kristus, bet savā starpā mēs esam cits cita locekļi. Un mums ir dažādas dāvanas pēc tās žēlastības.

Joz.24:18

Mēs kalposim Tam Kungam, jo tas ir mūsu Dievs.

ceturtdiena, 2019. gada 27. jūnijs

Ef.1:9

Pēc savas labpatikšanas Dievs mums ir darījis zināmu sava prāta noslēpumu, ko viņš apņēmies pats pie sevis.

Jes.48:6

No šā brīža es tev daru zināmas jaunas lietas un apslēptas lietas, ko tu nezini.

trešdiena, 2019. gada 26. jūnijs

Lk.12:7

Arī visi jūsu galvas mati ir skaitīti, tāpēc nebīstaties.

Ps.31:10

Esi man žēlīgs, ak Kungs! Jo man ir bail'.

otrdiena, 2019. gada 25. jūnijs

Jņ.14:18

Es jūs nepametīšu bāriņus, Es atkal nāku pie jums.

Jes.54:7

Mazu acumirkli es tevi biju atstājis, bet ar lielu žēlastību es tevi gribu sapulcināt.

pirmdiena, 2019. gada 24. jūnijs

Lk.22:42

Tēvs, ja Tu gribi, tad ņem šo biķeri no Manis; tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek.

Īj.2:10

Vai labumu gan saņemsim no Dieva, bet ļaunumu vis nesaņemsim?

svētdiena, 2019. gada 23. jūnijs

Rom.5:20

Kur grēks ir vairojies, tur žēlastība vēl vairāk ir vairojusies.

Dan.9:4-5

Ak Kungs, stiprais Dievs, tu lielais un bijājamais, kas derību un žēlastību turi tiem, kas tevi mīl un tura tavu bauslību, mēs esam grēkojuši un netaisnību darījuši.

sestdiena, 2019. gada 22. jūnijs

Lk.9:48

Kurš jūsu starpā ir tas mazākais, tas būs liels.

Ps.8:3

No bērniņu un zīdāmo mutes tu esi sataisījis spēku, savu pretinieku dēļ.

piektdiena, 2019. gada 21. jūnijs

Mt.13:33

Līdzību Jēzus tiem sacīja: Debesu valstība līdzinājās raugam, ko sieva ņēmusi iejauca trīs mēros miltu, tiekams viss sarūga.

Jer.30:19

Es tiem likšu vairumā iet un ne mazumā, un es tos pagodināšu, ka vairs nebūs nievājami.

ceturtdiena, 2019. gada 20. jūnijs

1.Kor.1:9

Dievs ir uzticīgs, caur ko jūs esat aicināti pie Viņa Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, biedrības.

Jes.46:4

Līdz pašam vecumam es būšu tas pats, kamēr jūs topat sirmi, es nesīšu. Es to esmu darījis, un es jūs uzņemšu, un es nesīšu un izglābšu.

trešdiena, 2019. gada 19. jūnijs

Gal.3:26

Jūs visnotaļ esat Dieva bērni caur to ticību iekš Kristus Jēzus.

Ps.115:13

Viņš tos svētīs, kas To Kungu bīstas, ir mazus, ir lielus.

otrdiena, 2019. gada 18. jūnijs

Lk.21:14-15

Tad nu apņematies savās sirdīs, nerūpēties iepriekš, kā jūs aizbildināsities. Jo Es jums došu muti un gudrību.

Jer.1:9

Redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē.

pirmdiena, 2019. gada 17. jūnijs

1.Kor.2:4

Mana valoda un mana sludināšana nebija iekš mīkstiem cilvēku gudrības vārdiem, bet iekš Gara un spēka parādīšanas.

Jes.55:10-11

Jo it kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, bet slapina zemi un dara to auglīgu un zaļojam, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat būs mans vārds, kas iziet no manas mutes; tas neatgriezīsies pie manis tukšs.

svētdiena, 2019. gada 16. jūnijs

1.Pēt.2:9

Jūs esat izredzēta tauta, ķēniņu priesterība, svēta cilts, Dieva īpaši ļaudis; ka jums būs pasludināt tā tikumus, kas jūs aicinājis no tumsības pie savas brīnišķās gaismas.

Ps.73:28

Man tas ir prieks, tuvu būt pie Dieva, ka es savu cerību lieku uz To Kungu Kungu, ka es izteicu visus tavus darbus.

sestdiena, 2019. gada 15. jūnijs

1.Tim.2:4

Mūsu Pestītājs grib, ka visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atzīšanas.

Ps.51:15

Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, ka grēcinieki pie tevis atgriežas.

piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

Ebr.10:36

Paciešanās jums vajag, lai jūs Dieva prātu darījuši iemantojiet to apsolīto svētību.

1.Moz.24:21

Tas vīrs izbrīnījās par to, klusu ciezdams, ka viņš samanītu, vai Tas Kungs viņa ceļam licis labi izdoties, vai ne.

ceturtdiena, 2019. gada 13. jūnijs

Mt.7:16

Pēc viņu augļiem jums tos būs pazīt.

Sal.māc.7:29

Dievs cilvēku ir radījis taisnu, bet tie dodas uz daudz gudrošanām.

trešdiena, 2019. gada 12. jūnijs

Mt.28:18-20

Jēzus piegājis, runāja ar tiem un sacīja: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejat un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tā Tēva un Tā Dēla un Tā Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.

Jes.66:19

Es tiem celšu zīmi un sūtīšu no tiem izglābtiem pie pagāniem, kas manu slavu nav dzirdējuši un manu godību nav redzējuši, un tie tām tautām darīs zināmu manu godību.

otrdiena, 2019. gada 11. jūnijs

Fil.3:10

Es atzīstu Kristu un Viņa augšāmcelšanās spēku.

Ps.94:11

Tas Kungs zin cilvēku domas, ka tās ir nelietīgas.

pirmdiena, 2019. gada 10. jūnijs

Lk.19:37-38

Viss mācekļu pulks iesāka Dievu priecīgi teikt ar skaņu balsi par visiem tiem brīnumiem, ko tie bija redzējuši, sacīdami: slavēts ir Tas Ķēniņš, kas nāk Tā Kunga Vārdā, miers debesīs un gods augstībā.

2.Moz.15:18

Tas Kungs ir ķēniņš mūžīgi mūžam.

svētdiena, 2019. gada 9. jūnijs

Jņ.16:8

Kad Tas Iepriecinātājs būs nācis, Tas pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību un par sodu.

Jer.10:24

Pārmāci mani, ak Kungs, bet ar žēlastību, ne savā bardzībā, ka tu mani neiznīcini.

sestdiena, 2019. gada 8. jūnijs

Ap.d.3:19

Atjaunojaties savā prātā un atgriežaties, ka jūsu grēki top izdeldēti, lai atspirgšanas laiki nāk no Tā Kunga vaiga.

2.Lku.30:9

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir žēlīgs un žēlsirdīgs un nenovērsīs savu vaigu no jums, ja jūs atgriezīsities pie viņa.

piektdiena, 2019. gada 7. jūnijs

Atkl.3:11

Turi, kas tev ir, ka neviens tavu kroni neatņem.

5.Moz.4:9

Sargies un sargi ļoti savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas.

ceturtdiena, 2019. gada 6. jūnijs

1.Kor.7:15

Bet ja tas neticīgais atšķiras, tad lai tas atšķDievs mūs ir aicinājis uz mieru.

Īj.28:28

Redzi, Tā Kunga bijāšana, tā ir gudrība, un atstāties no ļauna, tā ir atzīšana.

trešdiena, 2019. gada 5. jūnijs

Mt.6:27

Kurš jūsu starpā savam mūžam var pielikt vienu olekti, jebšu tas tādēļ bēdājās?

Jes.30:15

Caur klusu sirdi un cerību jūs varētu stipri būt.

otrdiena, 2019. gada 4. jūnijs

Rom.8:37

Visās šinīs lietās mēs pārpārim uzvaram caur to, kas mūs ir mīlējis. 

2.Moz.14:14

Tas Kungs karos par jums, un jūs būsiet mierā.

pirmdiena, 2019. gada 3. jūnijs

Jņ.14:16-17

Es To Tēvu lūgšu, un Tas jums dos citu iepriecinātāju, lai tas pie jums paliek mūžīgi, To patiesības Garu.

Raudu dz.5:21

Kungs, atgriezi mūs pie tevis, tad atgriezīsimies, atjauno mūsu dienas, it kā vecos laikos.

svētdiena, 2019. gada 2. jūnijs

Jņ.15:16

Jūs Mani neesat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest,

Ps.100:3

Tas Kungs mūs ir darījis, un ne mēs paši, par saviem ļaudīm un par savas ganības avīm.

sestdiena, 2019. gada 1. jūnijs

Ef.1:17

Ka mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, tas godības Tēvs, jums dotu gudrības un parādīšanas Garu iekš viņa atzīšanas.

Ps.111:2

Tā Kunga darbi ir lieli; tie top meklēti no visiem, kam pie tiem labs prāts.