svētdiena, 2019. gada 31. marts

Lk.12:33-34

Gādājiet sev makus, kas nenovecojas, neiznīcīgu mantu debesīs, kur zaģļi netiek klāt, un kodes nesamaitā. Jo kur jūsu manta, tur arī būs jūsu sirds.

Sal.māc.5:9

Kas naudu mīļo, tam naudas netiek gan; un kas bagātību mīļo, tas no tās laba neredzēs, - ir tā ir niecība.

sestdiena, 2019. gada 30. marts

Ebr.13:1

Brāļu mīlestība lai pastāv.

2.Moz.23:2

Tev nebūs turēties pie lielā pulka, ļaunu darīt.

piektdiena, 2019. gada 29. marts

Mt.24:30

Visas ciltis virs zemes kauks un redzēs To Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību.

Mih.5:3

Viņš stāvēs un ganīs Tā Kunga spēkā.

ceturtdiena, 2019. gada 28. marts

Mt.6:10

Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes.

5.Moz.6:16

Jums To Kungu, savu Dievu, nebūs kārdināt.

trešdiena, 2019. gada 27. marts

Jņ.14:27

Mieru Es jums atstāju; Savu mieru Es jums dodu, - ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirds lai neiztrūcinājās un lai neizbīstas.

Dan.10:19

Nebīsties, tu mīļais vīrs! Miers lai ir ar tevi! Un ņemies drošu, drošu prātu!

otrdiena, 2019. gada 26. marts

Ef.2:4-5

Dievs, bagāts būdams apžēlošanā, mūs ir mīlējis savas lielās mīlestības pēc, Un mūs, kas bijām nomiruši grēkos, ar Kristu ir darījis dzīvus (caur žēlastību jūs esat izglābti).

Ps.25:7

Nepiemini manas jaunības grēkus nedz manas pārkāpšanas, bet piemini mani pēc tavas žēlastības, tavas lēnības dēļ ak Kungs!

pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Jņ.14:15

Ja jūs Mani mīlat, tad turiet Manus baušļus.

Ec.33:17

Tavu ļaužu bērni saka: Tā Kunga ceļš nav taisns! Bet viņu ceļš nav taisns.

svētdiena, 2019. gada 24. marts

Mt.8:14-15

Pētera namā nācis, Jēzus redzēja viņa sievas māti ar drudzi guļam. Un Tas satvēra viņas roku, tad drudzis no viņas atstājās, un viņa uzcēlusies tiem kalpoja.

Jes.38:14

Ak Kungs, man ir bail, izpestī mani!

sestdiena, 2019. gada 23. marts

2.Tim.4:7-8

To labo cīnīšanos esmu cīnījies, to tecēšanu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Joprojām man ir nolikts tas taisnības kronis, ko man Tas Kungs, tas taisnais soģis, dos viņā dienā.

Ps.73:24

Tu mani vadīsi pēc sava padoma, un pēc mani uzņemsi godā.

piektdiena, 2019. gada 22. marts

Mt.6:26

Skatāties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?

Ps.90:16

Parādi saviem kalpiem savus darbus un savu godu viņu bērniem.

ceturtdiena, 2019. gada 21. marts

1.Tes.3:7-8

Brāļi, mēs esam iepriecināti par jums iekš visām savām bēdām un raizēm caur jūsu ticību. Jo tagad mēs atdzīvojamies, kad jūs pastāvat iekš Tā Kunga.

Ps.146:8

Tas Kungs uzceļ nospiestus.

trešdiena, 2019. gada 20. marts

Mt.12:50

Kas Mana debesu Tēva prātu darīs, tas ir Mans brālis un Mana māsa un Mana māte.

2.Moz.24:7

Visu, ko Tas Kungs ir runājis, to mēs darīsim un klausīsim.

otrdiena, 2019. gada 19. marts

Mt.22:2, 10

Debesu valstība līdzinājās ķēniņam, kas savam dēlam kāzas taisīja, un tie kalpi izgāja uz tiem ceļiem un sameklēja kādus atrazdami, ļaunus un labus, un visi galdi pildījās ar viesiem.

Jes.49:26

Visa miesa manīs, ka es esmu Tas Kungs, tavs Pestītājs un tavs izglābējs.

pirmdiena, 2019. gada 18. marts

Rom.12:2

Nepaliekat šai pasaulei līdzīgi, bet pārvēršaties, savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir tas labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts.

Jes.10:1-2

Vai tiem, kas ceļ netaisnus likumus, un tiem rakstītājiem, kas raksta grūtu tiesu, ka nabagiem tiesu neizdod.

svētdiena, 2019. gada 17. marts

Mt.19:14

Jēzus sacīja: laidiet tos bērniņus un neliedziet tiem, pie Manis nākt; jo tādiem pieder Debesu valstība.

Jes.38:19

Tēvs bērniem dara zināmu tavu patiesību.

piektdiena, 2019. gada 15. marts

Ef.5:8-9

Staigājiet kā gaismas bērni, (jo gaismas auglis ir visāda labprātība un taisnība un patiesība).

Jer.22:3

Nesiet tiesu un taisnību un izglābiet aplaupīto no spaidītāja rokas, un neplēšat svešinieku, bāriņu, atraitni, nedariet varas darbu.

ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

Kol.3:16

Kristus vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpā iekš visas gudrības.

Ps.119:63

Es piebiedrojos visiem, kas tevi bīstas, un visiem, kas tur tavas pavēles.

trešdiena, 2019. gada 13. marts

Jēk.5:13

Ja kas jūsu starpā cieš, tas lai Dievu lūdz; ja kas ir līksmā prātā, tas lai dzied slavas dziesmas.

Ps.13:6

Mana sirds līksmojās iekš tavas pestīšanas.

otrdiena, 2019. gada 12. marts

Rom.13:10

Mīlestība tuvākam ļauna nedara.

5.Moz.5:21

Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu.

pirmdiena, 2019. gada 11. marts

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir tas labais pieņēmīgais laiks; redzi, tagad ir tā pestīšanas diena.

1.Moz.28:16

Jēkabs no sava miega atmodās, tad tas sacīja: tiešām, Tas Kungs ir šinī vietā, un es to neesmu zinājis.

svētdiena, 2019. gada 10. marts

Lk.15:10

Tā būs arī līksmība pie Dieva eņģeļiem par vienu pašu grēcinieku, kas atgriežas no grēkiem.

Ps.32:3-5

Kad es klusu cietu, tad panīka mani kauli caur manu kaukšanu cauru dienu. Jo tava roka dienām naktīm bija grūta uz manis, ka mans zaļums nokalta kā vasaras bullā. Savus grēkus es tev sūdzu.

sestdiena, 2019. gada 9. marts

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis uz dusmību, bet uz mūžīgas dzīvības panākšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Jer.31:28

Kā es pret tiem esmu bijis nomodā, tos izraudams un nolauzdams un postīdams un samaitādams un mocīdams, tā es par tiem gribu nomodā būt, tos uztaisīdams un dēstīdams, saka Tas Kungs.

piektdiena, 2019. gada 8. marts

1.Kor.8:6

Mums ir viens Dievs, Tas Tēvs, no kā visas lietas, un mēs uz viņu, un viens Kungs Jēzus Kristus, caur ko visas lietas, un mēs caur viņu.

Jes.42:8

Es esmu Tas Kungs, tas ir mans vārds, un savu godu es citam nedošu, nedz savu slavu elkiem.

ceturtdiena, 2019. gada 7. marts

Ebr.6:18-19

Mēs, kas steidzamies to solīto cerību saņemt; tā mums ir it kā uzticīgs un stiprs dvēseles enkurs.

Joēla 4:16

Tas Kungs ir patvērums saviem ļaudīm un stiprums Izraēla bērniem.

trešdiena, 2019. gada 6. marts

Lk.1:46-48

Mana dvēsele teic augsti To Kungu, un mans gars priecājās par Dievu, manu Pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.

Ps.31:17

Liec savam vaigam spīdēt pār savu kalpu, atpestī mani caur tavu žēlastību.

otrdiena, 2019. gada 5. marts

Jņ.8:12

Jēzus atkal uz tiem runāja sacīdams: Kas Man iet pakaļ, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs tas dzīvības gaišums.

Sal.pam.4:18

Taisno celiņš ir kā spožs gaišums, kas spīd un spīd, līdz diena aust.

pirmdiena, 2019. gada 4. marts

Fil.2:6-7

Kristus Jēzus Dieva ģīmī būdams neturēja par laupījumu, Dievam līdzi būt, bet pats sevi ir iztukšojis un kalpa ģīmi pieņēmis un tā kā cits cilvēks tapis.

Ps.113:5-7

Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs? Kas ļoti augsti ir apsēdies; kas dziļi noskatās debesīs un virs zemes; kas nabagu paceļ no pīšļiem un bēdīgo paaugstina no dubļiem.

svētdiena, 2019. gada 3. marts

Jņ.8:7

Jēzus uzcēlās un uz tiem rakstu mācītājiem un farizejiem sacīja: kurš no jums bez grēka, tas lai met to pirmo akmeni uz sievu, kas laulības pārkāpšanā bija pieķerta.

Ps.109:31

Tam bēdīgam Tas Kungs stāv pa labo roku, to atpestīdams no tiem, kas viņa dvēseli notiesā.

sestdiena, 2019. gada 2. marts

Jņ.6:63

Tie vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un ir dzīvība.

5.Moz.8:3

Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa, kas iziet no Tā Kunga mutes.

piektdiena, 2019. gada 1. marts

Fil.1:28

Jūs nekādā lietā netopat iztrūcināti no tiem pretiniekiem.

Jes.43:16

Tas Kungs ceļu darījis jūrā un teku stipros ūdeņos.