pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

Rom.5:8

Dievs savu mīlestību uz mums parāda, ka Kristus par mums ir nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki.

Jes.65:2

Es izplešu savas rokas cauru dienu uz pārgalvīgiem ļaudīm, kas uz nelaba ceļa staigā pēc savām pašu domām.

svētdiena, 2018. gada 29. aprīlis

Jņ.16:33

Pasaulē jums būs bēdas; bet turat drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis.

Ps.119:94

Tavs es esmu, atpestī mani.

sestdiena, 2018. gada 28. aprīlis

2.Kor.3:3

Jūs esat zināmi, ka esat Kristus grāmata, sataisīta caur mūsu amatu, rakstīta ne ar tinti, bet ar tā dzīvā Dieva Garu.

Jer.31:33

Šī ir tā derība, ko es ar Izraēla namu celšu pēc šīm dienām, saka Tas Kungs: es došu savu bauslību viņu prātā un to rakstīšu viņu sirdī, un es tiem būšu par Dievu, un tie man būs par tautu.

piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis

Ef.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs ir svētījis ar visādu garīgu svētību iekš debešķīgām dāvanām caur Kristu.

Ps.103:2

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darījis.

ceturtdiena, 2018. gada 26. aprīlis

Jņ.1:5

Tas gaišums spīd tumsībā.

1.Moz.39:20-21

Jāzeps bija tur cietuma namā, bet Tas Kungs bija ar viņu.

trešdiena, 2018. gada 25. aprīlis

Rom.8:28

Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tiem, kas pēc Viņa nodoma ir aicināti.

Īj.1:21

Tas Kungs ir devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga vārds lai ir slavēts!

otrdiena, 2018. gada 24. aprīlis

Ef.2:4-5

Dievs, bagāts būdams apžēlošanā, mūs ir mīlējis savas lielās mīlestības pēc, un mūs, kas bijām nomiruši grēkos, ar Kristu ir darījis dzīvus (caur žēlastību jūs esat izglābti).

Ps.36:6

Ak Kungs, tava žēlastība sniedzās līdz pat debesīm, un tava patiesība līdz padebešiem.

pirmdiena, 2018. gada 23. aprīlis

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums.

4.Moz.24:17

Zvaigzne uzlēks no Jēkaba, un scepteris celsies no Izraēla.

svētdiena, 2018. gada 22. aprīlis

Jņ.17:15

Es nelūdzu, ka Tu tos atņemtu no pasaules, bet ka Tu tos pasargātu no tā ļaunā.

Ps.7:2

Kungs, mans Dievs, uz tevi es paļaujos, atpestī mani no visiem maniem vajātājiem un izglābi mani.

sestdiena, 2018. gada 21. aprīlis

Mk.4:38-39

Tie Viņu modina un saka uz Viņu: mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies Viņš apdraudēja vēju un sacīja uz jūru: klusu, mierā! Un vējš nostājās, un jūra palika it klusu.

Ps.116:3-4

Nāves saites mani bija apņēmušas, un elles bēdas man bija uzgājušas, bēdas un bailes man nāca virsū. Bet es piesaucu Tā Kunga vārdu: ak Kungs, izglāb manu dvēseli!

piektdiena, 2018. gada 20. aprīlis

1.Jņ.4:12

Dievu nemūžam neviens nav redzējis. Ja mēs cits citu mīlējam, tad Dievs paliek iekš mums, un Viņa mīlestība ir pilnīga iekš mums.

1.Ķēn.8:27

Redzi, debesis un visu debesu debesis tevi nevar saņemt, kā tad nu vēl šis nams, ko es esmu taisījis.

ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

2.Tim.2:19

Tas stiprais Dieva pamats pastāv; tam ir šis zieģelis: Tas Kungs tos savējos pazīst.

Jes.31:5

Kā putni lidinājās, tāpat Tas Kungs Cebaot apklās Jeruzālemi, un apklādams izpestīs un žēlodams izglābs.

trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis

Mt.19:13

Bērniņi pie Viņa tapa pienesti, ka Viņš tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu.

Ps.127:3

Redzi, bērni ir manta no Tā Kunga.

otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis

1.Jņ.4:19

Mēs Viņu mīlam, jo Viņš mūs papriekš ir mīlējis.

Jes.58:7

Namā ievest nabaga izdzītus.

pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis

Jņ.10:14

Es esmu tas labais gans un pazīstu Savas avis, un tās Mani pazīst.

Sal.pam.5:21

Cilvēka ceļi stāv priekš Tā Kunga acīm, un Tas sver visus viņa soļus.

svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis

Rom.8:26

Tas Gars mūsu vājībai nāk palīgā; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt, kā piederas, bet Tas Gars pats mūs aizstāv ar neizrunājamām nopūtām.

Ps.6:3.4

Kungs, esi man žēlīgs, jo es esmu noguris, dziedini mani, Kungs, jo mani kauli ir iztrūkušies, un mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies.

sestdiena, 2018. gada 14. aprīlis

Kol.1:13

Tas mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārstādījis sava mīļā Dēla valstībā.

Jes.50:10

Kas tumsībā staigā, kur gaismas nav, tas lai paļaujas uz Tā Kunga vārdu.

piektdiena, 2018. gada 13. aprīlis

Jņ.21:15

Tas uz Viņu saka: tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlēju. Viņš uz to saka: gani Manus jērus!

2.Sam.15:26

Redzi, še es esmu, lai viņš man dara, kā viņam patīk.

ceturtdiena, 2018. gada 12. aprīlis

Ps.51:3

Apžēlojies par mani, ak Dievs, pēc savas žēlastības, izdeldē manus pārkāpumus pēc savas lielās sirdsžēlastības!

Ef.1:7

Iekš tā mums ir atpestīšana caur viņa asinīm, grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlastības.

trešdiena, 2018. gada 11. aprīlis

Atkl.1:5

Jēzus Kristus, kas ir tas uzticīgais liecinieks, tas pirmdzimtais no tiem mirušiem un tas valdītājs pār tiem ķēniņiem virs zemes.

Ps.89:9

Kungs, Dievs Cebaot, kas ir tāds kā tu, tāds varens, ak Kungs! Un tava patiesība ir ap tevi.

otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis

Fil.1:6

To īpaši cerēdams, ka tas, kas to labo darbu iekš jums iesācis, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.

Ps.22:11

Uz tevi es esmu mests no mātes klēpja.

pirmdiena, 2018. gada 9. aprīlis

Ebr.13:20-21

Tas miera Dievs, kas no miroņiem atkal atvedis to lielo avju ganu caur mūžīgas derības asinīm, mūsu Kungu Jēzu, Tas lai jūs dara pilnīgus iekš ikviena laba darba, ka jūs viņa prātu dariet.

Raudu dz.1:18

Tas Kungs ir taisns, jo es viņa mutei esmu pretī turējusies.

svētdiena, 2018. gada 8. aprīlis

Rom.9:16

Tad nu tas nav ne no cilvēka gribēšanas, ne no cilvēka skriešanas, bet no Dieva apžēlošanās.

1.Moz.21:17-18

Dieva eņģelis no debesīm sauca Āgarei un uz to sacīja: kas tev kait, Āgare? Nebīsties, jo Dievs tā puiša balsi dzirdējis tai vietā, kur viņš ir. Celies, ņem to puisi un turi to pie savas rokas. Jo es viņu celšu par lielu tautu.

sestdiena, 2018. gada 7. aprīlis

Mt.25:45

Ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs Man arīdzan neesat darījuši.

Ec.7:19

Viņu sudrabs un viņu zelts tos nevarēs izglābt Tā Kunga dusmības dienā.

piektdiena, 2018. gada 6. aprīlis

Mk.16:9-10

Pirmajā nedēļas dienā it agri, tad Viņš parādījās papriekš Marijai Madaļai, no kuras Viņš septiņus velnus bija izdzinis. Šī gāja un pasludināja tiem mācekļiem, kas bija noskumuši un raudāja.

Ps.126:1

Kad Tas Kungs atkal atveda Ciānas cietumniekus, tad mēs bijām it kā kas sapņus redz.

ceturtdiena, 2018. gada 5. aprīlis

1.Jņ.2:2

Viņš ir tā salīdzināšana par mūsu grēkiem, un ne vien par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem.

Jes.45:22

Griežaties pie manis, tad jūs tapsiet pestīti, visas pasaules gali, jo es esmu Dievs, un cits neviens.

trešdiena, 2018. gada 4. aprīlis

1.Jņ.5:18

Mēs zinām, ka ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko; bet kas no Dieva dzimis, tas sargā sevi pašu, un tas ļaunais viņu neaizskar.

Ps.63:8

Tu esi mans palīgs, un tavu spārnu pavēnī es dziedāšu priecīgi.

otrdiena, 2018. gada 3. aprīlis

Rom.2:4

Vai tu nicini Viņa laipnības un pacietības un lēnprātības bagātību, nezinādams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos no grēkiem?

Jer.2:27

Tie man piegriež muguru, ne vaigu. Bet nelaimes dienā tie saka: celies un izpestī mūs.

pirmdiena, 2018. gada 2. aprīlis

Lk.24:29

Tie to gauži lūdza un sacīja: palieci pie mums, jo vakars jau metās, un tā diena ir pagalam; un Viņš iegāja pie tiem palikt.

Ps.22:3

Mans Dievs, es saucu dienā, bet tu man neatbildi, un nakti es arī klusu neciešu.

svētdiena, 2018. gada 1. aprīlis

2.Tim.2:8

Turi piemiņā Jēzu Kristu, kas no miroņiem uzmodināts.

5.Moz.28:2-3

Kad tu Tā Kunga, sava Dieva, balsij klausīsi: Svētīts tu būsi pilsētā un svētīts tu būsi laukā.