trešdiena, 2019. gada 19. jūnijs

Ps.115:13

Viņš tos svētīs, kas To Kungu bīstas, ir mazus, ir lielus.

otrdiena, 2019. gada 18. jūnijs

Lk.21:14-15

Tad nu apņematies savās sirdīs, nerūpēties iepriekš, kā jūs aizbildināsities. Jo Es jums došu muti un gudrību.

Jer.1:9

Redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē.

pirmdiena, 2019. gada 17. jūnijs

1.Kor.2:4

Mana valoda un mana sludināšana nebija iekš mīkstiem cilvēku gudrības vārdiem, bet iekš Gara un spēka parādīšanas.

Jes.55:10-11

Jo it kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, bet slapina zemi un dara to auglīgu un zaļojam, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat būs mans vārds, kas iziet no manas mutes; tas neatgriezīsies pie manis tukšs.

svētdiena, 2019. gada 16. jūnijs

1.Pēt.2:9

Jūs esat izredzēta tauta, ķēniņu priesterība, svēta cilts, Dieva īpaši ļaudis; ka jums būs pasludināt tā tikumus, kas jūs aicinājis no tumsības pie savas brīnišķās gaismas.

Ps.73:28

Man tas ir prieks, tuvu būt pie Dieva, ka es savu cerību lieku uz To Kungu Kungu, ka es izteicu visus tavus darbus.

sestdiena, 2019. gada 15. jūnijs

1.Tim.2:4

Mūsu Pestītājs grib, ka visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atzīšanas.

Ps.51:15

Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, ka grēcinieki pie tevis atgriežas.

piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

Ebr.10:36

Paciešanās jums vajag, lai jūs Dieva prātu darījuši iemantojiet to apsolīto svētību.

1.Moz.24:21

Tas vīrs izbrīnījās par to, klusu ciezdams, ka viņš samanītu, vai Tas Kungs viņa ceļam licis labi izdoties, vai ne.

ceturtdiena, 2019. gada 13. jūnijs

Mt.7:16

Pēc viņu augļiem jums tos būs pazīt.

Sal.māc.7:29

Dievs cilvēku ir radījis taisnu, bet tie dodas uz daudz gudrošanām.

trešdiena, 2019. gada 12. jūnijs

Mt.28:18-20

Jēzus piegājis, runāja ar tiem un sacīja: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejat un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tā Tēva un Tā Dēla un Tā Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.

Jes.66:19

Es tiem celšu zīmi un sūtīšu no tiem izglābtiem pie pagāniem, kas manu slavu nav dzirdējuši un manu godību nav redzējuši, un tie tām tautām darīs zināmu manu godību.

otrdiena, 2019. gada 11. jūnijs

Fil.3:10

Es atzīstu Kristu un Viņa augšāmcelšanās spēku.

Ps.94:11

Tas Kungs zin cilvēku domas, ka tās ir nelietīgas.

pirmdiena, 2019. gada 10. jūnijs

Lk.19:37-38

Viss mācekļu pulks iesāka Dievu priecīgi teikt ar skaņu balsi par visiem tiem brīnumiem, ko tie bija redzējuši, sacīdami: slavēts ir Tas Ķēniņš, kas nāk Tā Kunga Vārdā, miers debesīs un gods augstībā.

2.Moz.15:18

Tas Kungs ir ķēniņš mūžīgi mūžam.

svētdiena, 2019. gada 9. jūnijs

Jņ.16:8

Kad Tas Iepriecinātājs būs nācis, Tas pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību un par sodu.

Jer.10:24

Pārmāci mani, ak Kungs, bet ar žēlastību, ne savā bardzībā, ka tu mani neiznīcini.

sestdiena, 2019. gada 8. jūnijs

Ap.d.3:19

Atjaunojaties savā prātā un atgriežaties, ka jūsu grēki top izdeldēti, lai atspirgšanas laiki nāk no Tā Kunga vaiga.

2.Lku.30:9

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir žēlīgs un žēlsirdīgs un nenovērsīs savu vaigu no jums, ja jūs atgriezīsities pie viņa.

piektdiena, 2019. gada 7. jūnijs

Atkl.3:11

Turi, kas tev ir, ka neviens tavu kroni neatņem.

5.Moz.4:9

Sargies un sargi ļoti savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas.

ceturtdiena, 2019. gada 6. jūnijs

1.Kor.7:15

Bet ja tas neticīgais atšķiras, tad lai tas atšķDievs mūs ir aicinājis uz mieru.

Īj.28:28

Redzi, Tā Kunga bijāšana, tā ir gudrība, un atstāties no ļauna, tā ir atzīšana.

trešdiena, 2019. gada 5. jūnijs

Mt.6:27

Kurš jūsu starpā savam mūžam var pielikt vienu olekti, jebšu tas tādēļ bēdājās?

Jes.30:15

Caur klusu sirdi un cerību jūs varētu stipri būt.

otrdiena, 2019. gada 4. jūnijs

Rom.8:37

Visās šinīs lietās mēs pārpārim uzvaram caur to, kas mūs ir mīlējis. 

2.Moz.14:14

Tas Kungs karos par jums, un jūs būsiet mierā.

pirmdiena, 2019. gada 3. jūnijs

Jņ.14:16-17

Es To Tēvu lūgšu, un Tas jums dos citu iepriecinātāju, lai tas pie jums paliek mūžīgi, To patiesības Garu.

Raudu dz.5:21

Kungs, atgriezi mūs pie tevis, tad atgriezīsimies, atjauno mūsu dienas, it kā vecos laikos.

svētdiena, 2019. gada 2. jūnijs

Jņ.15:16

Jūs Mani neesat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest,

Ps.100:3

Tas Kungs mūs ir darījis, un ne mēs paši, par saviem ļaudīm un par savas ganības avīm.

sestdiena, 2019. gada 1. jūnijs

Ef.1:17

Ka mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, tas godības Tēvs, jums dotu gudrības un parādīšanas Garu iekš viņa atzīšanas.

Ps.111:2

Tā Kunga darbi ir lieli; tie top meklēti no visiem, kam pie tiem labs prāts.