piektdiena, 2019. gada 31. maijs

2.Kor.4:16

Tāpēc nepiekūstam, bet jebšu mūsu ārīgais cilvēks nīcin nīkst, tomēr tas iekšķīgais jo dienas jo vairāk atjaunojās.

Ps.71:18

Kad vecums un sirmi mati ir klāt, neatstāj mani, ak Dievs, tiekams es tavu elkoni būšu pasludinājis bērnu bērniem un tavu stiprumu visiem pēcnākamiem.

ceturtdiena, 2019. gada 30. maijs

Ebr.7:25

Jēzus arī pilnīgi var izglābt tos, kas caur Viņu pie Dieva nāk, vienmēr dzīvodams, ka Viņš tos aizstāvētu.

Ps.16:10

Tu manu dvēseli nepametīsi kapā.

trešdiena, 2019. gada 29. maijs

Ap.d.20:32

Un nu, brāļi, es jūs nododu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas ir spēcīgs, jūs uztaisīt un jums mantību dot ar visiem svētītiem.

Ps.33:11

Tā Kunga padoms pastāv mūžīgi.

otrdiena, 2019. gada 28. maijs

Ap.d.2:46-47

Tie ikdienas vienprātīgi turējās kopā Dieva namā, un šurp un turp namos maizi lauza un barību ņēma ar prieku un sirds vientiesību, Dievu teikdami, un bija visiem ļaudīm piemīlīgi.

Ps.95:1

Nāciet, dziedāsim Tam Kungam priecīgi, gavilēsim savas pestīšanas patvērumam.

pirmdiena, 2019. gada 27. maijs

Ap.d.4:20

Mēs nevaram palikt nerunājuši par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.

Ps.18:50

Tāpēc, ak Kungs, es tevi gribu slavēt starp tautām un dziedāt tavam vārdam.

svētdiena, 2019. gada 26. maijs

Mt.6:6

Kad tu Dievu lūdzi, tad ej savā kambarī un, savas durvis aizslēdzis, pielūdzi savu Tēvu slepenībā, un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, Tas tev to atmaksās gaismā.

Ps.116:1

Es mīlu (to Kungu), ka Tas Kungs klausa manu balsi un manu pielūgšanu.

sestdiena, 2019. gada 25. maijs

1.Kor.14:15

Es pielūgšu garā, bet es pielūgšu arī, ka var saprast; es dziedāšu garā, bet es dziedāšu arī, ka var saprast.

Ps.81:2

Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam.

piektdiena, 2019. gada 24. maijs

Ebr.1:3

Tas Dēl nes visas lietas caur Savu spēcīgo vārdu.

4.Moz.23:19

Dievs nav cilvēks, ka melotu, nedz cilvēka bērns, ka viņam kas būtu žēl.

ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

Lk.11:28

Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.

Jer.15:16

Tavs vārds man ir bijis par prieku un par sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, ak Kungs Dievs Cebaot!

trešdiena, 2019. gada 22. maijs

Lk.1:68

Slavēts ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, jo tas savus ļaudis piemeklējis un pestījis.

Jes.25:9

Redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu esam gaidījuši, ka viņš mūs izpestī. Šis ir Tas Kungs, uz viņu esam gaidījuši, lai priecājamies un līksmojamies par viņa pestīšanu.

otrdiena, 2019. gada 21. maijs

Rom.8:2

Tā dzīvības Gara bauslība iekš Kristus Jēzus mani ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.

Ps.31:6

Tavā rokā es pavēlu savu garu, tu mani esi atpestījis, Kungs, tu stiprais patiesības Dievs.

pirmdiena, 2019. gada 20. maijs

Atkl.22:13

Es esmu tas A un tas O, tas pirmais un tas pēdīgais, tas iesākums un tas gals.

5.Moz.10:21

Viņš ir tava slava un viņš ir tavs Dievs.

svētdiena, 2019. gada 19. maijs

Ebr.4:13

Viņa priekšā neviena radīta lieta nav neredzama, bet visas lietas ir atsegtas un redzamas priekš tā acīm, par ko mēs runājam.

Īj.31:4

Vai viņš neredz manus ceļus, vai viņš neskaita visus manus soļus?

sestdiena, 2019. gada 18. maijs

2.Tim.2:8

Turi piemiņā Jēzu Kristu.

Soģ.2:10

Kad nu arī viss tas dzimums bija aizgājis pie saviem tēviem, tad cēlās cits dzimums pēc viņiem, kas To Kungu nepazina, nedz tos darbus, ko viņš bija darījis pie Izraēla.

piektdiena, 2019. gada 17. maijs

Ebr.1:14

Vai visi tie nav gari, kas kalpo un top izsūtīti uz kalpošanu to dēļ, kas to debesprieku iemantos?

Ps.91:11-12

Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, tevi pasargāt uz visiem taviem ceļiem. Tie tevi uz rokām nesīs, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.

ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Mt.21:42

Jēzus uz tiem sacīja: vai jūs nekad Dieva rakstos neesat lasījuši: tas akmens, ko tie nama taisītāji atmetuši, tas ir palicis par stūra akmeni.

Jes.28:29

Arī tas nāk no Tā Kunga Cebaot, viņš ir brīnišķīgs padomā un liels gudrībā.

trešdiena, 2019. gada 15. maijs

1.Jņ.1:9

Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un mūs šķīsta no visas netaisnības.

Jes.59:12-13

Mūsu pārkāpumi ir mūsu priekšā, un mēs zinām savus noziegumus, mēs esam atkāpušies un To Kungu aizlieguši.

otrdiena, 2019. gada 14. maijs

Rom.16:1-2

Es jums pavēlu Foibu, mūsu māsu, kas ir draudzes kalpone Ķenkrejā, Ka jūs to uzņemat iekš Tā Kunga, kā tiem svētiem pieklājās, un tai palīdzat, kurā lietā tai ko no jums vajadzēs.

Rut.2:12

Tava alga lai ir pilnīga no Tā Kunga, Izraēla Dieva, apakš kura spārniem tu esi nākusi, patvērumu dabūt.

pirmdiena, 2019. gada 13. maijs

Fil.2:11

Ikkatrai mēlei būs apliecināt, ka Jēzus Kristus ir Tas Kungs par godu Dievam, Tam Tēvam.

Mal.1:11

Jo no saules uzlēkšanas līdz noiešanai mans vārds ir paaugstināts starp tautām. Jo mans vārds ir liels starp tautām, saka Tas Kungs Cebaot.

svētdiena, 2019. gada 12. maijs

2.Kor.4:8

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr nenospaidīti; mēs esam neziņā, bet tomēr neesam izmisuši.

Nah.1:7

Tas Kungs ir labs, patvērums bēdu dienā, viņš pazīst tos, kas uz viņu paļaujas.

sestdiena, 2019. gada 11. maijs

Fil.4:7

Tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

4.Moz.6:26

Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai tev dod mieru!

piektdiena, 2019. gada 10. maijs

Mt.28:5, 7

Tas eņģelis uzrunāja un uz tām sievām sacīja: Nebīstaties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, to krustā sisto. Un ejat steigšus un sakāt Viņa mācekļiem, ka Viņš no miroņiem ir augšāmcēlies; un redzi, Viņš noies jūsu priekšā uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsiet.

1.Moz.24:7

Tas Kungs sūtīs savu eņģeli tavā priekšā.

ceturtdiena, 2019. gada 9. maijs

Jēk.1:19

Ikviens cilvēks ir čakls dzirdēt, bet lēns runāt un lēns dusmot.

Ps.39:2

Es esmu apņēmies, ka savu ceļu sargāšu, ka negrēkošu ar savu mēli.

trešdiena, 2019. gada 8. maijs

1.Jņ.4:16

Mēs esam atzinuši un ticējuši (uz) to mīlestību, kas Dievam ir uz mums.

5.Moz.1:31

Tu esi redzējis, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tevi nesis, itin kā vīrs savu dēlu nes, uz visiem ceļiem, kur tu esi gājis.

otrdiena, 2019. gada 7. maijs

Flm.1:4, 6

Es savam Dievam pateicos allažiņ, tevi pieminēdams savās lūgšanās, ka tā ticība, kas tev ir līdz ar mums, top spēcīga un tu atzīsti visu to labumu, kas mums ir iekš Kristus Jēzus.

1.Sam.30:6

Dāvids stiprinājās iekš Tā Kunga, sava Dieva.

pirmdiena, 2019. gada 6. maijs

Jņ.6:68

Kungs, pie ka mēs iesim? Tev ir mūžīgas dzīvības vārdi.

Jer.50:5

Nāciet, pieķersimies Tam Kungam mūžīgā derībā, kas netaps aizmirsta.

svētdiena, 2019. gada 5. maijs

Lk.24:32

Vai mūsu sirds iekš mums nedega, kad Viņš ar mums runāja uz ceļa, mums tos rakstus izstāstīdams?

2.Moz.33:11

Tas Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, itin kā kas runā ar savu draugu.

sestdiena, 2019. gada 4. maijs

Kol.3:17

Visu, ko jūs dariet ar vārdiem vai ar darbiem, to visu dariet Tā Kunga Jēzus vārdā, pateikdami Dievam Tam Tēvam caur viņu.

Ps.60:14

Ar Dievu darīsim stiprus darbus.

piektdiena, 2019. gada 3. maijs

Mt.28:20

Tos mācīdami tEs esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.

Ec.20:41-42

Es jūs no tām tautām izvedīšu un jūs sapulcināšu no tām valstīm, kur bijāt izkaisīti, un es caur jums pagodināšos priekš pagānu acīm. Un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs, kad es jūs ievedīšu Izraēla zemē, tai zemē, par ko es savu roku esmu pacēlis, to dot jūsu tēviem.

ceturtdiena, 2019. gada 2. maijs

Fil.2:3

Nedariet nenieka strīdēdamies vai lieku godu meklēdami, bet pazemīgi turēdami cits citu augstāku par sevi pašu.

3.Moz.19:32

Priekš sirmas galvas tev būs uzcelties un veca vaigu godāt.

trešdiena, 2019. gada 1. maijs

Kol.1:12

Pateikdami Tam Tēvam, kas mūs ir darījis derīgus, līdz ar tiem svētiem mantību dabūt iekš gaismas.

Sal.māc.3:22

Nekas nav labāks, nekā ka cilvēks priecājās pie sava darba; jo tā ir viņa daļa.