trešdiena, 2018. gada 31. janvāris

1.Jņ.3:1

Redziet, kādu lielu mīlestību Tas Tēvs mums ir parādījis, ka mēs topam saukti Dieva bērni.

2.Moz.15:1

Es dziedāšu Tam Kungam, jo Viņš ir ļoti paaugstinājies.

otrdiena, 2018. gada 30. janvāris

Ef.3:18-19

Ka spējat saņemt līdz ar visiem svētiem, kāds tas platums un garums un dziļums un augstums, un atzīt Kristus mīlestību, kas ir daudz augstāka nekā visa saprašana, ka topat piepildīti ar visu Dieva pilnību.

Ps.67:8

Svēti mūs, Dievs, un visi zemes gali lai viņu bīstas!

pirmdiena, 2018. gada 29. janvāris

2.Kor.5:17

Tad nu, ja kas ir iekš Kristus, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir palicis jauns.

Ec.11:19

Es tiem došu vienādu sirdi un es jums došu jaunu garu.

svētdiena, 2018. gada 28. janvāris

Jēk.5:11

Jūs Ijaba paciešanu esat dzirdējuši un Tā Kunga galu redzējuši, ka Tas Kungs ir sirdsžēlīgs un apžēlotājs.

Ps.27:14

Gaidi uz To Kungu, esi drošs un stiprs savā sirdī, un gaidi uz To Kungu.

sestdiena, 2018. gada 27. janvāris

Jņ.5:24

Patiesi, patiesi, Es jums saku: kas Manu vārdu dzird un Tam tic, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīga dzīvība, un tas nenāk sodībā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.

Ps.23:6

Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienmēr.

piektdiena, 2018. gada 26. janvāris

Rom.11:29

Dievam nav žēl savu žēlastības dāvanu un savas aicināšanas.

Jes.41:9

Tu esi mans kalps, tevi es esmu izredzējis un tevi neesmu atmetis.

ceturtdiena, 2018. gada 25. janvāris

1.Jņ.3:17

Ja kādam ir šās pasaules manta, un tas redz savu brāli trūkumu ciešam un aizslēdz savu sirdi priekš viņa, kā Dieva mīlestība paliek iekš tāda?

Sal.pam.3:27

Neliedzies labu darīt, kam tas nākas, ja Dievs devis, ka tev pie rokas, to darīt.

trešdiena, 2018. gada 24. janvāris

Kol.4:3

Lūgdami turklāt arī par mums, ka Dievs mums gribētu atvērt tā vārda durvis, runāt Kristus noslēpumu.

Ps.12:2

Palīdz, ak Kungs! Jo svētie ir zustin zuduši, un ticīgo ir maz starp cilvēku bērniem.

otrdiena, 2018. gada 23. janvāris

1.Tes.1:8

No jums Tā Kunga vārds ir izpaudies ne vien Maķedonijā un Akaja, bet arī visās malās jūsu ticība uz Dievu ir izgājusi, tā ka mums par to nevajag neko runāt.

1.Sam.3:19

Tas Kungs bija ar Samuēlu, un viņš nevienam no saviem vārdiem nelika zemē krist.

pirmdiena, 2018. gada 22. janvāris

Atkl.2:8-9

Tā saka Tas Pirmais un Tas Pēdīgais, kas bija miris un ir dzīvs tapis: Es zinu tavus darbus un tavas bēdas un tavu nabadzību.

Ps.44:22

Dievs zina sirds noslēpumus.

svētdiena, 2018. gada 21. janvāris

Jņ.17:26

Es tiem Tavu Vārdu esmu darījis zināmu un darīšu zināmu, lai tā mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, ir iekš tiem, un Es iekš tiem.

Ps.138:2

Es pateikšu tavam vārdam par tavu žēlastību un patiesību, jo tu pāri par savu vārdu esi paaugstinājis savas apsolīšanas.

sestdiena, 2018. gada 20. janvāris

2.Kor.4:6

Dievs, kas sacījis, lai gaisma aust no tumsības, tas ir atspīdējis mūsu sirdīs.

1.Moz.1:3

Dievs sacīja: Lai top gaisma. Tad tapa gaisma.

piektdiena, 2018. gada 19. janvāris

Fil.2:15-16

Jūs spīdat it kā spīdekļi pasaulē, pasargādami to dzīvības vārdu.

Ps.12:7

Tā Kunga vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs mālu traukā kausēts un septiņkārt šķīstīts.

ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris

Ef.2:17

Nākdams viņš mieru pasludinājis caur evaņģēliju jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas ir tuvu.

Ps.65:6

tu patvērums visām zemes robežām, un tiem, kas tālu pie jūras dzīvo.

trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

Jņ.1:12

Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva vaļu, palikt par Dieva bērniem, tiem, kas tic uz Viņa Vārdu.

Mal.3:17

Tie man būs par īpašumu, un es tos žēlošu, kā vīrs savu dēlu žēlo, kas viņam kalpo.

otrdiena, 2018. gada 16. janvāris

Lk.12:15

Pieraugāt un sargājaties no mantas kārības! Jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam pārlieku daudz mantas.

5.Moz.5:21

Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu, nedz kaut ko, kas tavam tuvākam pieder.

pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris

Lk.1:50

Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.

1.Sam.12:24

Bīstaties tikai To Kungu un kalpojiet viņam uzticīgi no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas lielas lietas viņš pie jums ir darījis.

svētdiena, 2018. gada 14. janvāris

2.Kor.3:5

Ne ka mēs no sev pašiem esam derīgi, ko laba domāt it kā no sev pašiem; bet ka esam derīgi, tas ir no Dieva.

1.Moz.39:23

Tas Kungs bija ar viņu, un ko vien viņš darīja, tam Tas Kungs lika labi izdoties.

sestdiena, 2018. gada 13. janvāris

1.Kor.13:12

Tagad es atzīstu pa daļai, bet tad es atzīšu, itin kā es esmu atzīts.

Jes.55:9

Kā debesis augstākas nekā zeme, tā mani ceļi augstāki nekā jūsu ceļi.

piektdiena, 2018. gada 12. janvāris

Rom.12:12

Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanās.

Jes.25:8

Tas Kungs atņems savu ļaužu negodu no visas zemes virsas.

ceturtdiena, 2018. gada 11. janvāris

2.Kor.5:21

To, kas nekāda grēka nav zinājis, Viņš priekš mums ir darījis par grēku, ka mēs iekš Tā kļūtu Dieva taisnība.

Jes.53:4

Viņš nesa mūsu sērgas un uzkrāvās mūsu sāpes; bet mēs viņu turējām par sodītu, Dieva sasistu un nospaidītu.

trešdiena, 2018. gada 10. janvāris

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis uz dusmību, bet uz mūžīgas dzīvības panākšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Jes.12:1

Es tev pateicos, Kungs, ka tu dusmīgs bijis uz mani, un tava dusmība ir novērsusies, un tu mani iepriecini.

otrdiena, 2018. gada 9. janvāris

Ap.d.14:17

Viņš sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debesīm mums lietu un auglīgus laikus dodams, mūsu sirdis ar barību un ar prieku pildīdams.

Ps.104:13

Tu slapini kalnus no augšienes; ar augļiem, ko tu radi, zeme top piepildīta.

pirmdiena, 2018. gada 8. janvāris

Mt.6:27

Kurš jūsu starpā savam mūžam var pielikt vienu olekti, jebšu tas tādēļ bēdājās?

Ps.146:4

Cilvēka garam jāiziet, viņam jāpaliek atkal zemes kārtā, tai dienā visi viņa nodomi iet bojā.

svētdiena, 2018. gada 7. janvāris

Jņ.1:45

Filips atrod Natanaēli un uz to saka: par ko Mozus bauslībā rakstījis un tie pravieši, To mēs esam atraduši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu.

5.Moz.18:18

Es tiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidus, un es likšu savu vārdu viņa mutē.

sestdiena, 2018. gada 6. janvāris

Lk.1:78-79

Mūsu Dieva sirsnīgas žēlastības dēļ caur ko tas auseklis no augstības mūs apraudzījis; Ka tas tiem atspīdētu, kas sēž tumsībā un nāves ēnā.

Jes.40:10

Redzi, Tas Kungs Kungs nāk varens, un viņa elkonis valdīs.

piektdiena, 2018. gada 5. janvāris

1.Pēt.5:10

Tas visu žēlīgais Dievs, kas mūs aicinājis uz savu mūžīgo godību iekš Kristus Jēzus, Tas jūs, kas mazu brīdi ciešat, pats sataisīs, spēcinās, stiprinās, pastāvīgus darīs.

Ps.138:3

Kad es piesaucu, tad tu mani paklausīji, tu manai dvēselei esi devis drošību un spēku.

ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

1.Kor.1:28-29

Kas necienīgs pasaulei un pulgots, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, ka Viņš iznīcinātu to, kas ir kas, lai neviena miesa Viņa priekšā nelielās.

5.Moz.7:7-8

Viņš jūs nav tāpēc izredzējis, ka jūsu pulks būtu bijis jo liels pār visām tautām, jo jūs bijāt tā vismazākā no visām tautām. Bet tāpēc, ka Tas Kungs jūs mīlējis.

trešdiena, 2018. gada 3. janvāris

Fil.4:19

Mans Dievs piepildīs visu jūsu vajadzību pēc savas bagātības iekš godības caur Kristu Jēzu.

Ps.116:7

Esi atkal mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs tev dara labu.

otrdiena, 2018. gada 2. janvāris

Mt.11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Jes.61:1, 3

Tas Kungs mani svaidījis, tiem apbēdinātiem iekš Ciānas uzlikt un dāvināt glītumu pelnu vietā, prieka eļļu skumības vietā, skaistas drēbes izmisuša prāta vietā.

pirmdiena, 2018. gada 1. janvāris

Jņ.15:8

Iekš tā Mans Tēvs ir pagodināts, ka jūs nesat daudz augļus un topat Mani mācekļi.

5.Moz.5:32

Ņemiet tad vērā, ka jūs darāt, itin kā Tas Kungs, jūsu Dievs, jums ir pavēlējis, un neatkāpjaties ne pa labo, ne pa kreiso roku.