trešdiena, 2017. gada 31. maijs

Jēk.5:8

Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.

Ps.25:15

Manas acis raugās uz To Kungu vienumēr, jo Viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem.

otrdiena, 2017. gada 30. maijs

Ebr.13:3

Atcerieties ieslodzītos - it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā!

Jes.42:6-7

Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis akliem un atsvabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā.

pirmdiena, 2017. gada 29. maijs

Ebr.4:16

Pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Ps.5:13

Tu, Kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām.

svētdiena, 2017. gada 28. maijs

Lk.9:11

Viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dieva valstību un darīja veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanas.

Ps.10:14

Tu gan redzi postu un sirdēstus, Tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to Savās rokās.

sestdiena, 2017. gada 27. maijs

1.Jņ.3:5

Jūs zināt, ka Viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu.

1.Moz.8:21

Viņš sacīja Savā sirdī: Es turpmāk vairs nenolādēšu zemi cilvēka dēļ, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām.

piektdiena, 2017. gada 26. maijs

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.

Īj.9:8-9

Viņš viens pats izpleš pār zemi debesis un soļo pār jūras viļņiem. Viņš ir tas, kas veidojis Lielo Lāci, Orionu un Sietiņu, un zvaigznes pret dienas vidu.

ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

Ap.d.9:13-15

Ananija atbildēja: "Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darījis Taviem svētajiem Jeruzālemē; un te viņam ir augsto priesteru pilnvara saistīt visus, kas piesauc Tavu Vārdu." Bet Tas Kungs viņam sacīja: "Ej, jo viņš Man ir izredzēts ierocis nest Manu Vārdu tautu, ķēniņu un Israēla bērnu priekšā."

Cah.6:15

Tie, kas tālumā dzīvo, nāks un piedalīsies Tā Kunga nama celšanā.

trešdiena, 2017. gada 24. maijs

Jņ.17:3

Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

5.Moz,7:9

Tev būs atzīt, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri Viņu mīl un tur Viņa baušļus,

otrdiena, 2017. gada 23. maijs

1.Tes.5:15

Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.

Sal.pam.14:21

Kas savu tuvāko nicina, tas grēko, bet svētīgs ir tas, kas iežēlojas par nelaimīgiem.

pirmdiena, 2017. gada 22. maijs

Rom.12:2

Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

Jer.4:3

Uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī un nesējiet ērkšķos!

svētdiena, 2017. gada 21. maijs

Jēk.1:5

Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.

1.Ķēn.3:5-6, 9

Tas Kungs Salamanam parādījās sapnī. Tas Kungs sacīja: "Saki man, ko lai Es tev dodu?" Salamans sacīja: "Dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu."

sestdiena, 2017. gada 20. maijs

Rom.4:21

Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt.

4.Moz.11:23

Vai tad Tā Kunga roka ir kļuvusi īsāka?

piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Mt.14:17-18

Tie Viņam sacīja: "Mums šeit nav nekā vairāk kā piecas maizes un divi zivis." Un Viņš sacīja: "Nesiet Man tās šurp!"

Ps.146:7

Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem.

ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs

Lk.9:25

Ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā?

1.Moz.3:6

Sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru.

trešdiena, 2017. gada 17. maijs

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā.

Jes.62:11

Redzi, Tas Kungs liek pasludināt līdz pasaules galam: "Sakait Ciānas meitai: redzi, tava pestīšana nāk!"

otrdiena, 2017. gada 16. maijs

Lk.18:7

Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?

Ps.12:6

"Posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos," saka Tas Kungs, "un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!"

pirmdiena, 2017. gada 15. maijs

1.Tes.5:23-24

Pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.

Ps.40:12

Tu, ak, Kungs, nepārtrauksi Savu labvēlību pret mani, Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienumēr!

svētdiena, 2017. gada 14. maijs

1.Jņ.3:1

Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam.

2.Moz.6:7

Es ņemšu jūs Sev par tautu un būšu jums par Dievu.

sestdiena, 2017. gada 13. maijs

Jņ.3:29

Līgavaiņa draugs, kas stāv un klausās viņa vārdos, no sirds priecājas par līgavaiņa balsi. Šis mans prieks nu ir piepildījies.

Jer.33:11

Tur nākotnē atkal dzirdēs prieka balsis un līksmību, līgavaiņu un līgavas gaviles un to cilvēku slavinājumu balsis, kas sacīs: teiciet To Kungu Cebaotu! Jo labs ir Tas Kungs, un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

piektdiena, 2017. gada 12. maijs

Mk.16:15

Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.

Mih.1:2

Uzklausait to, visas tautas, ievēro to, zeme un visi, kas to apdzīvojat! Pats Tas Kungs ir liecinieks pret jums.

ceturtdiena, 2017. gada 11. maijs

2.Kor.4:16

Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.

Ps.71:5

Tu esi mana cerība, Kungs, mana drošība no pašas manas jaunības.

trešdiena, 2017. gada 10. maijs

Mt.18:10

Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu.

Sal.pam.17:5

Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju, un, kas priecājas par cita nelaimi, nepaliks nesodīts.

otrdiena, 2017. gada 9. maijs

Gal.1:6

Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.

Hoz.8:12

Ja Es viņam arī tūkstošreiz uzrakstītu priekšā Manus baušļus, tomēr tie viņam paliktu sveši.

pirmdiena, 2017. gada 8. maijs

Ap.d.16:23-25

Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam tos stingri apsargāt. Šis, dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietuma dziļākajā vietā un viņu kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās.

Ps.118:17

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus.

svētdiena, 2017. gada 7. maijs

1.Tes.5:16-18

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

Ps.71:8

Mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr apliecinādama Tavu godību.

sestdiena, 2017. gada 6. maijs

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.

Ps.121:4

Redzi, Israēla sargs nesnauž un neguļ.

piektdiena, 2017. gada 5. maijs

1.Jņ.3:17

Kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?

5.Moz.15:7

Neapcietini savu sirdi un neaizslēdz savu roku sava nabaga brāļa priekšā,

ceturtdiena, 2017. gada 4. maijs

Jēk.3:17-18

Gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur.

Jes.60:17

Es darīšu mieru par tavu valdītāju un taisnību par tavu uzraugu.

trešdiena, 2017. gada 3. maijs

Ebr.2:1

Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām.

Sal.pam.19:21

Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek Tā Kunga padoms.

otrdiena, 2017. gada 2. maijs

Ef.3:17

Lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā.

Jes.1:17

Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem.

pirmdiena, 2017. gada 1. maijs

Ef.2:10

Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Jer.18:6

Redzi, kā māls podnieka rokā, tā jūs esat Manā rokā.