ceturtdiena, 2016. gada 30. jūnijs

Mk.6:12-13

Tie izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem, un izdzina daudz ļaunu garu un svaidīja daudz vājus ar eļļu un darīja viņus veselus.

Jes.57:18

Es redzēju gan tās ceļus, un tomēr Es to dziedināšu, to vadīšu.

trešdiena, 2016. gada 29. jūnijs

Ap.d.14:17

Jebšu Viņš Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.

5.Moz.8:10

Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu.

otrdiena, 2016. gada 28. jūnijs

Jņ.14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Jes.55:12

Ar prieku jūs iziesit un mierā jūs tiksit vadīti.

pirmdiena, 2016. gada 27. jūnijs

Mk.12:32-33

Viens vienīgs Dievs ir, un cita nav kā Viņš vien, un: To mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visa spēka, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu - tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri.

Ps.31:24

Mīliet To Kungu, jūs visi Viņa svētie!

svētdiena, 2016. gada 26. jūnijs

Ap.d.4:13

Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās; viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu.

1.Moz.26:24

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, Es tevi svētīšu.

sestdiena, 2016. gada 25. jūnijs

Ebr.13:8

Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi.

Ps.103:17-18

Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa derību sargā.

piektdiena, 2016. gada 24. jūnijs

Jņ.1:6-7

Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.

Ps.34:4

Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!

ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs

1.Kor.4:20

Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā.

Ps.18:36

Tu man devi Savas pestīšanas vairogu, Tava labā roka mani atbalstīja.

trešdiena, 2016. gada 22. jūnijs

1.Jņ.2:3

No tā mēs noprotam, ka esam Viņu atzinuši, ja turam Viņa baušļus.

5.Moz.10:12

Un tagad, Israēl, ko Tas Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli,

otrdiena, 2016. gada 21. jūnijs

Ap.d.17:27-28

Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam.

5.Moz.4:39

Tādēļ atzīsti šodien un ieraksti dziļi savā sirdī, ka Dievs Tas Kungs ir vienīgais augšā debesīs un apakšā virs zemes un ka cita neviena nav Viņa vietā.

pirmdiena, 2016. gada 20. jūnijs

1.Kor.1:28

Kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis.

Ps.138:6

Tiešām, Tas Kungs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes.

svētdiena, 2016. gada 19. jūnijs

Mk.13:21

Ja kas tad jums sacīs: redzi, še ir Kristus, - vai: redzi, tur Viņš ir, - tad neticiet.

Jes.66:1

Tā saka Tas Kungs: "Debesis ir Mans tronis, un zeme ir Manu kāju pamesls. Kur būtu tāds nams, ko jūs Man varētu celt?"

sestdiena, 2016. gada 18. jūnijs

Rom.15:8-9

Kristus ir kļuvis par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus, lai citas tautas slavētu Dievu par Viņa žēlastību.

Jer.33:9

Tā būs slavas un goda pilna visām tautām virs zemes. Kad tās dzirdēs visu to, ko Es šai pilsētai labu daru.

piektdiena, 2016. gada 17. jūnijs

1.Jņ.4:1

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva.

Jer.23:28

"Pravietis, kam patiesi bija sapnis, lai to kā sapni tieši arī pastāsta, un, kam atklājies Mans vārds, tas lai to pasludina pēc patiesības! Kas kopējs salmiem ar graudiem?" - tā saka Tas Kungs.

ceturtdiena, 2016. gada 16. jūnijs

Rom.12:16

Neliecieties paši gudri esam.

Ps.94:11

Tas Kungs zina cilvēku domas, ka tās ir tikai dvesma.

trešdiena, 2016. gada 15. jūnijs

Ap.d.4:20

Mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.

4.Moz.23:12

Vai man nav jārunā tikai tas, ko Tas Kungs manā mutē licis runāt?

otrdiena, 2016. gada 14. jūnijs

Rom.5:2

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.

Ps.37:5

Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs.

pirmdiena, 2016. gada 13. jūnijs

Jņ.4:14

Kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.

Jes.58:11

Tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.

svētdiena, 2016. gada 12. jūnijs

Kol.2:6-7

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā.

Ps.143:10

Māci man darīt pēc Tava prāta, jo Tu esi mans Dievs, Tavs labais Gars lai vada mani pa taisnu ceļu!

sestdiena, 2016. gada 11. jūnijs

Lk.8:18

Tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausāties!

Ps.19:12

Tavs kalps no baušļiem gūst pamācību.

piektdiena, 2016. gada 10. jūnijs

Mt.7:24

Ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.

5.Moz.3:24

Kur gan ir tāds Dievs debesīs un virs zemes, kas dara tādus darbus kā Tu un ar tādu spēku kā Tu.

ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs

Mk.2:16-17

Kad rakstu mācītāji un farizeji Viņu redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie sacīja Viņa mācekļiem: "Vai tad Viņš ēd ar muitniekiem un grēciniekiem?" Un Jēzus, to dzirdējis, uz tiem saka: "Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem."

2.Sam.14:14

Dievs negrib dzīvību atņemt, un Viņš domādams pārdomā, lai atmestais netiktu arī Viņa atmests.

trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Jņ.7:37

Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!"

Ps.146:8

Tas Kungs uzceļ nospiestos.

otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs

Rom.6:23

Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Ps.16:11

Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu.

pirmdiena, 2016. gada 6. jūnijs

Lk.12:15

Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas.

Jes.5:8

Bēdas tiem, kas ceļ namu pēc nama un iegūst tīrumu pēc tīruma, kamēr nekas vairs pāri nepaliek, un jūs esat vienīgie zemes īpašnieki!

svētdiena, 2016. gada 5. jūnijs

Jņ.16:13

Kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā.

2.Moz.33:15

Mozus sacīja: "Ja Tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes."

sestdiena, 2016. gada 4. jūnijs

Rom.9:16

Ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.

Hoz.1:7

Par Jūdas namu Es gribu apžēloties un gribu tā locekļiem palīdzēt ar Tā Kunga, viņu Dieva, spēku; bet Es viņiem nepalīdzēšu nedz ar stopu, nedz ar zobenu un ieročiem, nedz arī ar zirgiem un jātniekiem.

piektdiena, 2016. gada 3. jūnijs

Ef.2:19

Jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime.

Ps.84:4

Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs!

ceturtdiena, 2016. gada 2. jūnijs

Lk.15:7

Būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.

Ec.33:11

Atgriezieties, jel atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt, Israēla nams?

trešdiena, 2016. gada 1. jūnijs

Jņ.14:23

Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu."

Ec.20:11

Es tiem devu Savus likumus un mācīju tiem Savus baušļus.