pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Ef.2:8

No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.

Jes.54:8

"Dusmu uzplūdumā Es tev mazu brīdi apslēpu Savu vaigu, bet ar mūžīgu žēlastību Es par tevi atkal apžēlošos," saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.

svētdiena, 2015. gada 29. novembris

1.Jņ.3:1

Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam.

Ps.36:8

Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība! Cilvēku bērni nāk pie Tevis un glābjas Tavu spārnu pavēnī!

sestdiena, 2015. gada 28. novembris

Ap.d.20:32

Tagad es jūs uzticu Tam Kungam un Viņa žēlastības vārdam, kas spēj jūs celt.

Jes.66:2

Visu pasaules visumu taču ir radījusi Mana roka, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka Tas Kungs, bet Es uzlūkoju nabagu un kam sagrauzts gars un kas Manu vārdu bīstas.

piektdiena, 2015. gada 27. novembris

Jēk.5:13

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas.

Ps.34:2

Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē.

ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris

1.Kor.1:30

Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu.

Ps.135:14

Tas Kungs spriedīs tiesu Savai tautai, un Viņš apžēlosies par Saviem kalpiem.

trešdiena, 2015. gada 25. novembris

Lk.12:19-20

Sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais,

Sal.pam.3:9

Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas.

otrdiena, 2015. gada 24. novembris

Mt.6:13

Atpestī mūs no ļauna.

Ps.14:3

Viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši; nav neviena, kas dara labu, it neviena.

pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Mt.5:9

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Sal.pam.16:32

Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.

svētdiena, 2015. gada 22. novembris

Fil.3:20

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.

2.Moz.15:13

Ar žēlastību Tu vadi tautu, ko esi atpestījis.

sestdiena, 2015. gada 21. novembris

Ef.5:18-19

Topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.

Ps.96:2

Dziediet Tam Kungam, teiciet Viņa Vārdu.

piektdiena, 2015. gada 20. novembris

Lk.1:54-55

Viņš gādājis par Savu kalpu Israēlu un pieminējis Savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu mūžīgi.

Ec.36:8-9

Jūs, Israēla kalni, atkal zaļosit jaunās atvasēs un to zaros nesīsit augļus Manai Israēla tautai, jo tā drīzumā pārnāks. Jo ziniet, Es nākšu atkal pie jums un gādāšu par jums, jūs būsit atkal apkopti un apsēti.

ceturtdiena, 2015. gada 19. novembris

Mt.5:45

Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.

Sal.pam.23:17

Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jo dienas paliek bijāšanā Tā Kunga priekšā.

trešdiena, 2015. gada 18. novembris

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.

Ec.37:26

Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība.

otrdiena, 2015. gada 17. novembris

Jņ.14:6

Jēzus saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani."

5.Moz.11:26-28

Redzi, es šodien jūsu priekšā nolieku izvēlei svētību un lāstu - svētību, ja jūs klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, bet lāstu, ja jūs neklausīsit Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem un nogriezīsities no tā ceļa, ko es jums šodien pavēlu, un ja jūs sekosit citiem dieviem, kurus jūs nepazīstat.

pirmdiena, 2015. gada 16. novembris

Ap.d.17:28

Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam.

Jer.32:19

Tavas acis ir nomodā pār cilvēku bērnu ceļiem.

svētdiena, 2015. gada 15. novembris

Ebr.13:15

Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.

Ps.84:5

Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr!

sestdiena, 2015. gada 14. novembris

1.Kor.10:31

Visu dariet Dievam par godu.

Ps.100:2

Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm!

piektdiena, 2015. gada 13. novembris

Mt.25:31-32

Kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā.

Jes.66:18

Es sapulcināšu visas tautas un mēles, un tās nāks un redzēs Manu godību.

ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Rom.12:7

Kalpošanas spējas - kalpošanā, spējas mācīt - mācīšanā.

Ec.34:2

Bēdas Israēla ganiem, kas ganījuši tikai paši sevi! Vai ganiem nebija avis ganīt?

trešdiena, 2015. gada 11. novembris

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku.

Ps.38:23

Steidzies man palīgā, Kungs, mans sargs un glābējs!

otrdiena, 2015. gada 10. novembris

1.Jņ.3:8

Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.

Jon.2:7

Tomēr esi licis manai dzīvībai pacelties augšup no šīs tumšās bedres un izglābis to no pazušanas, ak, Kungs, mans Dievs!

pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Mt.10:30-31

Jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīstieties.

Ps.121:7

Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu dvēseli.

svētdiena, 2015. gada 8. novembris

Mt.25:40

Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.

3. Moz. 19:34

Lai svešinieks, kas jūsu vidū piemīt, jums būtu kā viens no jūsu pašu iedzimtajiem.

sestdiena, 2015. gada 7. novembris

Ap.d.10:28

Man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu vai nešķīstu.

3.Moz.19:34

Tev svešinieku būs mīlēt kā sevi pašu.

piektdiena, 2015. gada 6. novembris

Mk.2:14

Garām iedams, Viņš redzēja Leviju, Alfeja dēlu, pie muitas sēžam un tam saka: "Staigā Man pakaļ!"

1.Moz.16:13

Tu esi manas parādības Dievs.

ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

1.Tes.4:17-18

Mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!

Ps.31:6

Tavā rokā es nododu savu garu. Tu mani esi atpestījis, Tu uzticīgais Dievs.

trešdiena, 2015. gada 4. novembris

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.

5.Moz.6:6-7

Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos.

otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Fil.4:19

Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.

Jes.58:11

Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās.

pirmdiena, 2015. gada 2. novembris

Mt.18:19

Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.

Jer.29:13-14

Jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs.

svētdiena, 2015. gada 1. novembris

Mk.9:33-34

Viņš tiem jautāja: "Par ko jūs runājāt ceļā?" Bet tie cieta klusu; jo tie savā starpā bija sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais.

Jes.47:13

Tu esi līdz apnikumam nopūlējusies daudzajās apspriedēs ar saviem daudzajiem padomniekiem.