pirmdiena, 2014. gada 30. jūnijs

Ap.d.5:19

Tā Kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un, tos izvedis.

Ps.112:4

Taisnajiem Viņš tumsībā uzaust kā gaisma; Viņš ir žēlīgs, žēlsirdīgs un taisns.

svētdiena, 2014. gada 29. jūnijs

1.Tim,4:16

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.

Sal.pam.7:2

Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus un ja tu glabāsi manus likumus kā savu acuraugu, tad tu dzīvosi!

sestdiena, 2014. gada 28. jūnijs

Jņ.10:12-14

Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg, - un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans un avis viņam nerūp. ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst.

Ec.34:22

Es nākšu Savām avīm palīgā, lai tās nekļūst jums par laupījumu.

piektdiena, 2014. gada 27. jūnijs

Mk.5:19

Viņš saka tam: "Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas Tas Kungs tev darījis un kā Viņš par tevi apžēlojies."

1.Moz.49:25

No tava tēva Dieva nāk tev palīdzība, no Visuvarenā, kas tevi ir svētījis.

ceturtdiena, 2014. gada 26. jūnijs

2.Kor.8:9

Jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

1.Sam.12:22

Tas Kungs Savu tautu neatmetīs Sava lielā Vārda dēļ.

trešdiena, 2014. gada 25. jūnijs

Kol.1:5-6

Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums; jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug - arī pie jums - kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību.

Ps.117:2

Pilna varenības Viņa žēlastība valda pār mums, un Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi.

otrdiena, 2014. gada 24. jūnijs

Jņ.1:29

Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.

Jer.14:7

Kad mūsu grēki mūs apsūdz, Kungs, žēlo mūs Sava Vārda dēļ!

pirmdiena, 2014. gada 23. jūnijs

Jņ.14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Jer.29:11

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.

svētdiena, 2014. gada 22. jūnijs

Mk.10::47-49

Izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt un sacīt: "Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Un daudzi to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jo vairāk brēca: "Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Un Jēzus apstājies sacīja: "Ataiciniet viņu."

Jer.17:14

Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts!

sestdiena, 2014. gada 21. jūnijs

2.Tim.3:14

Paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies.

Ps.71:17

Dievs, Tu mani esi mācījis no manas jaunības, un līdz šim es esmu sludinājis Tavus brīnuma darbus.

piektdiena, 2014. gada 20. jūnijs

Gal.5:15-16

Ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat! Bet es saku: staigājiet Garā.

Mih.5:4

Un Viņš būs miers.

ceturtdiena, 2014. gada 19. jūnijs

1.Kor.1:28-29

Kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas; lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.

Īj.5:11

Viņš liek augstāk pacelties zemajiem un liek kādreiz noskumušajiem priecāties par augstāko laimi.

trešdiena, 2014. gada 18. jūnijs

2.Kor.8:1-2

Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā;

1.Lku.29:9

Tauta priecājās, dodama labprātīgi, jo tie deva no visas sirds Tam Kungam ar labu prātu.

otrdiena, 2014. gada 17. jūnijs

Jņ.6:29

Jēzus atbildēja viņiem: "Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš ir sūtījis."

Ps.90:16

Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem!

pirmdiena, 2014. gada 16. jūnijs

1.Pēt.3:14-15

Nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties. Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs.

Sal.pam.3:25-26

Tevi nepārņems nedz pēkšņas šausmas, nedz arī izbailes no vētraina bezdievju uzbrukuma, ja tas nāktu. Jo Tas Kungs ir tavs patvērums.

svētdiena, 2014. gada 15. jūnijs

2.Kor.1:7

Mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā.

Cah.13:9

Viņi piesauks tad Manu Vārdu, un Es viņiem atbildēšu.

sestdiena, 2014. gada 14. jūnijs

Ap.d.27:15

Tā kā kuģi aizrāva līdzi, un mēs to nespējām sagriezt pret vēju, mēs padevāmies un tikām nesti.

Ps.104:4

Tu dari vējus par Saviem vēstnešiem un uguns liesmas par Saviem kalpiem.

piektdiena, 2014. gada 13. jūnijs

Ebr.11:23

Ticībā Mozu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa trīs mēnešus, tāpēc ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks. Un viņi nebijās no valdnieka pavēlēm.

Ps.16:1

Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi!

ceturtdiena, 2014. gada 12. jūnijs

Atkl.3:8

Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt.

Jes.42:16

Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina, pa tekām, kas tiem bija svešas; Es darīšu tumsību viņu acīm par gaismu un nelīdzenumu par līdzenu ceļu. To visu Es darīšu un no tā neatkāpšos.

trešdiena, 2014. gada 11. jūnijs

1.Jņ.1:9

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus.

Ps.51:5

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!

otrdiena, 2014. gada 10. jūnijs

Ebr.6:11-12

Mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus.

1.Ķēn.8:57

Tas Kungs, mūsu Dievs, lai ir ar mums, tāpat kā Viņš ir bijis ar mūsu tēviem.

pirmdiena, 2014. gada 9. jūnijs

Mt.16:26

Ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele.

Hoz.14:4

Neteiksim vairs nevienam no mūsu roku darinājumiem: tu esi mūsu dievs!

svētdiena, 2014. gada 8. jūnijs

Jņ.14:18

Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.

Ps.17:8

Pasargi mani kā Savu acuraugu.

sestdiena, 2014. gada 7. jūnijs

Gal.2:20

Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.

Ps 103:2-4

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.

piektdiena, 2014. gada 6. jūnijs

Ap.d.3:8

Uzlēcis kājās, viņš varēja staigāt: viņš iegāja kopā ar viņiem Templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu.

Ps.95:1

Nāciet, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!

ceturtdiena, 2014. gada 5. jūnijs

2.Kor.5:19

Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.

Ps.103:12

Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums.

trešdiena, 2014. gada 4. jūnijs

Lk.10:21

Jēzus kļuva priecīgs Svētajā Garā un sacīja: "Es Tev pateicos, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem."

Jes.53:1

Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies Tā Kunga elkonis?

otrdiena, 2014. gada 3. jūnijs

1.Tes.5:9

Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Mih.7:18

Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas?

pirmdiena, 2014. gada 2. jūnijs

Rom.11:33

Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!

Jer.23:23

"Vai tad Es esmu tāds Dievs, kas redz tikai tuvumā," saka Tas Kungs, "vai ne arī tālumā?

svētdiena, 2014. gada 1. jūnijs

Ap.d 4:13

Viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās; viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu.

Ps.16:8

Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos.