sestdiena, 2018. gada 30. jūnijs

2.Tim.4:17

Tas Kungs man ir klāt bijis un mani stiprinājis.

Ps.9:11

Uz tevi cerēs, kas tavu vārdu pazīst, jo tu, ak Kungs, neatstāj, kas tevi meklē.

piektdiena, 2018. gada 29. jūnijs

1.Tim.1:15

Tas ir; patiesīgs un augsti pieņemams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē grēciniekus izglābt, starp kuriem es esmu tas lielākais.

Ech.16:63

Tu to piemini un kaunies, un savu muti vairs neatdari sava kauna dēļ, kad es tev visu piedošu, ko tu esi darījusi, saka Tas Kungs Kungs.

ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs

Lk.19:8-9

Caķejs piegājis sacīja uz To Kungu: redzi, Kungs, pusi no savas mantas es došu nabagiem; un ja es kam ko novīlis, to es četrkārtīgi atdošu. Bet Jēzus uz to sacīja: šodien šim namam žēlastība notikusi.

Jes.55:7

Lai bezdievīgais atstāj savu ceļu un ļaundarītājs savas domas un atgriežas pie Tā Kunga, tad viņš par to apžēlosies.

trešdiena, 2018. gada 27. jūnijs

Gal.6:1

Ja kāds cilvēks taptu pieķerts kāda noziegumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgriežat tādu ar lēnprātīgu garu.

2.Moz.20:16

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.

otrdiena, 2018. gada 26. jūnijs

Mt.6:9

Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds

Ps.115:1

Ne mums, ak Kungs! ne mums, bet savam vārdam dod godu, pēc savas žēlastības un patiesības.

pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

2.Tes.1:11

Mēs arī vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs dara cienīgus, ka dabūjat, uz ko esat aicināti, un lai viņš jūs dara pilnīgus visā labā prātā un ticības darbā ar spēku.

Jer.14:21

Neatmet mūs tava vārda dēļ, un lai tavs godības krēsls netop nievāts.

svētdiena, 2018. gada 24. jūnijs

Jņ.3:27

Cilvēks nekā nevar ņemties, ja tas viņam nav dots no debesīm.

Dan.2:20

Slavēts lai ir Dieva vārds mūžīgi mūžam, jo viņam pieder gudrība un spēks!

sestdiena, 2018. gada 23. jūnijs

2.Kor.8:9

Jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka tas, bagāts būdams, jūsu dēļ ir tapis nabags, lai jūs caur viņa nabadzību kļūtu bagāti.

1.Sam.12:22

Jo Tas Kungs neatstums savus ļaudis sava liela vārda dēļ.

piektdiena, 2018. gada 22. jūnijs

1.Jņ.4:9

Iekš Tā Dieva mīlestība pie mums ir parādījusies, ka Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu sūtījis pasaulē, ka mums caur viņu būs dzīvot.

Cah.2:14

Gavilē un priecājies, Ciānas meita, jo redzi, es nāku un dzīvošu tavā vidū, saka Tas Kungs;

ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs

Rom.4:18

Pret cerību viņš ir ticējis uz cerību.

Ps.84:13

Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas.

trešdiena, 2018. gada 20. jūnijs

Jņ.1:16

No Viņa pilnuma mēs visi esam dabūjuši žēlastību uz žēlastību.

5.Moz.28:12

Tas Kungs tev atvērs savu labo mantu, debesīs, un dos lietu savā laikā tavai zemei, un svētīs visu tavu rokas darbu.

otrdiena, 2018. gada 19. jūnijs

1.Pēt.1:18-19

Jūs neesat atpirkti ar iznīcīgu mantu, ar sudrabu vai zeltu no savas nelietīgās dzīvošanas pēc tēvu ieraduma, bet ar Kristus, tā nenoziedzīga un neapgānīta jēra, dārgām asinīm.

Ec.18:17

Kas dara manas tiesas un staigā manos likumos, tam nebūs mirt par sava tēva netaisnību.

pirmdiena, 2018. gada 18. jūnijs

Jņ.10:9

Es esmu tās durvis; ja kas caur Mani ieiet, tas taps svēts, un tas ieies un izies un atradīs ganības.

Jer.32:41

Es priecāšos viņiem labu darīt.

svētdiena, 2018. gada 17. jūnijs

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā; jo Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur To Svēto Garu, kas mums ir dots.

Hag.2:5

Mans gars paliek jūsu vidū. Nebīstaties!

sestdiena, 2018. gada 16. jūnijs

2.Tes.2:16-17

Mūsu Kungs Jēzus Kristus un mūsu Dievs un Tēvs, kas mūs ir mīlējis un devis mūžīgu iepriecināšanu un labu cerību iekš žēlastības, tas lai jūsu sirdis iepriecina un lai jūs stiprina iekš visāda laba vārda un darba.

Jes.38:17

Redzi, rūgtums palicis man par svētību, pats rūgtums, bet tu manu dvēseli mīlīgi esi apkampis, ka tā nenāktu trūdēšanas bedrē, jo tu visus manus grēkus esi metis aiz sevi.

piektdiena, 2018. gada 15. jūnijs

1.Jņ.4:10

Iekš tā stāv mīlestība, ne ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un savu Dēlu sūtījis par salīdzināšanu par mūsu grēkiem.

Jes.53:5

Viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrauzts.

ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs

Ef.1:9-10

Pēc savas labpatikšanas viņš mums ir darījis zināmu sava prāta noslēpumu, ko viņš apņēmies pats pie sevis, visu valdīt uz laiku piepildīšanu, ka visas lietas iekš Kristus kā apakš vienas galvas taptu savienotas, ir tās debesīs, ir tās virs zemes.

Ps.67:2-3

Lai Dievs par mums apžēlojās un mūs svētī, lai viņš apgaismo savu vaigu pār mums! Ka virs zemes tavs ceļš top zināms, starp visiem pagāniem tava pestīšana.

trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

Ps.91:4

Viņš tevi sedz saviem spārniem, un apakš viņa spārniem tu esi glābts.

otrdiena, 2018. gada 12. jūnijs

Gal.3:26

Jūs visnotaļ esat Dieva bērni caur to ticību iekš Kristus Jēzus.

Jer.14:9

Tu Kungs esi mūsu vidū, un mēs pēc tava vārda esam nosaukti, neatstājies no mums!

pirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs

Mt.21:22

Visu, ko jūs savā lūgšanā lūgsiet ticēdami, to jūs dabūsiet.

Ps.145:18

Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas viņu piesauc patiesībā.

svētdiena, 2018. gada 10. jūnijs

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi iekš lūgšanas un esiet nomodā iekš tās ar pateicību.

Raudu dz.3:41

Pacelsim savu sirdi un savas rokas uz Dievu debesīs.

sestdiena, 2018. gada 9. jūnijs

1.Lku.28:9

Tas Kungs izmeklē visas sirdis un saprot visas prāta domas.

Jņ.1:48

Natanaēls uz Viņu saka: Kā Tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Es tevi redzēju, pirms Filips tevi aicināja, kad tu biji apakš tā vīģes koka.

piektdiena, 2018. gada 8. jūnijs

Jņ.10:3

Viņš savas avis sauc pie vārda un tās izved.

Jes.62:2

Tevi sauks ar jaunu vārdu, ko Tā Kunga mute skaidri noteiks.

ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs

Jēk.2:13

Apžēlošana lielās pret sodību.

1.Moz.50:20

Jūs gan esat ļaunu pret mani domājuši, bet Dievs to par labu ir nodomājis.

trešdiena, 2018. gada 6. jūnijs

2.Kor.12:9

Tev pietiek mana žēlastība; jo mans spēks iekš nespēcīgiem varens parādās.

Hab.3:19

Tas Kungs ir mans stiprums.

otrdiena, 2018. gada 5. jūnijs

Jņ.8:36

Ja nu Tas Dēls jūs atsvabinās, tad jūs tiešām būsiet svabadi.

4.Moz.21:7

Tie ļaudis nāca pie Mozus un sacīja: mēs esam grēkojuši, runādami pret To Kungu un pret tevi; lūdz To Kungu, lai viņš atņem tās čūskas no mums. Tad Mozus lūdza par tiem ļaudīm.

pirmdiena, 2018. gada 4. jūnijs

Jņ.15:9

Itin kā Tas Tēvs Mani mīlējis, tā Es arīdzan jūs esmu mīlējis; paliekat iekš Manas mīlestības.

Ps.91:14

Viņš tveras pie manis, un es viņu izglābšu.

svētdiena, 2018. gada 3. jūnijs

Kol.1:12

Pateikdami Tam Tēvam, kas mūs ir darījis derīgus, līdz ar tiem svētiem mantību dabūt iekš gaismas.

Ps.112::4

Taisniem tumsībā aust gaišums; jo viņš ir žēlīgs, sirds žēlīgs un taisns.

sestdiena, 2018. gada 2. jūnijs

Rom.8:25

Bet ja mēs ceram, ko neredzam, tad mēs uz to gaidām ar paciešanu.

Ps.25:5

Tu esi mans Dievs un Pestītājs; cauru dienu es tevis gaidu.

piektdiena, 2018. gada 1. jūnijs

1.Jņ.4:14

Mēs esam redzējuši un apliecinājam, ka Tas Tēvs To Dēlu ir sūtījis par pasaules Pestītāju.

Ps.57:4

Dievs sūta savu žēlastību un patiesību.