ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs

Lk.6:20

Svētīgi esat jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība.

Ps.140:13

Tiešām, taisnie tavam vārdam pateiks, sirdsskaidrie pastāvēs tavā priekšā.

trešdiena, 2018. gada 30. maijs

Ef.5:18-19

Topiet piepildīti ar Garu, runādami savā starpā slavas dziesmās un pateicības dziesmās un garīgās dziesmās.

Ps.103:22

Teiciet To Kungu, visi viņa darbi visās vietās, kur viņš valda. Teici To Kungu, mana dvēsele.

otrdiena, 2018. gada 29. maijs

Lk.5:5

Sīmanis atbildēja un uz Viņu sacīja: Kungs, mēs cauru nakti strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es to tīklu gribu izmest.

4.Moz.9:18

Pēc Tā Kunga vārda Izraēla bērni cēlās, un pēc Tā Kunga vārda Izraēla bērni apmetās.

pirmdiena, 2018. gada 28. maijs

Jņ.11:2-3

Lācarus gulēja nevesels. Tad tās māsas sūtīja pie Viņa un sacīja: Kungs, redzi, ko tu mīļo, tas guļ nevesels.

2.Ķēn.20:5

Tā saka Tas Kungs: Es tavu lūgšanu esmu klausījis, es tavas asaras esmu redzējis, redzi, es tevi darīšu veselu.

svētdiena, 2018. gada 27. maijs

Ef.6:18

Ar ikvienu lūgšanu un pielūgšanu lūgdami allažiņ iekš Gara, un uz to nomodā būdami iekš visādas pastāvēšanas un aizlūgšanas par visiem svētiem. 

Jer.51:50

Pieminiet To Kungu tālā zemē un turat Jeruzālemi savā sirdī. 

sestdiena, 2018. gada 26. maijs

Ps.141:3

Kungs, sargi manu muti un pasargi manas lūpas.

Gal.5:13

Jūs uz svabadību esat aicināti; tikai ne uz tādu svabadību, ka miesai ir vaļa; bet kalpojiet cits citam mīlestībā.

piektdiena, 2018. gada 25. maijs

Lk.3:8

Nesiet pienākamus atgriešanās augļus; un nesākat savā prātā sacīt: mums ir Ābraāms par tēvu.

Jes.2:12

Tā Kunga Cebaot diena būs pret visu lepnumu un lielumu, un pret visu augstumu, ka tas top pazemots.

ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs

Lk.7:47

Es tev saku: viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz ir mīlējusi; bet kam maz top piedots, tas mīl maz.

Ps.32:1

Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.

trešdiena, 2018. gada 23. maijs

Rom.14:19

Lai pēc tā dzenamies, kas der mieram un uztaisīšanai jūsu starpā.

Sal.pam.16:32

Lēnprātīgais ir labāks nekā stiprais; un kas sevi pašu valda, labāks nekā, kas pilsētu ieņem.

otrdiena, 2018. gada 22. maijs

2.Kor.12:9

Tad nu jo labāki lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks pie manis mājo.

Ps.116:6

Kad es biju bēdās, tad viņš man palīdzēja.

pirmdiena, 2018. gada 21. maijs

Fil.4:5

Lai jūsu lēnība top zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.

Sal.pam.14:31

Kas nabagu nospiež, pulgo viņa radītāju.

svētdiena, 2018. gada 20. maijs

Jņ.16:7-8

Es To pie jums sūtīšu. Un kad Tas būs nācis, Tas pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību un par sodu.

Jes.59:1-2

Redzi, Tā Kunga roka nav paīsināta, palīdzēt, un viņa auss nav bieza, dzirdēt. Bet jūsu noziegumi jūs atšķir no jūsu Dieva.

sestdiena, 2018. gada 19. maijs

Lk.9:11

Viņš tos pieņēmis runāja ar tiem par Dieva valstību; un kam dziedināšanas vajadzēja, tos Viņš darīja veselus.

Ps.147:3

Viņš dziedina tos, kam satriektas sirdis, un remdē viņu sāpes.

piektdiena, 2018. gada 18. maijs

Ap.d.19:26

Tie nav Dievi, kas rokām taisīti.

2.Moz.32:31-32

Šie ļaudis ir darījuši lielus grēkus un sev taisījuši zelta dievu. Nu tad, piedod tiem viņu grēkus.

ceturtdiena, 2018. gada 17. maijs

Lk.18:13-14

Tas muitnieks no tālienes stāvēdams negribēja nedz savas acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs! Es jums saku: šis nogāja savā namā taisnots.

Ps.102:18

Viņš griežas pie bēdu ļaužu lūgšanas un nenicina pielūgšanu.

trešdiena, 2018. gada 16. maijs

Rom.8:21

Tie radījumi paši taps atsvabināti no iznīcības kalpošanas uz Dieva bērnu godības svabadību.

Ps.145:9

Tas Kungs ir labs visiem, un viņa apžēlošanās parādās pie visiem viņa darbiem.

otrdiena, 2018. gada 15. maijs

Ef.5:19

Dziedādami un slavu dodami Tam Kungam savās sirdīs.

Ps.98:1

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus.

pirmdiena, 2018. gada 14. maijs

Mt.5:44-45

Mīļojiet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolād, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet par tiem, kas jūs kaitina un vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo Viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.

Ps.33:5

Zeme ir pilna Tā Kunga žēlastības.

svētdiena, 2018. gada 13. maijs

2.Kor.13:13

Tā Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem.

4.Moz.6:25

Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tev ir žēlīgs.

sestdiena, 2018. gada 12. maijs

Mk.2:15

Notikās, tam viņa namā pie galda sēžot, arī daudz muitnieku un grēcinieku piesēdās līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem.

Jer.31:25

Es dzirdināšu iztvīkušo dvēseli un atspirdzināšu ikkatru noskumušu dvēseli.

piektdiena, 2018. gada 11. maijs

1.Pēt.2::9

Jums būs pasludināt tā tikumus, kas jūs aicinājis no tumsības pie savas brīnišķās gaismas.

Ps.75:2

Mēs tev pateicamies, Dievs, mēs pateicamies, ka tavs vārds ir it tuvu; tavi brīnumi top slavēti.

ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs

Jņ.14:18

Es jūs nepametīšu bāriņus, Es atkal nāku pie jums.

Jes.58:11

Tas Kungs tevi vadīs bez mitēšanās un pieēdinās tavu dvēseli tuksnesī.

trešdiena, 2018. gada 9. maijs

Lk.10:41-42

Marta, Marta, tu gan daudz rūpējies un pūlējies; bet vienas lietas vajag; Marija to labo daļu sev ir izredzējusi, tā no tās netaps atņemta.

Jes.30:15

Caur atgriešanos un norimšanu jūs taptu izglābti.

otrdiena, 2018. gada 8. maijs

Ebr.10:23

Lai mēs to cerības apliecināšanu paturam nešaubīgu, (jo tas ir uzticīgs, kas to apsolījis).

Jes.25:1

Kungs, Tavi padomi no sen dienām ir patiesība un uzticība.

pirmdiena, 2018. gada 7. maijs

2.Kor.13:11

Esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājaties savā starpā, esat vienprātīgi, turat mieru; tad tas mīlestības un miera Dievs būs ar jums.

Sal.pam.3:11

Neatmet Tā Kunga pamācīšanu, un lai viņa pārmācīšana tev neriebj.

svētdiena, 2018. gada 6. maijs

Lk.17:15

Viens no tiem, redzēdams, ka viņš tapis šķīsts, griezās atpakaļ un teica Dievu ar skaņu balsi.

Jes.38:16

Kungs, no tā cilvēks atdzīvojās, un iekš tā visa stāv mana gara dzīvība, tu mani atspirdzināsi un mani atkal darīsi dzīvu.

sestdiena, 2018. gada 5. maijs

Mt.5:6

Svētīgi tie, kas izsalkuši un kam slāpst pēc taisnības, jo tie taps piepildīti.

1.Sam.26:23

Tas Kungs lai ikvienam maksā pēc viņa taisnības un pēc viņa uzticības.

piektdiena, 2018. gada 4. maijs

Lk.6:36

Esiet žēlīgi, kā arī jūsu Tēvs ir žēlīgs

Joēla 2:13

Viņš ir laipnīgs un sirdsžēlīgs, lēnprātīgs un no lielas žēlastības.

ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

Ebr.4:12

Dieva vārds ir soģis par sirds domām un sirds prātu.

Ps.7:9

Tas Kungs nesīs tiesu tām tautām.

trešdiena, 2018. gada 2. maijs

1.Kor.3:7

Nedz tas dēstītājs ir kas, nedz tas slacinātājs, bet Dievs, kas audzina.

Hag.2:4

Esiet droši, visi šīs zemes ļaudis! saka Tas Kungs, un strādājiet, jo es esmu ar jums.

otrdiena, 2018. gada 1. maijs

Jņ.17:25

Taisnais Tēvs, pasaule Tevi nav atzinusi, bet Es Tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka Tu Mani esi sūtījis.

Jes.42:1

Redzi, tas ir mans kalps, kam es palīdzu, manis izredzēts, pie kā manai dvēselei labs prāts.