svētdiena, 2015. gada 31. maijs

2.Kor.4:16

Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.

Hab.3:19

Dievs Tas Kungs ir mans spēks.

sestdiena, 2015. gada 30. maijs

Mt.4:23

Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā.

Jer.33:6

Iegaumē: Es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, Es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā.

piektdiena, 2015. gada 29. maijs

Rom.11:36

No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi!

Jes.6:3

Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!

ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs

Rom.8:32

Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

Ps.23:6

Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.

trešdiena, 2015. gada 27. maijs

Mt.5:7

Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.

Cah.7:9

Spriediet taisnu tiesu, un lai ikviens parāda pret savu brāli mīlestību un žēlsirdību!

otrdiena, 2015. gada 26. maijs

Rom.6:19

Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo, tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti.

Jes.59:1-2

Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums.

pirmdiena, 2015. gada 25. maijs

Lk.2:30-32

Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.

Jes.11:10

Notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu.

svētdiena, 2015. gada 24. maijs

Jņ.16:13

Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā.

Ps.27:14

Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!

sestdiena, 2015. gada 23. maijs

1.Pēt.1:8-9

Priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu.

Ps.25:3

Neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj.

piektdiena, 2015. gada 22. maijs

Fil.3:1

Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš Tā Kunga; to pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu.

Jes.41:16

Tu priecāsies ar To Kungu un leposies ar Israēla Svēto!

ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs

Lk.10:39

Marija apsēdusies pie Tā Kunga kājām, klausījās Viņa vārdos.

Ps.32:8

Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.

trešdiena, 2015. gada 20. maijs

Kol.1:23

Ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm.

Ps.65:6

Tu patvērums visiem zemes galiem, uz kuru paļāvībā vēro savus skatus tālās jūras salas.

otrdiena, 2015. gada 19. maijs

Ebr.1:1-2

Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu.

5.Moz.18:18

Es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidus, un Es likšu Savus vārdus viņa mutē.

pirmdiena, 2015. gada 18. maijs

Mt.9:11

Farizeji to redzēja, tie sacīja Viņa mācekļiem: "Kāpēc jūsu Mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?"

Ps.51:19

Salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.

svētdiena, 2015. gada 17. maijs

Jņ.10:3-4

Viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi.

2.Moz.33:13

Ja es esmu labvēlību atradis Tavās acīs, tad, lūdzams, liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu.

sestdiena, 2015. gada 16. maijs

Tit.2:14

Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.

1.Sam.12:24

Bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas varen lielas lietas Viņš jums ir darījis.

piektdiena, 2015. gada 15. maijs

Ebr.13:9

Ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā.

5.Moz.5:29

Kaut jel notiktu, ka tiem vienmēr būtu tāds sirdsprāts - Mani bīties un visus Manus baušļus mūžam turēt, lai viņiem un viņu bērniem labi klātos mūžīgi.

ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

Lk.1:78-79

Mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu.

Jes.2:4

Viņš spriedīs tiesu tautu starpā un tiesās daudzas tautas. Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīnadārza dārznieku nažiem.

trešdiena, 2015. gada 13. maijs

Ap.d.1:8

Jūs būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.

Jes.49:6

Es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu Manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam.

otrdiena, 2015. gada 12. maijs

1.Kor.13:12

Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.

Soģu 6:13

Gideons viņam sacīja: "Piedod, mans kungs, bet vai Tas Kungs tiešām ir ar mums? Kāpēc tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas?"

pirmdiena, 2015. gada 11. maijs

2.Kor.6:2

Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. - Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.

Jes.40:2

Runājiet sirsnīgi ar Jeruzālemi un sakait tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts.

svētdiena, 2015. gada 10. maijs

Ap.d.10:36

Šis ir tas vārds, ko viņš Israēla bērniem sūtījis, pasludinādams mieru caur Jēzu Kristu: Tas ir Kungs pār visiem.

Ec.34:30

Tie atzīs, ka Es esmu Tas Kungs, viņu Dievs, un esmu kopā ar viņiem, un tie, Israēla nams, ir Mana tauta, tā saka Dievs Tas Kungs.

sestdiena, 2015. gada 9. maijs

Mt.26:75

Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko Viņš tam bija sacījis: "Pirms gailis dziedās, tu Mani trīs reizes aizliegsi." Un viņš izgāja ārā un gauži raudāja.

Jes.57:11

No kā tev bija bail un ko tu bijies, kad tu Mani aizliedzi, Mani vairs nepieminēji un neņēmi pie sirds?

piektdiena, 2015. gada 8. maijs

Gal.6:7

Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.

Jes.58:1

Sauc pilnā balsī, neviena nesaudzēdams! Lai tava balss skan kā bazūne, un liec pie sirds Manai tautai tās pārkāpumus.

ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Rom.6:23

Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Ps.116:9

Es staigāšu Tā Kunga priekšā dzīvo zemē.

trešdiena, 2015. gada 6. maijs

Mt.28:20

Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

Ps.27:10

Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad Tas Kungs mani pieņems.

otrdiena, 2015. gada 5. maijs

Ap.d.14:17

Viņš Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.

Joēla 2:26

Lai jums būtu papilnam ko ēst un jūs teiktu un slavētu Tā Kunga.

pirmdiena, 2015. gada 4. maijs

Ef.3:18-19

Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.

Ps.31:9

Tu manai kājai liki nostāties plašākā vietā.

svētdiena, 2015. gada 3. maijs

Jēk.2:15-17

Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības, bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, - bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.

Sal.pam.14:31

Kas par grūtdieni apžēlojas, tas godā Dievu.

sestdiena, 2015. gada 2. maijs

Mt.20:28

Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.

lJes 49:26

Visa miesa redzēs, ka Es esmu Tas Kungs, Es esmu tavs Glābējs.

piektdiena, 2015. gada 1. maijs

Kol.1:21-22

Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājis, Savā cilvēciskā miesā izciezdams nāvi.

Jes.43:24-25

Tu nepirki Man par naudu smaržīgas kalmes un nemieloji Mani ar savu kaujamo upuru taukiem. Bet tu Mani gan apkaitināji ar saviem grēkiem un Mani apgrūtināji ar saviem noziegumiem. Es - Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus.