ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs

Lk.10:39

Marija, tā apsēdusiesie Tā Kunga kājām, klausījās Viņa vārdos.

Hab.2:20

Tas Kungs ir Savā svētajā namā. Lai visa pasaule klusē Viņa vaiga priekšā!

trešdiena, 2014. gada 30. jūlijs

Jņ.5:44

Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva?

5.Moz.16:19

Tev nebūs tiesu pārgrozīt, tev nebūs uzlūkot neviena vaigu, tev nebūs uzpirkšanas dāvanas ņemt, jo tās apstulbo gudro acis un pārgroza taisno lietas.

otrdiena, 2014. gada 29. jūlijs

Jēk.4:17

Kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.

Cah.7:10

Nedariet pāri atraitnēm, bāriņiem, svešiniekiem un nabagiem.

pirmdiena, 2014. gada 28. jūlijs

Ebr.4:9-10

Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai. Jo, kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem.

1.Moz.2:3

Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis.

svētdiena, 2014. gada 27. jūlijs

Lk.19:8

Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: "Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un, ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot."

Sal.pam.10:2

Netaisna manta neko nepalīdz, bet taisnīgums glābj no nāves.

sestdiena, 2014. gada 26. jūlijs

Jņ.6:37

Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Ps.42:7

Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es Tevi pieminu.

piektdiena, 2014. gada 25. jūlijs

Mt.25:45

Viņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan Man neesat darījuši.

Sal.pam.24:11-12

Glāb tos, kurus nevainīgus taisās nonāvēt, un neatraujies no tiem, kurus paredz nomākt un nožņaugt. Kad tu saki: "Redzi, mēs to nesaprotam!" - vai tad tev nešķiet, ka Viņš, kas sirdis sver, to novēro, un Viņš, kas uzmana tavu dvēseli, zina to un atmaksā cilvēkam pēc viņa darba?

ceturtdiena, 2014. gada 24. jūlijs

Jņ.1:45-46

Filips atrod Nātānaēlu un saka viņam: "Mēs esam To atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu." Nātānaēls viņam sacīja: "Vai no Nacaretes var nākt kas labs?" Filips viņam atbild: "Nāc un redzi!"

2.Lku.30:8

Nu tad neesiet tagad stūrgalvīgi kā jūsu tēvi, bet sniedziet Tam Kungam savu roku un nāciet Viņa svētā vietā.

trešdiena, 2014. gada 23. jūlijs

1.Jņ.1:8-9

Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus.

Ps.90:8

Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā.

otrdiena, 2014. gada 22. jūlijs

2.Kor.4:7

Mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums.

Ps.103:14

Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi.

pirmdiena, 2014. gada 21. jūlijs

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.

Ps.77:3

Savā bēdu laikā es meklēju To Kungu. Mana roka ir naktī izstiepta un nepagurst, mana dvēsele atsakās no iepriecinājuma.

svētdiena, 2014. gada 20. jūlijs

Ebr:12:1

Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē.

Sal.pam.16:18

Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas.

sestdiena, 2014. gada 19. jūlijs

Gal.5:7

Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai?

Jer.2:29

"Kādēļ jūs sūdzaties par Mani? Jūs taču visi esat neuzticībā atkrituši no Manis!" saka Tas Kungs.

piektdiena, 2014. gada 18. jūlijs

Jņ.1:18

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.

Jes.44:6

Es esmu pirmais un pēdējais, un bez Manis nav cita Dieva!

ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs

Rom.8:34

Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

1.Moz.9:9-11

"Redzi, Es tagad ceļu Savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums, arī ar visiem dzīviem radījumiem, kas pie jums: ar putniem, lopiem un visiem zemes zvēriem, kas pie jums; ar visiem, kas iznākuši no šķirsta, ar ikvienu zemes zvēru. Es ceļu Savu derību ar jums, ka visa radība vairs netiks izdeldēta ūdens plūdos un ka plūdi vairs nemaitās zemi."

trešdiena, 2014. gada 16. jūlijs

Ef.1:18

Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums.

Ps.77:12

Es tad pieminu Tā Kunga darbus, es tad tiešām dziļi savā sirdī pieminu Tavus brīnuma darbus kopš senseniem laikiem.

otrdiena, 2014. gada 15. jūlijs

Mt.6:33

Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

1.Ķēn.3:11-12

Tas Kungs viņam atbildēja: "Tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt, tad Es tev došu, kā tu esi vēlējies.

pirmdiena, 2014. gada 14. jūlijs

Fil.4:8

Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!

Sal.pam.11:13

Mēlnesis negribot pats atklāj, ko viņš slepeni zina, bet, kam uzticama sirds, tas to noslēpj.

svētdiena, 2014. gada 13. jūlijs

Ef.2:4-5

Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu.

Ps.25:7

Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs!

sestdiena, 2014. gada 12. jūlijs

Kol,3:16

Pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!

Ps.108:2

Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties, mana dvēsele!

piektdiena, 2014. gada 11. jūlijs

1.Kor.15:24

Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad Viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku.

Ps.103:19

Tas Kungs ir debesīs uzcēlis Savu troni, un Viņa ķēniņa valstība valda pār visu.

ceturtdiena, 2014. gada 10. jūlijs

1.Kor.10:13

Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.

Ps.106:44-45

Viņš uzlūkoja viņu bēdas un uzklausīja viņu piesaukšanu un pieminēja Savu derību ar viņiem aiz Savas lielās žēlastības,

trešdiena, 2014. gada 9. jūlijs

Atkl.19:1

Pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu: "Alelujā! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam."

Ps.48:11

Tavs Vārds, Dievs, tāpat arī Tava slava sniedzas līdz pasaules galiem.

otrdiena, 2014. gada 8. jūlijs

Rom.15:2

Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu.

3.Moz.19:13

Tev nebūs pievilt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt.

pirmdiena, 2014. gada 7. jūlijs

Ebr.1:1-2

Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu.

Mih.1:2

Uzklausait to, visas tautas, ievēro to, zeme un visi, kas to apdzīvojat! Pats Tas Kungs ir liecinieks pret jums.

svētdiena, 2014. gada 6. jūlijs

Ap.d.17:25

Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu.

1.Moz.2:7

Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

sestdiena, 2014. gada 5. jūlijs

Jņ.4:23

Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz.

Ps.19:10

Bijība Tā Kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā Kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni.

piektdiena, 2014. gada 4. jūlijs

Ef.2:22

Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.

Cah.6:15

Tie, kas tālumā dzīvo, nāks un piedalīsies Tā Kunga nama celšanā.

ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs

Atkl.21:4

Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis."

Jes.60:18

Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu.

trešdiena, 2014. gada 2. jūlijs

1.Kor.11:11-12

Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu Kungā. Jo, it kā sieva ir no vīra, tāpat ir arī vīrs no sievas; bet tas viss ir no Dieva.

1.Moz.5:2

Viņš tos radīja vīrieti un sievieti, un Viņš tos svētīja un deva tiem vārdu "cilvēks".

otrdiena, 2014. gada 1. jūlijs

2.Tim.1:10

Mūsu Pestītājs Kristus Jēzus ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju.

Ps.71:20

Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet Tu mūs darīsi atkal dzīvus.