pirmdiena, 2014. gada 7. jūlijs

Ebr.1:1-2

Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu.