pirmdiena, 2014. gada 28. jūlijs

1.Moz.2:3

Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis.