pirmdiena, 2012. gada 31. decembris

2.Tes.2:16-17

Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

Ps.119:82

Manas acis ilgojas pēc Taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju: "Kad Tu mani iepriecināsi?"

svētdiena, 2012. gada 30. decembris

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.

Sal.pam.3:27

Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams.

sestdiena, 2012. gada 29. decembris

Ef.4:29

No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.

2.Moz.20:16

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

piektdiena, 2012. gada 28. decembris

1.Tes.3:12-13

Lai Tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam, un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā Dieva, mūsu Tēva, priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem Saviem svētajiem.

Joēla 2:11-12

Liela ir Tā Kunga diena un ļoti briesmīga. Kas gan var tajā pastāvēt? "Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!"

ceturtdiena, 2012. gada 27. decembris

Jņ.3:36

Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.

Jes.64:9

Nedusmo, Kungs, tik ļoti un nepiemini mūžīgi mūsu noziegumu! Uzlūko jel mūs, mēs visi esam Tava tauta!

trešdiena, 2012. gada 26. decembris

Lk.2:20

Gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts.

2.Moz.14:13

Mozus sacīja tautai: "Nebīstaities, pastāviet un vērojiet, kā Tas Kungs jūs šodien izglābs."

otrdiena, 2012. gada 25. decembris

Lk.2:10-11

Eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs."

Jes.33:24

Neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu. - Tautai, kas tur dzīvo, ir grēki piedoti.

pirmdiena, 2012. gada 24. decembris

Fil.4:5

Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.

Sal.pam.14:31

Kas vājajam dara pāri, tas nonievā viņa Radītāju.

svētdiena, 2012. gada 23. decembris

Kol.1:13

Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā

3.Moz.19:31

Negriezieties pie pareģiem, netaujājiet zīlniekus; nemeklējiet tos, ka jūs ar tiem nesagānāties,- Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs!

sestdiena, 2012. gada 22. decembris

1.Kor.4:1

Lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem.

Ps.119:43

Neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu.

piektdiena, 2012. gada 21. decembris

Jņ.14:26

Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

Joēla 3:1

Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu.

ceturtdiena, 2012. gada 20. decembris

2.Kor.3:5

Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva,

Ps.127:1

Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā.

trešdiena, 2012. gada 19. decembris

Jņ.1:7

Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.

Jes,60:20

Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma, un tavām skumju dienām būs gals.

otrdiena, 2012. gada 18. decembris

Ebr.2:11

Jo, kā Tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena; tāpēc Viņš nekaunas tos saukt par brāļiem.

Ps.109:31

Viņš stāv nabagam pie viņa labās rokas, lai viņu glābtu no tiem, kas viņu pazudina.

pirmdiena, 2012. gada 17. decembris

1.Tes.2:4

Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju, un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis.

Īj.40:3-4

Ījabs atbildēja Tam Kungam un sacīja: "Redzi, es esmu visai niecīgs, ko lai es Tev atbildu? Es uzlieku roku savai mutei."

svētdiena, 2012. gada 16. decembris

2.Tes.3:5

Pats Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību.

Mal.1:2

"Es esmu jūs mīlējis," saka Tas Kungs.

sestdiena, 2012. gada 15. decembris

Mt.5:14

Jūs esat pasaules gaišums.

Cah.8:13

Nebīstieties un dariet stipras savas rokas!

piektdiena, 2012. gada 14. decembris

Kol.1:22

Viņš tagad salīdzinājis, Savā cilvēciskā miesā izciezdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties Viņa priekšā.

Jes.43:21

Tauta, ko Es esmu Sev izredzējis, lai pauž Manu slavu!

ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris

Lk.15:20

Viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja.

5.Moz.8:5

Tad nu atzīsti savā sirdsprātā, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu.

trešdiena, 2012. gada 12. decembris

Jņ.10:14

ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst.

Ec.34:12

Kā gans rūpējas par savu ganāmo pulku, tiklīdz kā dažas no viņa avīm atšķīrušās no pārējā bara, tā Es rūpēšos par Savām avīm.

otrdiena, 2012. gada 11. decembris

Ebr.4:9

Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai.

Ps.84:4

Putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs!

pirmdiena, 2012. gada 10. decembris

Ebr.5:7

Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm

Ps.42:4

Manas asaras ir mana barība dienām un naktīm, tādēļ ka vienmēr ļaudis uz mani saka: kur ir tavs Dievs?

svētdiena, 2012. gada 9. decembris

Lk.21:26-28

Cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.

1.Sam.2:6

Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā.

sestdiena, 2012. gada 8. decembris

Lk.12:22-23

Viņš sacīja Saviem mācekļiem: "Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības pēc, ko ēdīsit, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsities. Jo dzīvība ir labāka nekā barība un miesa labāka nekā apģērbs."

Ps.18:31

Viņš ir vairogs visiem, kas pie Viņa tveras.

piektdiena, 2012. gada 7. decembris

Ap.d.13:38

Caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana.

Ps.25:8

Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc Viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa.

ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

1.Tes.5:5-6

Jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.

Sal.pam.4:18

Taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena.

trešdiena, 2012. gada 5. decembris

Rom.8:33

Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?

Ps.138:7

Tava labā roka man palīdz un palīdzēs.

otrdiena, 2012. gada 4. decembris

Lk.11:28

Viņš sacīja: "Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā."

5.Moz.28:2-3

Pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij: svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka.

pirmdiena, 2012. gada 3. decembris

Lk.11:9

Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.

Ps.25:5

Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.

svētdiena, 2012. gada 2. decembris

Mk.11:9

Tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca: "Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!"

Ps.100:3

Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs.

sestdiena, 2012. gada 1. decembris

1.Tes.5:11

Iepriecinait cits citu, kā jūs to jau tagad darāt!

1.Sam.23:16

Saula dēls Jonatāns cēlās un devās pie Dāvida biezoknī un stiprināja viņa roku cerībā uz Dievu.