ceturtdiena, 2011. gada 30. jūnijs

Ef.3:20-21

Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.

Jes.25:1

Ak, Kungs, Tu esi mans Dievs, es Tevi cildināšu, es teikšu Tavu Vārdu, jo Tu dari brīnumus!

trešdiena, 2011. gada 29. jūnijs

Lk.20:38

Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi.

Ps.142:6

Kungs, Tu esi mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē.

otrdiena, 2011. gada 28. jūnijs

Jņ.14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Jes.57:19

Es kā lūpu augli radīšu mieru - mieru tālajiem un tuvajiem, saka Tas Kungs, un Es to dziedināšu.

pirmdiena, 2011. gada 27. jūnijs

2.Tes.3:3

Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Ps.97:10

Tas Kungs pasargā Savu svēto dvēseles.

svētdiena, 2011. gada 26. jūnijs

Jēk.5:16

Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti.

Ec.18:32

Atgriezieties, tad jūs dzīvosiet.

sestdiena, 2011. gada 25. jūnijs

Jņ.14:9

Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu.

2.Sam.7:9

Es esmu visur bijis ar tevi, kur tikai tu esi gājis.

piektdiena, 2011. gada 24. jūnijs

Mt.10:19

Kad tie jūs nodos, tad nebēdājieties, kā un ko jūs runāsit, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā.

2.Lku.16:9

Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.

ceturtdiena, 2011. gada 23. jūnijs

Mt.6:33

Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

Cah.1:3

Ja jūs piegriezīsities Man, saka Tas Kungs Cebaots, tad Es piegriezīšos jums.

trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs

Ap.d.4:12

Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.

Joēla 3:5

Izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.

otrdiena, 2011. gada 21. jūnijs

Mt.20:34

Jēzum palika viņu žēl, un Viņš aizskāra to acis, un tie tūdaļ kļuva atkal redzīgi un Viņam sekoja.

Ps.28:9

Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi.

pirmdiena, 2011. gada 20. jūnijs

Lk.3:11

Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat.

Ps.22:27

Pazemīgie ēdīs un būs paēduši, un, kas To Kungu meklē, tie Viņu slavēs.

svētdiena, 2011. gada 19. jūnijs

Rom.8:33

Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?

Jer.50:20

Tanīs dienās un tanī laikā, tā saka Tas Kungs, meklēs Israēla noziegumu un Jūdas grēkus, bet tie nebūs vairs atrodami, jo Es piedošu tiem.

sestdiena, 2011. gada 18. jūnijs

Rom.5:16

Tāpat dāvanai par iemeslu nav viena cilvēka pārkāpums: jo sods gan ir nācis viena pārkāpuma dēļ un nesis pazudināšanu, bet žēlastības dāvana nākusi daudzu pārkāpumu dēļ un nesusi taisnošanu.

Ec.37:23

Es tiem piedošu visus uzticības laušanas gadījumus, kādos tie apgrēkojušies, un Es tos šķīstīšu; tad tie būs Mana tauta.

piektdiena, 2011. gada 17. jūnijs

Ebr.4:9

Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai.

Ec.20:12

Es devu tiem arī Savas svētās dienas, kas ir derības zīme starp Mani un viņiem.

ceturtdiena, 2011. gada 16. jūnijs

Mt.9:2

Viņš sacīja uz triekas ķerto: "Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti."

Ps.32:3- 5

Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Tad es atzinos Tev savos grēkos.

trešdiena, 2011. gada 15. jūnijs

Gal.4:28

Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni kā Īzāks.

Joz.21:45

Netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija runājis, – viss īstenojās, kā bija teikts.

otrdiena, 2011. gada 14. jūnijs

Atkl.15:3

Taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ!

Ps.73:24

Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā.

pirmdiena, 2011. gada 13. jūnijs

Atkl.21:5

Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu."

Jes.60:18

Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu.

svētdiena, 2011. gada 12. jūnijs

1.Tes.5:16-17

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu.

Ps.33:21

Par To Kungu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu.

sestdiena, 2011. gada 11. jūnijs

Jēk.1:26

Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta.

Ps.141:3

Pasargi, ak, Kungs, manu muti un sargi manas lūpas!

piektdiena, 2011. gada 10. jūnijs

Jēk.5:7

Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu.

Jes.49:4

Es nodomāju: es velti esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku; tomēr mana taisnība ir pie Tā Kunga un mana alga mana Dieva rokā.

ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs

Jņ.4:14

Kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.

Ps.107:9

Viņš veldzēja izslāpušo un atspirdzināja ar barību izsalkušo.

trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs

Jēk.4:8

Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis!

Jes.59:2

Jūsu grēki apslēpj Dieva vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums.

otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs

Mt.6:6

Kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.

Ps.6:10

Tas Kungs klausa manu lūgšanu, manu saukšanu Viņš ir dzirdējis.

pirmdiena, 2011. gada 6. jūnijs

Mt.26:52

Jēzus saka tam: "Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā."

1.Sam.17:45

Dāvids sacīja filistietim: "Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu, un kaujas vāli, bet es eju tev pretī Tā Kunga Cebaota Vārdā."

svētdiena, 2011. gada 5. jūnijs

1.Kor.6:20

Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!

2.Moz.20:2

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.

sestdiena, 2011. gada 4. jūnijs

Mt.6:10

Lai nāk Tava valstība.

Jes.9:6

Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala.

piektdiena, 2011. gada 3. jūnijs

Mt.10:33

Kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.

2.Lku.15:2

Tas Kungs ir ar jums, kamēr jūs esat ar Viņu, un, ja vien jūs Viņu meklēsit, jūs Viņu arī atradīsit, bet, ja jūs Viņu atmetīsit, tad Viņš jūs arī atmetīs.

ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs

Atkl.1:3

Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo noliktais laiks ir tuvu.

Ps.10:17

Tu, Kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, Tu stiprini viņu drosmi.

trešdiena, 2011. gada 1. jūnijs

Jēk.2:13

Žēlastība nebēdā par tiesu!

Jon.4:4

Tas Kungs teica: "Vai tu domā, ka tu dari labi dusmodamies?"