trešdiena, 2019. gada 31. jūlijs

Mt.11:15

Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.

Hab.2:20

Tas Kungs ir savā svētā namā; klusu viņa priekšā, visa pasaule!

otrdiena, 2019. gada 30. jūlijs

Atkl.21:6

Es tam iztvīkušam došu no dzīvības ūdens avota bez maksas.

Ps.27:13

Ja es nebūtu ticējis, ka es redzēšu Tā Kunga labumu dzīvības zemē, (tad es būtu bojā gājis).

pirmdiena, 2019. gada 29. jūlijs

Mt.7:7

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts.

1.Sam.1:27

Tas Kungs man devis manu lūgumu, ko es no viņa esmu lūgusi.

svētdiena, 2019. gada 28. jūlijs

Lk.10:39

Marija nosēdās pie Jēzus kājām un klausījās Jēzus vārdus.

Ps.69:33

Jūs, kas Dievu meklējat, jūsu sirds dzīvos.

sestdiena, 2019. gada 27. jūlijs

1.Tes.4:17

Mēs būsim arvien pie Tā Kunga.

Jes.51:11

Tā Kunga atpirktie griezīsies atpakaļ un nāks uz Ciānu ar gavilēšanu, un mūžīga līksmība būs pār viņu galvām; prieks un līksmība tos apkamps, skumjas un bēdas bēgs projām.

piektdiena, 2019. gada 26. jūlijs

Mt.9:13

Jo Es neesmu nācis, taisnus aicināt pie atgriešanās no grēkiem, bet grēciniekus.

Cah.1:3

Atgriežaties atkal pie manis, saka Tas Kungs Cebaot, tad es atkal griezīšos pie jums.

ceturtdiena, 2019. gada 25. jūlijs

Ebr.11:3

Caur ticību mēs noprotam, ka pasaule ir radīta caur Dieva vārdu, tā ka tās redzamās lietas nav cēlušās no redzamām.

Īj.38:4

Kur tu biji, kad es zemei liku pamatu? Izteic to, ja tev ir tāds gudrs prāts.

trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā.

Mih.7:7

Es cerēšu uz To Kungu, es gaidīšu uz Dievu, savu Pestītāju; mans Dievs mani paklausīs.

otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Mt.14:27

Tūdaļ Jēzus uz tiem runāja un sacīja: turat drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstaties.

Ps.130:1-2

No dziļumiem es tevi piesaucu, Kungs. Ak Kungs, klausi manu balsi.

pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs

Ebr.6:11

Mēs gribam, ka ikviens no jums parāda to pašu uzcītību uz cerības pilnību līdz galam.

Jes.26:3

Kam nešaubīgs prāts, tam tu uzturi pastāvīgu mieru, jo uz tevi viņš paļaujas.

svētdiena, 2019. gada 21. jūlijs

1.Kor.13:13

Nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs: bet tā lielākā no tām ir mīlestība.

Hoz.6:6

Man patīk mīlestība un ne upuris, un Dieva atzīšana vairāk nekā dedzināmie upuri.

sestdiena, 2019. gada 20. jūlijs

Kol.1:19-20

Jo Tam Tēvam ir paticis, ka iekš Viņa mājotu visa pilnība, Un ka caur Viņu un uz Viņu visu salīdzinātu, ir to, kas virs zemes, ir to, kas debesīs, mieru darīdams caur Viņu, caur Viņa krusta asinīm.

Jes.11:9

Zeme ir pilna Tā Kunga atzīšanas, it kā ūdens apklāj jūras dibenu.

piektdiena, 2019. gada 19. jūlijs

1.Tes.1:6

Jūs esat pakaļdzinušies mums un Tam Kungam un to vārdu uzņēmuši iekš daudz bēdām ar Svētā Gara prieku.

Ps.119:109

Mana dvēsele stāv vienmēr manā rokā, taču es neaizmirstu tavu bauslību.

ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs

2.Pēt.3:15

Turiet mūsu Kunga lēnprātību par glābšanu.

Nah.1:3

Tas Kungs ir lēnprātīgs un liels spēkā, bet nepamet nesodītu.

trešdiena, 2019. gada 17. jūlijs

Jēk.1:17

Ikviena laba dāvana un ikviens pilnīgs dāvinājums nāk zemē no augšienes, no tā gaismas Tēva, pie kā nekādas pārmīšanās nedz pārvēršanās ēnas.

Dan.9:14

Tas Kungs, mūsu Dievs, ir taisns visos savos darbos.

otrdiena, 2019. gada 16. jūlijs

Jēk.1:5

Ja kādam no jums gudrības trūkst, tas lai lūdzās no Dieva, kas visiem labprāt dod.

Sal.māc.5:6

Jo kur daudz sapņu un arī, kur daudz vārdu, tur ir niecība; bet tu bīsties Dievu.

pirmdiena, 2019. gada 15. jūlijs

Rom.5:3-4

Mēs lielāmies arī ar bēdām, zinādami, ka bēdas dara pacietību, un pacietība pastāvību, un pastāvība cerību.

5.Moz.13:4

Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs pārbauda, lai var atzīt, vai jūs To Kungu, savu Dievu, mīlat no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.

svētdiena, 2019. gada 14. jūlijs

Lk.18:42-43

Jēzus uz aklo sacīja: esi redzīgs, tava ticība tev palīdzējusi. Un tūdaļ viņš tapa redzīgs un Tam staigāja pakaļ, Dievu teikdams. Un visi ļaudis, kas to redzēja, slavēja Dievu.

Ps.80:19

Uzturi mūs dzīvus, tad mēs tavu vārdu piesauksim.

sestdiena, 2019. gada 13. jūlijs

Lk.12:15

Pieraugāt un sargājaties no mantas kārības! Jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam pārlieku daudz mantas.

Hab.2:6

Vai tVai tam, kas savu padomu vairo ar svešu mantu, - cik ilgi tas būs? Un uzkrauj sev smagus parādus.

piektdiena, 2019. gada 12. jūlijs

2.Tim.1:9

Dievs mūs izglābis un aicinājis ar svētu aicināšanu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savas īpašas apņemšanās un žēlastības, kas mums dota iekš Kristus Jēzus no mūžīgiem laikiem.

2.Moz.19:5

Ja jūs klausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs no visām tautām būsiet mans īpašums, jo man pieder visa pasaule.

ceturtdiena, 2019. gada 11. jūlijs

Lk.2:14

ods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.

Jes.2:4

Viņš tiesās starp pagāniem un pārmācīs daudz tautas, un tie pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par cirpēm (ecešām).

trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

Ef.3:18-19

Ka spējat saņemt līdz ar visiem svētiem, kāds tas platums un garums un dziļums un augstums, un atzīt Kristus mīlestību, kas ir daudz augstāka nekā visa saprašana, ka topat piepildīti ar visu Dieva pilnību.

2.Lku.5:13-14

Kad tie nu balsi pacēla ar trumetēm un pulkstenīšiem un citiem spēlējamiem rīkiem, To Kungu slavēt, ka viņš labs un viņa žēlastība paliek mūžīgi, - tad tas nams, Tā Kunga nams, piepildījās ar mākoni, Ka tie priesteri nevarēja stāvēt tā mākoņa dēļ nedz kalpot, jo Tā Kunga godība bija piepildījusi Dieva namu.

otrdiena, 2019. gada 9. jūlijs

Jņ.12:36

Ticait uz to gaišumu, kamēr jums vēl ir tas gaišums, ka jūs paliekat par gaismas bērniem.

Am.5:4

Tā saka Tas Kungs uz Izraēla namu: meklējiet mani un dzīvojiet!

pirmdiena, 2019. gada 8. jūlijs

Mt.13:31-32

Debesu valstība līdzinājās sinepju graudiņam, ko cilvēks ņēmis savā laukā iesēja. Šī gan ir tā mazākā starp visām sēklām, bet kad tā uzaug, tad tā ir lielāka pār citiem dārza stādiem un paliek par koku, tā ka tie putni apakš debess nāk un ligzdas taisa viņa zaros.

Cah.4:10

Jo kas nicina sīka iesākuma dienu? Jo priecīgi ierauga to loti Zerubabela.

svētdiena, 2019. gada 7. jūlijs

Mt.5:6

Svētīgi tie, kas izsalkuši un kam slāpst pēc taisnības, jo tie taps piepildīti.

Cef.2:3

Meklējiet To Kungu, visi bēdu ļaudis virs zemes, kas dariet viņa tiesu, meklējiet taisnību, meklējiet pazemību!

sestdiena, 2019. gada 6. jūlijs

Mt.10:8

Dziedinājiet sērdzīgus, šķīstiet spitālīgus, uzmodinājiet mirušus, izdzeniet velnus. Bez maksas to esat dabūjuši, bez maksas to dodiet.

Jer.31:14

Mani ļaudis taps pieēdināti ar manu labumu, saka Tas Kungs.

piektdiena, 2019. gada 5. jūlijs

Ap.d.17:28

Iekš viņa mēs dzīvojam un kustam un esam.

Ps.139:1-2

Kungs, tu mani pārmani un pazīsti. Tu zini manu sēdēšanu un celšanos, tu proti manas domas no tālienes.

ceturtdiena, 2019. gada 4. jūlijs

2.Tes.2:16-17

Pats mūsu Kungs Jēzus Kristus un mūsu Dievs un Tēvs, kas mūs ir mīlējis un devis mūžīgu iepriecināšanu un labu cerību iekš žēlastības, Tas lai jūsu sirdis iepriecina un lai jūs stiprina iekš visāda laba vārda un darba.

Ps.80:20

Ak Kungs, Dievs Cebaot, atgriez mūs, liec savam vaigam spīdēt, tad tapsim pestīti.

trešdiena, 2019. gada 3. jūlijs

Mt.7:24

Ikvienu, kas šos Manus vārdus dzird un dara, to Es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisījis uz klints kalna.

Ps.90:12

Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru sirdi dabūjam.

otrdiena, 2019. gada 2. jūlijs

Rom.12:21

Ļaunums lai tevi neuzvar, bet uzvari tu ļaunumu ar labumu.

Ps.141:4

Nedod manai sirdij griezties uz ļaunu.

pirmdiena, 2019. gada 1. jūlijs

Jēk.3:13

Kurš ir gudrs un prātīgs starp jums? Tas lai rāda caur savu labo dzīvošanu savus darbus iekš lēnīgas gudrības.

Ps.139:23–24

Pārbaudi mani, ak Dievs, un atzīsti manu sirdi, izmeklē mani un atzīsti manas domas, Un redzi, vai es esmu negantā ceļā, un vadi mani uz mūžīgu ceļu.