ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris

Jēk.3:4-5

Redzi, arī tādas lielas un no stipriem vējiem mētātas laivas top valdītas no mazas stūres, uz kurieni stūrmaņa prāts nesās.Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un daudz ko padara.

Sal.pam.12:18

Dažs aplam runājot kā ar zobenu iedur; bet gudro mēle ir zāles, kas dziedina.

trešdiena, 2019. gada 30. janvāris

Lk.10:20

Priecājaties, kā jūsu vārdi ir rakstīti debesīs.

Ps.115:12

Tas Kungs mūs piemin un mūs svētī.

otrdiena, 2019. gada 29. janvāris

1.Kor.13:12

Tagad es atzīstu pa daļai, bet tad es atzīšu, itin kā es esmu atzīts.

Jer.14:8

Ak Izraēla cerība, viņa Pestītājs bēdu laikā, kāpēc tu gribi būt kā svešinieks šai zemē, jeb kā ceļavīrs, kas nāk, tik palikt par nakti?

pirmdiena, 2019. gada 28. janvāris

Fil.4:4

Priecājaties iekš Tā Kunga vienmēr; es saku atkal: priecājaties!

Ps.118:15-16

Gavilēšanas un pestīšanas balss (atskan) taisno dzīvokļos; Tā Kunga labā roka dara varenus darbus Tā Kunga labā roka ir paaugstināta, Tā Kunga labā roka dara varenus darbus.

svētdiena, 2019. gada 27. janvāris

Atkl.3:8

Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, un neviens tās nevar aizslēgt; jo tev ir maz spēka, un tu Manu mācību esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu.

Ps.119:116

Uzturi mani pēc tava vārda, ka es dzīvoju, un lai es kaunā netopu savā cerībā.

sestdiena, 2019. gada 26. janvāris

Atkl.21:26

Tautu godu un slavu tai svētajā pilsētā, tai jaunajā Jeruzālemē, nesīs iekšā.

Jer.31:38

Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka šī pilsēta Tam Kungam taps uzcelta.

piektdiena, 2019. gada 25. janvāris

Mt.6:28-29

Mācaties pie puķēm laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērpj; Tomēr Es jums saku, ka ir Salamans visā savā godībā tā nav bijis apģērbts kā viena no tām.

Ps.104:24

Cik lieli ir tavi darbi, ak Kungs! Tos visus tu esi darījis ar gudrību, - zeme ir tava padoma pilna.

ceturtdiena, 2019. gada 24. janvāris

Lk.19:10

Tas Cilvēka Dēls ir nācis, meklēt un svētu darīt to, kas pazudis.

Jer.31:9

Tie nāks ar raudāšanu, un ar pielūgšanu es tos gribu vest un vadīt pie ūdens strautiem pa līdzenu ceļu, kur tie nepaklups; jo es esmu Izraēlim palicis par tēvu.

trešdiena, 2019. gada 23. janvāris

Ef.2:17

Nākdams Kristus Jēzus mieru pasludinājis caur evaņģēliju jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas ir tuvu.

Ec.37:26

Es ar tiem darīšu miera derību, un tā būs mūžīga derība ar tiem.

otrdiena, 2019. gada 22. janvāris

Jēk.4:8

Nāciet tuvu pie Dieva, tad Viņš nāks tuvu pie jums. Šķīstiet rokas, jūs grēcinieki, un dariet sirdis šķīstas, jūs divprātīgie!

5.Moz.30:2-3

Tu atgriezīsies pie Tā Kunga, sava Dieva .. tad Tas Kungs, tavs Dievs, nogriezīs tavu cietumu un apžēlosies par tevi.

pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris

2.Tes.3:3

Uzticīgs ir Tas Kungs, kas jūs stiprinās un pasargās no tā ļauna.

Ps.46:8

Tas Kungs Cebaot ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu augstais patvērums.

svētdiena, 2019. gada 20. janvāris

Mt.10:29

Vai divi zvirbuļi netop pirkti par vienu artavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva.

Ps.139:3

Tu zini manu sēdēšanu un celšanos, tu proti manas domas no tālienes.

sestdiena, 2019. gada 19. janvāris

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

Jes.14:27

Tas Kungs Cebaot to nodomājis; kas to iznīcinās? Un viņa roka ir izstiepta, kas to novērsīs?

piektdiena, 2019. gada 18. janvāris

Mt.9:29-30

Jēzus aizskāra viņu acis sacīdams: lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis tapa atvērtas.

Ps.18:7

Savās bēdās es piesaucu To Kungu un kliedzu uz savu Dievu, tad viņš klausīja manu balsi.

ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris

Mt.13:16

Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird.

Joz.5:14

Jozuūs metās zemē uz savu vaigu un to pielūdza un uz to sacīja: ko mans Kungs runā uz savu kalpu?

trešdiena, 2019. gada 16. janvāris

Gal.5:1

Tad nu pastāviet tai svabadībā, uz ko Kristus mūs ir atsvabinājis.

5.Moz.13:7-9

Kad tavs brālis, tavas mātes dēls, vai tavs dēls, vai tava meita, vai tā sieva pie tavām krūtīm, vai tavs draugs, ko tu turi tā kā savu dvēseli, tevi paslepeni kārdinās un sacīs: ejam kalposim citiem dieviem! Ko ne tu nepazīsti, ne tavi tēvi, no to ļaužu dieviem, kas dzīvo jums apkārt, vai tuvu vai tālu no tevis, no viena zemes gala līdz otram, Tad nedod viņam vaļas un neklausi viņam.

otrdiena, 2019. gada 15. janvāris

Mt.28:8

Tās izgāja ātri no kapa ārā ar bijāšanu un lielu prieku, un tecēja, Viņa mācekļiem to stāstīt.

Ps.22:23

Es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem.

pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris

Ap.d.10:36

Tas ir tas vārds, ko viņš Izraēla bērniem ir sūtījis, pasludinādams prieku un mieru caur Jēzu Kristu: šis ir Kungs pār visiem.

Jer.24:7

Tie man būs par ļaudīm, un es tiem būšu par Dievu; jo tie pie manis atgriezīsies no visas savas sirds.

svētdiena, 2019. gada 13. janvāris

Rom.2:4

Vai tu nicini Viņa laipnības un pacietības un lēnprātības bagātību, nezinādams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos no grēkiem?

Jes.54:8

Dusmu brīdī es savu vaigu esmu apslēpis no tevis kādu acumirkli, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi gribu apžēloties, saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.

sestdiena, 2019. gada 12. janvāris

Kol.1:9-10

Nemitējamies par jums Dievu lūgt un piesaukt, lai jūs topat piepildīti ar viņa prāta atzīšanu iekš visas gudrības un garīgas saprašanas, lai jūs cienīgi staigājiet, Tam Kungam par patikšanu, iekš visa laba darba augļus nesdami un pieaugdami iekš Dieva atzīšanas.

5.Moz.18:14

Šās tautas, ko tu izdzīsi, cienī burvjus un zīlniekus, bet tev tā neklājās.

piektdiena, 2019. gada 11. janvāris

1.Tim.6:17

Tiem bagātiem šinī pasaulē pavēli, lai tie augsti neturas, nedz cerē uz to nepastāvīgo bagātību, bet uz to dzīvo Dievu, kas mums visas lietas bagātīgi pasniedz par atspirgšanu.

Ps.4:8

Tu manai sirdij devis vairāk prieka nekā viņiem, kad tiem labības un vīna papilnam.

ceturtdiena, 2019. gada 10. janvāris

Jņ.10:27-28

Manas avis Manu balsi klausa, un Es tās pazīstu, un tās Man iet pakaļ. Un Es tām dodu mūžīgu dzīvību, un tās ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.

Ezr.8:31

Mūsu Dieva roka bija pār mums un mūs izglāba.

trešdiena, 2019. gada 9. janvāris

1.Jņ.4:9

Iekš Tā Dieva mīlestība pie mums ir parādījusies, ka Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu sūtījis pasaulē, ka mums caur viņu būs dzīvot.

2.Sam.7:21

Sava vārda dēļ un pēc savas sirds tu visas šās lielās lietas esi darījis.

otrdiena, 2019. gada 8. janvāris

2.Kor.7:5-6

Mēs bijām visai apbēdināti: no ārienes ķildas, no iekšienes bailes. Bet Dievs, kas pazemīgos iepriecina, mūs ir iepriecinājis.

Ps.25:3

Neviens, kas uz tevi gaida, nepaliek kaunā; tie top kaunā, kas velti dodas uz viltību.

pirmdiena, 2019. gada 7. janvāris

Jēk.1:12

Svētīgs ir tas vīrs, kas kārdināšanā pastāv, jo pārbaudīts viņš dabūs to dzīvības kroni, ko Tas Kungs ir solījis tiem, kas viņu mīļo.

Jer.9:6

Redzi, es tos kausēšu un pārbaudīšu.

svētdiena, 2019. gada 6. janvāris

Tit.2:11-12

Dieva žēlastība, kas visiem cilvēkiem pestīšanu atnes, ir atspīdējusi un mūs pamāca, lai mēs bezdievību un pasaulīgas kārības aizliegdami, šķīsti un taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī pasaulē.

Ps.81:14

Kaut mani ļaudis man klausītu.

sestdiena, 2019. gada 5. janvāris

Atkl.1:8

Es esmu Tas A un Tas O, Tas Iesākums un Tas Gals, saka Tas Kungs Dievs, kas ir un kas bijis un kas nāk, Tas Visuvaldītājs.

Jes.45:23-24

Visi ceļi manā priekšā locīsies, visas mēles man zvērēs. Par mani sacīs: tiešām, iekš Tā Kunga ir taisnības darbi un stiprums.

piektdiena, 2019. gada 4. janvāris

Rom.12:11

Neesiet kūtri iekš tā, kas jums jādara; esiet dedzīgi garā, kalpojiet Tam Kungam.

Hag.1:9

Jūs gan gaidāt uz daudz, bet redzi, jūs dabūjat maz, un jebšu jūs to esat mājās pārnesuši, taču es to izputināju. Kāpēc tā? saka Tas Kungs Cebaot. Mana nama labad, kas stāv postā, kamēr ikviens skrien sava nama labad.

ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

1.Pēt.5:10

Tas visu žēlīgais Dievs, kas mūs aicinājis uz savu mūžīgo godību iekš Kristus Jēzus, Tas jūs, kas mazu brīdi ciešat, pats sataisīs, spēcinās, stiprinās, pastāvīgus darīs.

Ps.97:10

Tas Kungs pasargā savu svēto dvēseles, no bezdievīgo rokas viņš tos izglābs.

trešdiena, 2019. gada 2. janvāris

Kol.3:13

Cits citu panesdami un cits citam piedodami, ja vienam ir ko sūdzēt pret otru, it kā arī Kristus jums ir piedevis, tāpat arī jūs.

1.Moz.45:24

Nebaraties pa ceļu.

otrdiena, 2019. gada 1. janvāris

Lk.16:19-20

Kāds bagāts vīrs bija, tas ģērbās ar purpuru un dārgu audekli, un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet arī kāds nabags bija, vārdā Lācarus, tas gulēja priekš viņa durvīm, pilns ar vātīm,

2.Moz.23:6

Tev nebūs pārgrozīt sava nabaga tiesu, kad tam jātiesājas.