trešdiena, 2019. gada 16. janvāris

Gal.5:1

Tad nu pastāviet tai svabadībā, uz ko Kristus mūs ir atsvabinājis.