sestdiena, 2018. gada 31. marts

Lk.24:6-7

Pieminiet, ko Viņš jums runājis, vēl būdams iekš Galilejas, sacīdams: Tam Cilvēka Dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un tapt krustā sistam un trešā dienā augšām celties.

Jes.30:18

Tas Kungs gaidīs, pirms jums būs žēlīgs.

piektdiena, 2018. gada 30. marts

Rom.8:38-39

Jo es zinu tiešām, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdības, ne spēki, ne klātbūdamas, ne nākamas lietas, ne augstums, ne dziļums, nedz cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir iekš Kristus Jēzus, mūsu Kunga.

2.Moz.14:21

Kad nu Mozus savu roku izstiepa pār jūru, tad Tas Kungs tai jūrai lika notecēt caur stipru austriņu visu nakti, un darīja to jūru sausu.

ceturtdiena, 2018. gada 29. marts

Jņ.14:2

Mana Tēva namā ir daudz dzīvokļu.

Ec.18:4

Redzi, visas dvēseles man pieder.

trešdiena, 2018. gada 28. marts

Jņ.14:27

Mieru Es jums atstāju; Savu mieru Es jums dodu, - ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirds lai neiztrūcinājās un lai neizbīstas.

Jes.54:14

Tu būsi tālu no bēdām, jo tev nav ko bīties, un no briesmām, jo tās tev neuznāks.

otrdiena, 2018. gada 27. marts

Rom.8:32

Jo Viņš arī Savu paša Dēlu nav taupījis, bet To par mums visiem nodevis, kā Viņš mums ar To nedāvinās visas lietas?

Ps.117:2

Viņa žēlastība un patiesība ir varena pār mums mūžīgi. Alleluja!

pirmdiena, 2018. gada 26. marts

Mk.14:26

To pateicības dziesmu dziedājuši, tie izgāja uz Eļļas kalnu.

Ps.96:2

Dziediet Tam Kungam, teiciet viņa vārdu.

svētdiena, 2018. gada 25. marts

Jņ.12:12-13

Liels ļaužu pulks uz svētkiem nācis, dzirdēdams, ka Jēzus nākot uz Jeruzālemi, ņēma zarus no palmu kokiem un izgāja Viņam pretī un kliedza: Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā, tas Izraēla ķēniņš.

Ps.106:2

Kas var izteikt Tā Kunga varenos darbus un izstāstīt visu viņa teicamo slavu?

sestdiena, 2018. gada 24. marts

Lk.7:37-38

Viena sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš tā farizeja namā pie galda sēžot, atnesa akmens trauciņu ar dārgām zālēm, un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un iesāka slapināt Viņa kājas ar savām asarām, un ar saviem galvas matiem nožāvēja un skūpstīja Viņa kājas un tās svaidīja ar tām zālēm.

2.Lku.16:9

Tā Kunga acis skatās pa visām zemēm, ka viņš tos stiprina, kas ar skaidru sirdi pie viņa turas.

piektdiena, 2018. gada 23. marts

Jņ.6:63

Tie vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un ir dzīvība.

Ps.19:9

Tā Kunga bauslis ir šķīsts un apskaidro acis.

ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

Jņ.12:26

Ja kas Man grib kalpot, tas lai staigā Man pakaļ; un kur Es būšu, tur arī Mans kalps būs.

Jes.50:5

Tas Kungs Kungs man ausi ir atdarījis, un es neesmu bijis stūrgalvīgs un neesmu atkāpies atpakaļ.

trešdiena, 2018. gada 21. marts

1.Kor.15:22

Kā iekš Ādama visi mirst, tāpat arī iekš Kristus visi taps dzīvi darīti.

1.Moz.3:19

Ar sava vaiga sviedriem tev būs maizi ēst, tiekams tu atkal topi par zemi, no kā tu esi ņemts, jo tu esi no pīšļiem un tev būs atkal palikt par pīšļiem.

otrdiena, 2018. gada 20. marts

Ef.2:8

No žēlastības jūs esat pestīti caur ticību, un tas ne no jums: tā ir Dieva dāvana.

Jes.52:9

Tas Kungs savus ļaudis ir iepriecinājis, viņš Jeruzālemi atpestījis.

pirmdiena, 2018. gada 19. marts

1.Jņ.5:14

Šī ir tā drošība, kas mums ir uz Viņu, ka, ja mēs ko lūdzam pēc Viņa prāta, tad Viņš mūs klausa.

Jer.14:22

Vai tu tas neesi, ak Kungs, mūsu Dievs?

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Jņ.1:17

Žēlastība un patiesība ir notikusi caur Jēzu Kristu.

Ps.85:8

Parādi mums, Kungs, tavu žēlastību un dod mums tavu pestīšanu.

sestdiena, 2018. gada 17. marts

Ebr.5:7

Šis (Kristus) savās miesas dienās, lūgšanas un aizlūgšanas ar stipru brēkšanu un asarām ir upurējis Tam, kas Viņu no nāves varēja izglābt, un ir paklausīts.

Ps.30:3

Kungs, mans Dievs, kad es tevi piesaucu, tad tu mani dziedināji.

piektdiena, 2018. gada 16. marts

Jņ.8:12

Es esmu tas pasaules gaišums. Kas Man iet pakaļ, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs tas dzīvības gaišums.

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos rokas darbos, viņš zin tavu staigāšanu caur šo lielo tuksnesi.

ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

Jņ.15:10-11

Ja jūs Manus baušļus turēsiet, tad jūs paliksiet iekš Manas mīlestības, itin kā Es Sava Tēva baušļus esmu turējis un palieku iekš Viņa mīlestības. To Es jums esmu runājis, lai Mans prieks paliek iekš jums, un jūsu prieks top pilnīgs.

Ps.19:9

Tā Kunga pavēles ir taisnas un dara sirdi priecīgu.

trešdiena, 2018. gada 14. marts

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nevilcina to apsolīšanu, kā kādiem šķiet, to esam vilcināšanu, bet viņš ir lēnprātīgs pret mums, negribēdams, ka kāds pazūd, bet ka visi dodās uz atgriešanos no grēkiem.

Hab.2:3

Tai parādīšanai ir savs noliktais laiks un tā steidzās uz galu un nevils; jebšu tā gan kavējās, tomēr gaidi.

otrdiena, 2018. gada 13. marts

1.Kor.13:1

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanīgs varš jeb šķindošs zvārgulis.

Sal.pam.15:17

Kāpostu virums ar mīlestību ir labāks, nekā barots vērsis ar naidu.

pirmdiena, 2018. gada 12. marts

Jņ.5:25

Patiesi, patiesi, Es jums saku: tā stunda nāk un jau tagad ir, ka tie mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un kas to dzird, tie dzīvos.

Ps.40:3

Viņš mani izvilka no briesmīgas bedres un no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz akmens kalnu un stiprināja manus soļus.

svētdiena, 2018. gada 11. marts

Lk.12:32

Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēva žēlīgais prāts ir, jums dot to valstību.

Dan.9:17

Apgaismo savu vaigu pār savu svēto vietu, kas ir postīta, tevis paša dēļ, ak Kungs.

sestdiena, 2018. gada 10. marts

Jņ.12:24

Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja tas kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, tad tas paliek viens pats; bet ja viņš nomirst, tad tas nes daudz augļus.

Jes.53:7

Vārdzināts viņš zemojās un neatdarīja savu muti, it kā jērs, kas top vests pie kaušanas.

piektdiena, 2018. gada 9. marts

Lk.17:5

Tie apustuļi uz To Kungu sacīja: vairo mums ticību.

Jer.5:3

Ak Kungs! Vai tavas acis (neraugās) uz ticību?

ceturtdiena, 2018. gada 8. marts

Mt.6:26

Skatāties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro.

Ps.36:7

Kungs, tu palīdzi cilvēkiem un lopiem.

trešdiena, 2018. gada 7. marts

Jņ.4:34-35

Jēzus uz tiem saka: Mana barība ir, ka Es daru Tā prātu, kas Mani sūtījis, un padaru Viņa darbu. Vai jūs nesakāt: Vēl ir četri mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redzi, Es jums saku: Paceliet savas acis un skatiet tās druvas, jo tās jau ir baltas uz pļaušanu.

Jer.31:8

Es tos sapulcināšu no zemes galiem; viņu starpā būs akli un tizli, grūtas un dzemdētājas kopā, lielā pulkā tie šurp atgriezīsies.

otrdiena, 2018. gada 6. marts

1.Tes.5:15

Pielūkojiet, ka neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet arvien dzenaties uz labu, tā savā starpā, kā pret visiem.

Sal.pam.20:22

Nesaki: Es atriebšu ļaunu! Gaidi uz To Kungu, un viņš tevi izpestīs.

pirmdiena, 2018. gada 5. marts

Mt.9:36

Kad Viņš tos ļaužu pulkus redzēja, tad Viņam sirds par tiem iežēlojās, jo tie bija izklīduši un pamesti, kā avis, kam nav gana.

Jes.66:2

Mana roka visas šīs lietas radījusi, un tā visas tās cēlušās, saka Tas Kungs; bet uz to es skatīšos, proti uz nabagu, un kam sagrauzts gars, un kas priekš Mana Vārda dreb.

svētdiena, 2018. gada 4. marts

2.Kor.4:8-9

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr nenospaidīti; mēs esam neziņā, bet tomēr neesam izmisuši; mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti.

Ps.27:10

Ja mans tēvs un mana māte mani atstājuši, bet Tas Kungs mani uzņem.

sestdiena, 2018. gada 3. marts

Jņ.4:25-26

Tā sieva uz Viņu saka: Es zinu, ka tas Mesija nāk. Ko sauc Kristu; kad tas nāks, Tas mums visu pasludinās. Jēzus uz to saka: Es tas esmu, kas ar tevi runā.

Ec.2:2

Kad viņš uz mani runāja, tad nāca gars iekš manis un cēla mani kājās, un es dzirdēju to, kas uz mani runāja.

piektdiena, 2018. gada 2. marts

Jņ.12:46

Es, tas gaišums, esmu nācis pasaulē, lai ikkatrs, kas tic uz Mani, nepaliek tumsībā.

Dan.2:22

Viņš zin, kas ir tumsībā, jo pie viņa mīt gaisma.

ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

1.Pēt.2:21

Kristus priekš jums ir cietis un jums priekšzīmi pametis, ka jums būs pakaļ iet viņa pēdām.

Ps.25:12

Kas ir tas, kas To Kungu bīstas? tam viņš mācīs to ceļu, kas uzņemams.