piektdiena, 2017. gada 30. jūnijs

Ebr.12:1

Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.

Soģu 10:15

Israēla bērni sacīja Tam Kungam: "Mēs esam grēkojuši. Dari ar mums, kā Tev liekas labi, tikai izglāb mūs šoreiz."

ceturtdiena, 2017. gada 29. jūnijs

Jēk.5:13

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas.

Ps.69:14

Es Tevi lūdzu, Kungs, laikā, kad Tev tas labpatiktu; ak, Dievs, uzklausi mani Savā lielajā žēlastībā.

trešdiena, 2017. gada 28. jūnijs

Mk.1:10-11

No ūdens izkāpdams, viņš redzēja debesis atveramies un Garu kā balodi uz Viņu nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man ir labs prāts."

Ps.19:2

Debesis daudzina Dieva godu.

otrdiena, 2017. gada 27. jūnijs

Rom.11:1

Vai Dievs Savu tautu ir atstūmis? Nepavisam ne.

Jes.44:21

Es tevi radīju, tu esi Mans kalps; Israēl, Es tevi neaizmirsīšu!

pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs

1.Kor.4:1-2

Lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.

Ps.119:43

Neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu.

svētdiena, 2017. gada 25. jūnijs

Rom.12:21

Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!

1.Moz.50:21

Viņš tos mierināja un runāja uz to sirdīm.

sestdiena, 2017. gada 24. jūnijs

Lk.1:73–75

Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, Viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā Viņa priekšā visas mūža dienas.

Ps.83:2-3

Ak, Dievs, nepaliec mierā! Neciet klusu un nekavējies, Dievs! Jo redzi, Tavi ienaidnieki trako, un Tavi nicinātāji paceļ galvas.

piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs

Ef.3:20-21

Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.

Jes.33:2

Kungs, esi mums žēlīgs, mēs paļaujamies uz Tevi! Esi Tu mūsu elkonis ik rītus un mūsu palīgs bēdu laikā!

ceturtdiena, 2017. gada 22. jūnijs

1.Kor.10:31

Vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.

5.Moz.6:11-12

Kad tu tad ēdīsi un būsi paēdis, tad sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu. 1

trešdiena, 2017. gada 21. jūnijs

Ebr.2:18

Tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.

Jņ.14:18

Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.

Ps.22:2

Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar Savu palīdzību un nedzirdi manu saucienu vārdus!

otrdiena, 2017. gada 20. jūnijs

Ps.42:7

Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es Tevi pieminu.

pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs

1.Kor.2:5

Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.

Jer.8:9

Apkaunoti stāvēs gudrie, tie būs satraukti un apmulsuši un jutīs sevi apgāztus savos uzskatos; viņi taču bija atteikušies no Tā Kunga vārda; kādi gudrības avoti tad nu viņiem vēl ir?

svētdiena, 2017. gada 18. jūnijs

Atkl.3:12

To, kas uzvar, Es darīšu par balstu Sava Dieva templī, un viņš no tā nekad neaizies, un Es rakstīšu uz viņa Sava Dieva Vārdu.

Ps.91:14

Es viņu izglābšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu.

sestdiena, 2017. gada 17. jūnijs

Lk.19:42

Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs!

Jer.2:29

Kādēļ jūs sūdzaties par Mani? Jūs taču visi esat neuzticībā atkrituši no Manis!" saka Tas Kungs.

piektdiena, 2017. gada 16. jūnijs

Mt.13:43

Taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā.

Jes.66:10

Priecājieties ar Jeruzālemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat! Priecājieties līdz sirds dziļumiem par to visi, kas bijāt par to noskumuši,

ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs

1.Kor.3:22-23

Viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.

Hoz.14:4

Neteiksim vairs nevienam no mūsu roku darinājumiem: tu esi mūsu dievs!

trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs

Rom.8:26

Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.

Ps.91:15

Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšut.

otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs

Jņ.5:7-8

Slimais Viņam atbildēja: "Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts; bet, kamēr es pats noeimu, cits jau aiziet man priekšā." Jēzus viņam saka: "Celies, ņem savu gultu un staigā!"

Īj.5:8-9

Es gan censtos iet klāt Dievam, un savu lietu es celtu priekšā Dievam, Tam, kas dara jo varenas lietas, kuras nav izdibināmas, un brīnuma darbus bez skaita.

pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs

1.Pēt.3:14-15

Nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties. Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs.

Jes.51:12

Es, Es esmu tavs iepriecinātājs! Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem.

svētdiena, 2017. gada 11. jūnijs

Ap.d.1:8

Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.

Ps.147:15

Viņš noraida Savu vārdu lejup uz zemi, Viņa vārds izplatās strauji.

sestdiena, 2017. gada 10. jūnijs

Fil.3:13-14

Aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.

Ps.16:2

Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita laba.

piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

Ap.d.4:32

Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs.

Jes.9:2

Tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā.

ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs

Ap.d.3:8

Uzlēcis kājās, viņš varēja staigāt: viņš iegāja kopā ar viņiem Templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu.

Ps.103:2-3

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas.

trešdiena, 2017. gada 7. jūnijs

Rom.14:17

Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.

Ps.68:4

Taisnie priecājas, viņi līksmojas Dieva priekšā un gavilē priekā.

otrdiena, 2017. gada 6. jūnijs

Lk.15:20

Viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja.

Ps.109:21

Tu, Kungs, esi ar mani Sava Vārda dēļ, Tava žēlastība ir liela, izglāb mani!

pirmdiena, 2017. gada 5. jūnijs

2.Kor.1:4

Mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.

Jes.50:4

Dievs Tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos.

svētdiena, 2017. gada 4. jūnijs

1.Jņ.4:13-14

No tā mēs atzīstam, ka mēs esam Viņā un Viņš mūsos, ka Viņš mums no Sava Gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.

Hoz.13:4

Es turpretī esmu Tas Kungs, tavs Dievs, jau kopš Ēģiptes laikiem. Cita Dieva bez Manis tev nebūs pazīt un arī neviena cita glābēja kā vienīgi Mani.

sestdiena, 2017. gada 3. jūnijs

Ap.d.16:14

Klausījās arī kāda dievbijīga sieva, vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā; viņai Tas Kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem.

Jes.50:4

Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis.

piektdiena, 2017. gada 2. jūnijs

2.Tes.3:5

Pats Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību.

Ps.77:3

Savā bēdu laikā es meklēju To Kungu. Mana roka ir naktī izstiepta un nepagurst.

ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

Lk.15:10

Gluži tāpat, Es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.

2.Sam.24:10

Dāvids lūdza To Kungu: "Es esmu ļoti smagi grēkojis ar to, ko es esmu darījis; bet tagad, ak, Kungs, lūdzu piedod Sava kalpa pārkāpumu, jo es esmu ļoti aplami rīkojies!"