sestdiena, 2016. gada 31. decembris

2.Kor.13:11, 13

Brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru; tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums .. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!

Ps.133:1, 3

Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi .. Tas Kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi!

piektdiena, 2016. gada 30. decembris

Jņ.16:33

Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!

Ps.93:4

Varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir Tas Kungs Savos debesu augstumos!

ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

Lk.19:10

Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.

Jer.1:8

"Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu!" saka Tas Kungs.

trešdiena, 2016. gada 28. decembris

Mk.9:7

Balss nāca no padebess: "Šis ir Mans mīļais Dēls, klausait Viņu!"

Jer.1:9

Tas Kungs izstiepa Savu roku, aizskāra manu muti un sacīja: "Redzi, Es lieku Savus vārdus tavā mutē."

otrdiena, 2016. gada 27. decembris

Mt.9:22

Jēzus, pagriezies un to ieraudzījis, sacīja: "Ņemies drošu sirdi, meita! Tava ticība tev palīdzējusi." Un sieva tapa vesela tanī pašā stundā.

Ps.6:5

Pievērs man Savu vaigu, izglāb manu dvēseli.

pirmdiena, 2016. gada 26. decembris

Ef.1:18

Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums.

Ps.146:8

Tas Kungs atdara acis aklajiem.

svētdiena, 2016. gada 25. decembris

Lk.1:52-53

Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus.

1.Sam.2:4

Stipro loki guļ salauzti, bet nogurušie apjozti ar spēku.

sestdiena, 2016. gada 24. decembris

Jņ.8:36

Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.

Ps.116:10

Ticību es esmu turējis, kaut es arī sacīju: "Es esmu jo zemu noliekts."

piektdiena, 2016. gada 23. decembris

Jņ.1:9

Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.

Ps.22:28

Lai To Kungu piemin un pie Viņa atgriežas visas zemes malas.

ceturtdiena, 2016. gada 22. decembris

Ebr.11:30

Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad septiņas dienas tiem bija gājuši apkārt.

Cah.4:6

Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu!

trešdiena, 2016. gada 21. decembris

Mt.7:2

Ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.

Jes.5:23

Bēdas lai tiem, kas dāvanu dēļ attaisno vainīgo un atrauj taisnību nevainīgajam!

otrdiena, 2016. gada 20. decembris

Jņ.1:16

No Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.

Īj.9:10

Viņš dara lielas lietas, ko nevar izprast, un brīnumus, ko nevar izskaitīt.

pirmdiena, 2016. gada 19. decembris

Mt.2:10

Zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.

Ps.97:11

Gaisma atspīd taisnajam, un prieks atmirdz tiem, kas sirdī skaidri.

svētdiena, 2016. gada 18. decembris

2.Kor.13:4

Jo jebšu Viņš krustā sists nespēkā, bet Viņš ir dzīvs Dieva spēkā; tāpat arī mēs esam nespēcīgi, bet ar Viņu dzīvosim Dieva spēkā jūsu vidū.

Ps.113:5-7

Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs, kas mājo augstībā, kas noskatās no augšas uz debesīm un uz zemi! Viņš paceļ no pīšļiem un paaugstina nabaga nelaimīgo no dzīves dubļiem,

sestdiena, 2016. gada 17. decembris

Lk.1:13

Eņģelis uz viņu sacīja: "Nebīsties, Caharija, jo tava lūgšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi: Jānis."

Ps.116:1

Es mīlu To Kungu, jo Viņš klausīja manas lūgšanas balsi.

piektdiena, 2016. gada 16. decembris

Rom.2:4

Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos.

Ec.18:23

Vai tad Man kaut kā īpaši patīk bezdievja nāve, saka Dievs Tas Kungs, un ne gan tas, ka viņš novēršas no sava ļaunā ceļa un dzīvo?

ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris

Mt.13:52

Ikkatrs rakstu mācītājs, mācīts Debesu valstībai, ir līdzīgs nama kungam, kas izdod no sava krājuma jaunas un vecas lietas.

Jes.38:19

Tēvs pasludina bērniem Tavu patiesību.

trešdiena, 2016. gada 14. decembris

1.Kor.3:9

Mēs esam Dieva darba biedri.

Neh.2:20

Debesu Dievs, Viņš ir tas, kas dos sekmes mums, un mēs, Viņa kalpi, celsimies un celsim.

otrdiena, 2016. gada 13. decembris

Jņ.14:8-9

Filips Viņam saka: "Kungs, rādi mums Tēvu, tad mums pietiek." Jēzus viņam saka: "Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip?"

2.Moz.33:18

Rādi man, lūdzams, Savu godību!

pirmdiena, 2016. gada 12. decembris

Ebr.13:3

Atcerieties ieslodzītos - it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā!

Sal.pam.31:8

Atdari savu muti par labu tiem, kas paši ir it kā mēmi un savā labā runāt nespēj, un visu to lietas labā, kas ir atstāti!

svētdiena, 2016. gada 11. decembris

Mk.6:34

Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu, un sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana.

Cef.3:19

Es gribu palīdzēt klibajiem un sapulcināšu visus izkaisītos, un gribu viņus iecelt slavā un godā visās zemēs.

sestdiena, 2016. gada 10. decembris

Mk.11:9-10

Tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca: "Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!"

Jer.23:5

"Redzi, nāks dienas," tā saka Tas Kungs, "kad Es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī!"

piektdiena, 2016. gada 9. decembris

Rom.12:21

Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!

4.Moz.22:18

Bileāms atbildēja un sacīja Balaka kalpiem: "Kaut vai Balaks man dotu savu namu pilnu piebērtu ar zeltu un sudrabu, tad tomēr es nevarētu pārkāpt Tā Kunga, sava Dieva, pavēli."

ceturtdiena, 2016. gada 8. decembris

Lk.11:28

Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.

Joz.5:14

Jozua metās zemē uz sava vaiga un to pielūdza un viņam sacīja: "Ko mans Kungs grib teikt Savam kalpam?"

trešdiena, 2016. gada 7. decembris

1.Tim.1:14

Pāri mēram bija mūsu Kunga žēlastība ar ticību un mīlestību, kas sakņojas Kristū Jēzū.

Raudu dz.3:22

Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals.

otrdiena, 2016. gada 6. decembris

Mk.2:21

Neviens nešuj jaunas vadmalas ielāpu uz vecām drēbēm, citādi ielāps no tām noplīst, jaunais no vecām drēbēm, un plīsums top lielāks.

1.Ķēn.18:21

Elija pienāca visai tautai klāt un sacīja: "Cik ilgi jūs klibosit uz abām pusēm? Ja Tas Kungs ir Dievs, tad sekojiet Viņam! Bet, ja Baals ir dievs, tad sekojiet tam!"

pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Lk.1:68-69

Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu un mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā.

Joēla 2:23

Priecājieties un esiet līksmi sava Dieva, Tā Kunga, apziņā!

svētdiena, 2016. gada 4. decembris

Rom.15:13

Cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā.

4.Moz.6:26

Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!

sestdiena, 2016. gada 3. decembris

Lk.2:25

Sīmeans, šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla iepriecināšanu.

Ps.73:1

Tiešām, vēlīgs ir Dievs Israēlam, tiem, kam sirdis ir šķīstas.

piektdiena, 2016. gada 2. decembris

1.Pēt.5:14

Miers jums visiem, kas esat Kristū!

Ps.3:6

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas Kungs mani sargā.

ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris

1.Tim.1:5

Sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības.

Sal.pam.4:13

Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās; glabā to, jo tā ir tava dzīvība.