sestdiena, 2013. gada 31. augusts

2.Tes.3:5

Pats Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību.

Ps.86:5

Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc.

piektdiena, 2013. gada 30. augusts

Fil.2:14-15

Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē.

Jes.2:5

Nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā!

ceturtdiena, 2013. gada 29. augusts

Mt.5:45

Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.

5.Moz.28:12

Tas Kungs tev atvērs Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un svētītu visu tavu roku darbu.

trešdiena, 2013. gada 28. augusts

Lk.7:14-15

Viņš sacīja: "Jaunekli, Es tev saku: celies augšā!" Un mironis cēlās sēdus un sāka runāt, un Viņš to atdeva viņa mātei.

Ps.60:13

Sniedz mums palīdzību pret ienaidniekiem, jo cilvēku palīdzība nav nekas!

otrdiena, 2013. gada 27. augusts

Fil.2:10

Lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē

Ps.124:8

Mūsu palīdzība stāv Tā Kunga Vārdā, kas radījis debesis un zemi.

pirmdiena, 2013. gada 26. augusts

Ebr.10:24-25

Vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.

Ps.48:10

Mēs pieminam Tavu žēlastību, ak, Dievs, Tavā svētajā namā.

svētdiena, 2013. gada 25. augusts

Ps.98:9

Viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā.

Jņ.4:34

Jēzus viņiem saka: "Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu."

sestdiena, 2013. gada 24. augusts

Ap.d.24:14-15

Es kalpoju savu tēvu Dievam pēc tās mācības, ko viņi sauc par maldu mācību, ticēdams visam, kas saskan ar bauslību un kas rakstīts praviešos. Un man ir cerība uz Dievu, kāda arī viņiem pašiem ir, ka būs taisno un netaisno augšāmcelšanās.

Sal.pam.11:19

Taisnība spēcina dzīvei, bet dzīšanās pakaļ ļaunumam ved cilvēku ātrāk nāvē.

piektdiena, 2013. gada 23. augusts

Lk.6:38

Dodiet, tad jums taps dots.

1.Sam.2:7

Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, Viņš pazemo, un Viņš paaugstina.

ceturtdiena, 2013. gada 22. augusts

Ebr.5:7

Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm.

5.Moz.26:7

Tas Kungs paklausīja mūsu balsij un ieraudzīja mūsu bēdas, mūsu grūtumu un mūsu nomāktību.

trešdiena, 2013. gada 21. augusts

Kol.3:15

Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi!

Cah.9:10

Viņš nesīs mieru tautu starpā.

otrdiena, 2013. gada 20. augusts

Ap.d.16:25

Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās.

Ps.71:8

Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr apliecinādama Tavu godību.

pirmdiena, 2013. gada 19. augusts

1.Tes.2:13

Mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat.

Ps.86:11

Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā.

svētdiena, 2013. gada 18. augusts

2.Pēt.1:3

Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku.

Ps.106:2

Kas var izteikt Tā Kunga varenos darbus un pienācīgi paust visu Viņa teicamo veikumu slavu?

sestdiena, 2013. gada 17. augusts

Ap.d.2:33

Dieva labās rokas paaugstināts un no Tēva dabūjis Svētā Gara apsolījumu, Viņš izlējis To, ko jūs tagad redzat un dzirdat.

Jer.33:9

Tad Jeruzāleme būs Man prieka apgarots vārds, tā būs slavas un goda pilna visām tautām virs zemes. Kad tās dzirdēs visu to, ko Es šai pilsētai labu daru.

piektdiena, 2013. gada 16. augusts

Lk.3:16

Jānis visiem atbildēdams sacīja: "Es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks, nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas."

Mal.3:1

Redzi, Es sūtīšu Savu sūtni, kam būs sataisīt Manu ceļu Manā priekšā.

ceturtdiena, 2013. gada 15. augusts

Rom.12:17

Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem.

Am.5:14

Meklējiet labo un ne ļauno, lai jūs varētu dzīvot.

trešdiena, 2013. gada 14. augusts

1.Tes.3:12-13

Lai Tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam, un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā Dieva, mūsu Tēva, priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem Saviem svētajiem.

Ps.125:2

Kā ap Jeruzālemi ir visapkārt kalni, tā ir Tas Kungs ap Savu tautu no šā laika mūžīgi.

otrdiena, 2013. gada 13. augusts

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā.

Joz.1:5

Es tevi neatstāšu, un Es tevi nepametīšu.

pirmdiena, 2013. gada 12. augusts

Jņ.1:1, 3

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. .. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.

Īj.38:4, 11

Kur tu biji tolaik, kad Es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts! .. Līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk, un šeit lai norimst tavi lepnie viļņi!

svētdiena, 2013. gada 11. augusts

Ap.d.3:16

Šis, ko jūs redzat un pazīstat, ir ticējis Viņa Vārdam, Viņa Vārds to ir dziedinājis, un ticība, kas ar To nāk, tam devusi veselību jūsu visu priekšā.

1.Lku.29:12

Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru.

sestdiena, 2013. gada 10. augusts

Rom.13:12

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.

Cah.14:7

Un būs viena vienīga nepārtraukta diena - tā ir Tam Kungam zināma -, kad nebūs ne dienas, ne nakts; un vakarā būs vēl gaisma.

piektdiena, 2013. gada 9. augusts

Ebr.4:11

Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā.

Joz.1:13

Tas Kungs, jūsu Dievs, jums grib dot mieru un dot jums šo zemi.

ceturtdiena, 2013. gada 8. augusts

Atkl.22:20

Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!

Cah.2:14

Priecājies un esi līksma, Ciānas meita! Jo redzi, Es nākšu un dzīvošu tavā tuvumā, tā saka Tas Kungs.

trešdiena, 2013. gada 7. augusts

Mt.11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Ps.71:3

Esi man par klinti, kur patverties, par stipro pili, kas lai mani pasargātu, Tu, kas esi solījies man palīdzēt, jo mana pils esi Tu.

otrdiena, 2013. gada 6. augusts

Lk.3:11

Viņš tiem atbildēja, sacīdams: "Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat."

Ec.33:11

Atgriezieties, jel atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt?

pirmdiena, 2013. gada 5. augusts

2.Kor.10:15-16

Mēs nelielāmies nepiederīgi ar citu darbiem, bet ceram, jūsu ticībai pieaugot, gūt savā darba laukā jūsu vidū vēl lielākus panākumus, lai varētu evaņģēliju sludināt pāri par jūsu robežām, bet ne lielīties ar jau padarīto cita darba laukā.

Ps.86:9

Visas tautas, Kungs, ko Tu esi radījis, nāks un zemosies Tavā priekšā un godās Tavu Vārdu.

svētdiena, 2013. gada 4. augusts

Lk.8:25

Viņš tiem sacīja: "Kur ir jūsu ticība?" Bet tie bīdamies brīnījās, savā starpā sacīdami: "Kas Tas tāds, ka Viņš arī vējiem un ūdeņiem pavēl un tie Viņam paklausa?"

Jes.43:5

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!

sestdiena, 2013. gada 3. augusts

Lk.18:14

Katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps paaugstināts.

2.Moz.10:3

Cik ilgi tu liegsies Man paklausīt?

piektdiena, 2013. gada 2. augusts

1.Tes.5:23

Pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

Jes.27:3

Es, Tas Kungs, esmu tā sargs, Es slacinu to vienumēr. Lai neviens to neaizskartu, Es to sargāju dienu un nakti.

ceturtdiena, 2013. gada 1. augusts

2.Kor.13:3

Viņš nav nespēcīgs, bet spēcīgs jūsu vidū.

4.Moz.14:17

Liec Savam spēkam augt, ak, Kungs, kā Tu esi apsolījis.