trešdiena, 2013. gada 31. jūlijs

Ef.3:14-17

Es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā.

5.Moz.13:7-9

Kad tavs brālis, tavas pašas mātes dēls, vai tavs dēls, vai tava meita, vai tava sieva, kas pie tavām krūtīm, vai tavs draugs, ko tu turi kā savu dvēseli, tevi slepenībā kārdinās, teikdams: iesim, kalposim citiem dieviem,- tādiem, ko ne tu, nedz tavi tēvi nepazīst, no to tautu dieviem, kas dzīvo jums apkārt, vai nu pavisam tuvu pie tevis, vai arī tālu no tevis, no viena zemes gala līdz otram,- tad nedod viņam vaļas un neklausi viņam.

otrdiena, 2013. gada 30. jūlijs

Ebr.10:35

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga!

Dan.6:23

Ķēniņš kļuva ļoti priecīgs un pavēlēja Daniēlu izvilkt no lauvu bedres. Izrādījās, ka viņam nebija ne mazākā ievainojuma, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam Dievam.

pirmdiena, 2013. gada 29. jūlijs

Lk.8:17

Jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.

1.Moz.3:8

Cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva Tā Kunga priekšā.

svētdiena, 2013. gada 28. jūlijs

Ebr.9:28

Kristus, vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas Viņu gaida.

1.Moz.49:18

Kungs, es ceru uz Tavu pestīšanu!

sestdiena, 2013. gada 27. jūlijs

Lk.23:3

Pilāts Viņam jautāja, sacīdams: "Vai Tu esi Jūdu ķēniņš?" Un Viņš atbildēdams tam sacīja: "Tu to saki."

Cef.3:15

Tas Kungs, Israēla ķēniņš, ir pie tevis. Ļaunuma tu vairs neredzēsi.

piektdiena, 2013. gada 26. jūlijs

Ef.4:24

Jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā.

Hoz.10:12

Sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību.

ceturtdiena, 2013. gada 25. jūlijs

Lk.7:47

Tādēļ Es tev saku: viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi; bet, kam maz piedod, tas mīl maz.

Ps.51:3

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā!

trešdiena, 2013. gada 24. jūlijs

Ap.d.4:29

Kungs, skaties uz viņu draudiem un dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu.

Jer.15:16

Cik bieži man atskanēja Tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc Tava Vārda, Kungs Dievs Cebaot!

otrdiena, 2013. gada 23. jūlijs

Jņ.15:10-11

Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.

Ps.5:12

Priecāties būs visiem, kas cerē uz Tevi.

pirmdiena, 2013. gada 22. jūlijs

Lk.12:32

Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību!

Jer.32:42

Tā saka Tas Kungs: kā Es šai tautai uzsūtīju lielu nelaimi, tā Es tai sūtīšu visu labu, ko Es tai esmu solījis.

svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs

1.Jņ.4:19

Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

Ps.146:9

Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāreņus un uztur atraitnes.

sestdiena, 2013. gada 20. jūlijs

1.Pēt.2:4

Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs.

Ps.118:22-23

Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs.

piektdiena, 2013. gada 19. jūlijs

Lk.5:32

Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus.

Jon.4:10-11

Tas Kungs sacīja: "Tev sāp sirds par ricinus stādu, gar kuru tu nemaz nebiji pūlējies, kuru tu nebiji izaudzējis, kas vienā naktī tapa un vienā naktī bija atkal pagalam. Un kā tad lai Man nebūtu žēl Ninives, tādas tik lielas pilsētas, ar vairāk kā simts divdesmit tūkstošiem iedzīvotāju, kas vienkārši nezina atšķirt savu labo roku no savas kreisās un kuriem pieder daudz lopu?"

ceturtdiena, 2013. gada 18. jūlijs

Mt.6:34

Nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies.

Ps.18:31

Dieva ceļi ir pilnīgi.

trešdiena, 2013. gada 17. jūlijs

Rom.2:13

Nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dieva priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem.

Hoz.8:12

Ja Es viņam arī tūkstošreiz uzrakstītu priekšā Manus baušļus, tomēr tie viņam paliktu sveši un šķistu kāda sveša mācība esam.

otrdiena, 2013. gada 16. jūlijs

1.Tes.5:15

Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.

Sal.pam.20:22

Nesaki: "Es atriebšu ļaunu!" Cerē uz To Kungu, Viņš tev palīdzēs.

pirmdiena, 2013. gada 15. jūlijs

Kol.3:12-13

Kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat.

Sal.pam.12:25

Rūpes sirdī cilvēku sāpina, bet laipns vārds to iepriecina.

svētdiena, 2013. gada 14. jūlijs

Kol.4:5

Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes; izmantojiet šo laiku.

Hoz.10:12

Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt To Kungu.

sestdiena, 2013. gada 13. jūlijs

Ebr.2:14-15

Tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.

Īj.19:25

Es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs.

piektdiena, 2013. gada 12. jūlijs

Ebr.12:13

Staigājiet taisnas tekas savām kājām, lai tizlais nekluptu, bet gan tiktu dziedināts.

Ec.34:28

Tie dzīvos drošībā, un neviens tos netraucēs un nebiedēs.

ceturtdiena, 2013. gada 11. jūlijs

1.Tes.5:18

Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

Ps.104:13

Tu veldzē kalnus no Savas debess pils; ar augļiem, ko Tu audzē, piepildās zeme.

trešdiena, 2013. gada 10. jūlijs

Lk.12:7

Arī jums visi galvas mati ir skaitīti.

Jon.2:3

Es piesaucu To Kungu savās bēdās, un Viņš atbildēja man.

otrdiena, 2013. gada 9. jūlijs

Lk.12:37

Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā.

Cef.1:7

Esiet klusu Dieva Tā Kunga priekšā, jo Tā Kunga diena ir tuvu.

pirmdiena, 2013. gada 8. jūlijs

Lk.12:48

No katra, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs.

1.Moz.1:28

Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to."

svētdiena, 2013. gada 7. jūlijs

Mt.5:19

Kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā.

Ps.19:9

Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

sestdiena, 2013. gada 6. jūlijs

1.Pēt.4:11

Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos.

Ps.54:8

Es Tev nesīšu upurus no laba prāta un slavēšu Tavu Vārdu, ak, Kungs, ka tas ir tik labs.

piektdiena, 2013. gada 5. jūlijs

Kol.2:9-10

Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un spēkiem.

Jes.58:11

Tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.

ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs

Lk.2:10

Eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks."

Mal.3:2

Bet kas varēs izturēt Viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad Viņš ieradīsies?

trešdiena, 2013. gada 3. jūlijs

Rom.8:35

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?

Jes.42:6

Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju.

otrdiena, 2013. gada 2. jūlijs

1.Kor.15:58

Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.

Ps.62:7

Tikai Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts!

pirmdiena, 2013. gada 1. jūlijs

1.Pet.3:9

Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.

Cah.8:13

Es jūs no tā atsvabināšu, lai jums būtu sava svētība.