svētdiena, 2013. gada 30. jūnijs

Ap.d.3:26

Jums vispirms Dievs devis Savu Kalpu un To sūtījis, lai Viņš jūs svētītu, ka ikviens atgriežas no Sava ļaunuma.

1.Moz.32:27

Es tevi neatlaidīšu, iekāms Tu mani nesvētīsi.

sestdiena, 2013. gada 29. jūnijs

Lk.21:14-15

Tad nu apņemieties savās sirdīs nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsities. Jo Es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt.

Ps.142:4

Kad mans gars skumst izmisumā, Tev tomēr mans ceļš ir zināms.

piektdiena, 2013. gada 28. jūnijs

Lk.18:27

Jēzus atbildēja: "Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam."

Īj.42:2

Es zinu, ka Tu visu spēj un Tev nav nekāds nodoms neizpildāms.

ceturtdiena, 2013. gada 27. jūnijs

Jņ.21:17

Pēteris sacīja Viņam: "Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu." Jēzus saka: "Gani Manas avis!"

Ps.139:23-24

Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!

trešdiena, 2013. gada 26. jūnijs

2.Tim.2:19

Stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu: Tas Kungs pazīst savējos, un: lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina Tā Kunga Vārdu.

2.Moz.33.17

Tas Kungs sacīja Mozum: "Es darīšu arī šo lietu, ko tu esi pieminējis; jo tu esi atradis labvēlību Manās acīs un Es tevi saucu vārdā."

otrdiena, 2013. gada 25. jūnijs

Gal.1:4

Kungs Jēzus Kristus Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta.

Ps.51.4

Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!

pirmdiena, 2013. gada 24. jūnijs

Lk.3:21-22

Kad nu visi ļaudis likās kristīties un arī Jēzus bija kristīts, tad, Viņam Dievu lūdzot, debesis piepeši atvērās, un Svētais Gars redzamā veidā uz Viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs prāts."

Ps.19:2

Debesis daudzina Dieva godu.

svētdiena, 2013. gada 23. jūnijs

Ap.d.2:46-47

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā.

Ez.3:11

Viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: "Jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība ir mūžīgi pār Israēlu."

sestdiena, 2013. gada 22. jūnijs

Ap.d.14:17

Viņš Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.

Ps.65:12

Tu pušķo un vainago gadu ar Savu labumu.

piektdiena, 2013. gada 21. jūnijs

Rom.11:2

Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis.

Ps.94:14

Tas Kungs neatstums Savu tautu un neatstās Savu mantojumu.

ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs

Mt.25:40

Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.

Ps.74:21

Lai apspiestais neaiziet vīlies un apkaunots, lai zemais un nabags slavē Tavu Vārdu!

trešdiena, 2013. gada 19. jūnijs

Ap.d.20:24

Mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju.

Ps.105:1

Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus!

otrdiena, 2013. gada 18. jūnijs

Lk.13:12-13

Jēzus, to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai: "Sieva, topi svabada no savas slimības!" Pie tam Viņš tai uzlika Savas rokas, un tā tūliņ tapa taisna un slavēja Dievu.

Ps.30:12

Manas žēlabas Tu esi pārvērtis līksmē, esi novilcis man manas sēru drēbes, mani apjozdams ar prieku.

pirmdiena, 2013. gada 17. jūnijs

Lk.5:10

Jēzus sacīja uz Sīmani: "Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot."

Am.7:14-15

Amoss tad atbildēja Amacijam un teica: "Es neesmu pravietis, arī ne pravieša dēls, bet es esmu gans, kas audzē meža vīģes. Bet Tas Kungs paņēma mani no ganāmā pulka un sacīja man: "Ej un uzstājies kā pravietis pret Manu Israēla tautu!"

svētdiena, 2013. gada 16. jūnijs

Ap.d.19:11

Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām.

Dan.3:33

Cik lielas ir Viņa zīmes, un cik vareni Viņa brīnumi! Viņa valstība ir mūžīga, un Viņa valdīšana paliek uz radu radiem!

sestdiena, 2013. gada 15. jūnijs

Lk.11:4

Piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā.

Neh.9:17

Tu esi piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un liels mīlestībā.

piektdiena, 2013. gada 14. jūnijs

Mk.13.37

Ko Es jums saku, to Es saku visiem. Esiet nomodā!

1.Ķēn.19:11-12

Tas Kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja Tam Kungam pa priekšu, bet šinī vētrā nebija Tas Kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet Tas Kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns - lēna balss.

ceturtdiena, 2013. gada 13. jūnijs

Rom.8:15

Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!

2.Lku.14:10

Ak, Kungs! Tu esi mūsu Dievs, lai neviens cilvēks Tev līdzās nepastāv!

trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs

Kol.3:16

Pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!

Ps.111.1

Alelujā! Es pateicos Tam Kungam un daudzinu Viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē.

otrdiena, 2013. gada 11. jūnijs

Kol.3:16

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos.

Jer.22:29

Ak, zeme, zeme, zeme! Uzklausi Tā Kunga vārdu!

pirmdiena, 2013. gada 10. jūnijs

Lk,12:18-20

viņš turpināja: to es darīšu - es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?

Sal.pam,16.9

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.

svētdiena, 2013. gada 9. jūnijs

1.Pēt.4:10

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.

1.Lku.29:14

Kas es esmu, un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus? Bet viss ir no Tevis, un no Tavas rokas mēs Tev dodam!

sestdiena, 2013. gada 8. jūnijs

Lk.5:27-28

Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levijs, pie muitas sēžam un uz to sacīja: "Nāc Man līdzi." Un, visu atstājis, tas cēlās un sekoja Viņam.

Ps.143.8

Rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz Tevi!

piektdiena, 2013. gada 7. jūnijs

1.Kor.10:22

Vai gribam To Kungu izaicināt? Vai tad mēs esam stiprāki par Viņu?

Ps.135:6

Visu, ko Tas Kungs grib, to Viņš izdara debesīs un virs zemes, jūrā un ūdeņu dzelmē.

ceturtdiena, 2013. gada 6. jūnijs

Lk.24:30-31

Un notika, ka Viņš, ar tiem pie galda sēdēdams, maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva, tad viņu acis tapa atvērtas un tie Viņu pazina; bet Viņš no tiem nozuda.

Jes.55:2

Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausaities, klausaities uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību!

trešdiena, 2013. gada 5. jūnijs

Kol.2:14

Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

Ps.65:4

Mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu, Kungs, tos nolīdzini!

otrdiena, 2013. gada 4. jūnijs

Ap.d.14:27

Tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā Viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis.

Jes.52:12

Tas Kungs ies jums pa priekšu, un Israēla Dievs kā sargs arī noslēgs jūsu gājienu.

pirmdiena, 2013. gada 3. jūnijs

Ebr.1:2

Dievs šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.

5.Moz.10:14

Redzi, vienīgi Tam Kungam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās ir.

svētdiena, 2013. gada 2. jūnijs

Fil.2:11

Visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Mih.5:3

Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem.

sestdiena, 2013. gada 1. jūnijs

Atkl.21.3

Es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem."

Jes.51.6

Debesis izkūpēs kā dūmi, un zeme sadils un sabirzīs kā drēbe, un tās iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Taču Mana palīdzība paliks mūžīgi, un Mana taisnība nezudīs.