pirmdiena, 2013. gada 3. jūnijs

Ebr.1:2

Dievs šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.