piektdiena, 2012. gada 30. novembris

2.Tim.4:18

Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā - Viņam lai ir gods mūžu mūžos.

Ps.104:33

Es dziedāšu Tam Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu!

ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris

1.Kor.10:13

Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.

Ps.56:14

Tu manu dvēseli esi izglābis no nāves, manas kājas no slīdēšanas, lai es staigātu Dieva priekšā dzīvības gaismā.

trešdiena, 2012. gada 28. novembris

Jņ.11:40

Jēzus viņai saka: "Vai Es tev nesacīju: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību?"

Ec.12:25

Es, Tas Kungs, runāšu, kas Man ir sakāms, un vārds, ko runāju, piepildīsies.

otrdiena, 2012. gada 27. novembris

Mk.12:29-31

Jēzus atbildēja: "Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav."

5.Moz.5:32

Uzmanieties, lai jūs rīkotos tā, kā Tas Kungs, jūsu Dievs, jums ir pavēlējis, un neatkāpieties nedz pa labi, nedz pa kreisi.

pirmdiena, 2012. gada 26. novembris

1.Tes.4:7-8

Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēttapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis Savu Svēto Garu.

Sal.pam.8:13

Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo.

svētdiena, 2012. gada 25. novembris

Ef.5:18-19

Topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.

Ps.98:1

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus!

sestdiena, 2012. gada 24. novembris

Fil.4:6

Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

Ps.22:2-3

Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar Savu palīdzību un nedzirdi manu saucienu vārdus! Es saucu dienā, bet Tu man neatbildi, un arī naktī, bet neatrodu mieru!

piektdiena, 2012. gada 23. novembris

Mk.14:23-24

Viņš ņēma biķeri, pateicās un tiem to deva. Un tie visi dzēra no tā.Un Viņš tiem sacīja: "Šīs ir Manas derības asinis, kas par daudziem top izlietas."

1.Moz.9:12-13

Dievs sacīja: "Šī ir Mana derības zīme, ko Es celšu starp Sevi un jums un ikvienu dzīvu radījumu, kas ir ar jums, uz mūžu mūžiem. Savu varavīksni Es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp Mani un pasauli."

ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris

Jņ.2:11

Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams Savu godību, un Viņa mācekļi sāka Viņam ticēt.

2.Moz.33:18

Mozus sacīja: "Rādi man, lūdzams, Savu godību!"

trešdiena, 2012. gada 21. novembris

1.Tim.4:10

Tālab mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs.

Ps.146:5

Svētīgs tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs un kura cerība balstās uz To Kungu, viņa Dievu.

otrdiena, 2012. gada 20. novembris

1.Kor.10:24

Neviens lai nemeklē savu paša, bet citu labumu!

1.Sam.10:7

Dari pats, ko tava dvēsele atrod par pareizu, jo Dievs ir ar tevi.

pirmdiena, 2012. gada 19. novembris

Fil.2:11

Visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Jer.10:6

Neviena nav tāda kā Tu, ak, Kungs! Tu esi liels, un liels ir Tavs Vārds ar savu spēku!

svētdiena, 2012. gada 18. novembris

1.Tim.4:4

Katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību.

Ps.79:13

Mēs, Tava tauta un Tavas ganības avis, Tev pateiksimies mūžīgi un paudīsim Tavu slavu uz radu radiem.

sestdiena, 2012. gada 17. novembris

Kol.2:14

Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

Ps.69:6

Dievs, Tu gan zini manas aplamības, un mani pārkāpumi nav Tev apslēpti.

piektdiena, 2012. gada 16. novembris

Jņ.9:11

Viņš atbildēja: "Cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man: ej uz Zilou un mazgājies! - Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs."

Dan.3:32

Es nolēmu darīt visiem zināmas tās zīmes un tos brīnumus, ko visuaugstais Dievs man darījis.

ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris

Jņ.6:68-69

Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais."

Ps.16:11

Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu.

trešdiena, 2012. gada 14. novembris

Jēk.1:26

Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta.

Ps.35:28

Mana mēle lai pauž Tavu taisnību un Tavu slavu vienumēr!

otrdiena, 2012. gada 13. novembris

1.Kor.13:12

Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.

Jes.55:9

Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.

pirmdiena, 2012. gada 12. novembris

1.Pēt.1:15

Sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā.

1.Sam.16:7

Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.

svētdiena, 2012. gada 11. novembris

2.Kor.1:21-22

Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristū un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs; Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis Gara ķīlu mūsu sirdīs.

Jer.24:7

Es tiem piešķiršu gribu Mani atzīt, ka Es esmu Tas Kungs.

sestdiena, 2012. gada 10. novembris

2.Kor.2:14

Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā.

Ps.118:15-16

Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs: "Tā Kunga labā roka dara varenus darbus, Tā Kunga labā roka ir augstu pacelta, Tā Kunga labā roka dara varenus darbus!"

piektdiena, 2012. gada 9. novembris

1.Kor.3:22-23

Viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.

Ps.31:6

Tavā rokā es nododu savu garu. Tu mani esi atpestījis, Tu uzticīgais Dievs.

ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

1.Pēt.5:6

Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.

Ec.18:25

Kad jūs sakāt: Tā Kunga rīcība nav taisna, - tad klausaities, jūs Israēla nams! Vai tad tiešām Mana rīcība lai būtu netaisna? Vai ne drīzāk jūsu rīcība nav netaisna?

trešdiena, 2012. gada 7. novembris

2.Kor.12:9

Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani.

1.Sam.2:4

Stipro loki guļ salauzti, bet nogurušie apjozti ar spēku.

otrdiena, 2012. gada 6. novembris

1.Pēt.1:8-10

Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību.

Ps.44:2

Dievs, paši savām ausīm mēs esam dzirdējuši, mūsu tēvi to ir pauduši: lielus darbus Tu esi darījis viņu dienās, sendienās, ar paša roku.

pirmdiena, 2012. gada 5. novembris

Lk.15:7

Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.

Jes.55:7

Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas.

svētdiena, 2012. gada 4. novembris

Rom.5:8

Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.

Ps.8:5

Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?

sestdiena, 2012. gada 3. novembris

2.Pēt.3:18

Audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā!

Jes.43:3

Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs.

piektdiena, 2012. gada 2. novembris

Lk.21:19

Ar savu izturību jūs iemantosit sev dzīvību!

Raudu dz.3:26

Ir labi klusā garā gaidīt uz Tā Kunga palīdzību.

ceturtdiena, 2012. gada 1. novembris

1.Kor.13:1

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis.

Sal.pam.10:12

Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.