sestdiena, 2012. gada 30. jūnijs

Lk.23:34

Jēzus sacīja: "Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara."

Ps.25:11

Tava Vārda dēļ, ak, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels!

piektdiena, 2012. gada 29. jūnijs

1.Kor.6:14

Dievs ir To Kungu uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku.

2.Lku.20:6

Tavā rokā ir spēks un vara, un nav neviena, kas pret Tevi varētu stāties.

ceturtdiena, 2012. gada 28. jūnijs

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.

Ps.150:2

Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, teiciet To Kungu Viņa varenās godības dēļ!

trešdiena, 2012. gada 27. jūnijs

Jņ.10:10-11

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.

Ps.23:1

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

otrdiena, 2012. gada 26. jūnijs

Jņ.3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Jer.32:41

Es priecāšos tiem labu darīt.

pirmdiena, 2012. gada 25. jūnijs

Atkl.21:6

Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota.

2.Moz.3:14

Dievs sacīja uz Mozu: "ES ESMU, kas ES ESMU."

svētdiena, 2012. gada 24. jūnijs

1.Tim.2:5

Ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus.

Īj.16:19

Debesīs jau mīt viens mans liecinieks, un visaugstākā vietā man ir galvinieks.

sestdiena, 2012. gada 23. jūnijs

Mt.6:13

Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Ps.141:4

Neļauj manai sirdij griezties uz ļaunu.

piektdiena, 2012. gada 22. jūnijs

Mt.6:10

Tavs prātslai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

2.Sam.15:26

Redzi, še es esmu, lai Viņš man dara tā, kā tas Viņam pašam labi patīk!

ceturtdiena, 2012. gada 21. jūnijs

1.Kor.1:18

Vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.

Ps.115:2-3

Kāpēc tautas lai saka: "Kur tad nu ir viņu Dievs?" Mūsu Dievs ir debesīs, ko Viņš grib, to visu Viņš dara.

trešdiena, 2012. gada 20. jūnijs

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.30:6

Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu.

otrdiena, 2012. gada 19. jūnijs

1.Pēt.2:5

Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu,

2.Moz.19:6

Jūs būsit Man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tautu.

pirmdiena, 2012. gada 18. jūnijs

Atkl.21:23

Pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs.

Ps.46:5-6

Dieva pilsētu iepriecina Viņa strauti, tie iepriecina Viņa svētnīcu, kas Visuaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies.

svētdiena, 2012. gada 17. jūnijs

Rom.14:17-18

Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā.

Jes.5:22-23

Bēdas lai tiem, kas ir varoņi vīna dzeršanā un spēkavīri darīt reibinošus dzērienus,
kas dāvanu dēļ attaisno vainīgo un atrauj taisnību nevainīgajam!

sestdiena, 2012. gada 16. jūnijs

1.Tim.6:7

Mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest.

Ps.4:8

Tu esi devis lielāku prieku manai sirdij nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam.

piektdiena, 2012. gada 15. jūnijs

Mk.2:17

Jēzus, to dzirdējis, uz tiem saka: "Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem."

Jes.42:3

Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs.

ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs

Rom.8:32

Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

Jer.31:17

Tev ir vēl nākotnes cerība, tā saka Tas Kungs.

trešdiena, 2012. gada 13. jūnijs

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.

Jes.45:12

Es radīju zemi un cilvēkus zemes virsū.

otrdiena, 2012. gada 12. jūnijs

Mk.2:17

Jēzus, to dzirdējis, uz tiem saka: "Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt (atgriezties no grēkiem) taisnus, bet grēciniekus."

1.Moz.3:9-10

Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, sacīdams: "Kur tu esi?" Tas atbildēja: "Es dzirdēju Tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes."

pirmdiena, 2012. gada 11. jūnijs

Jņ.5:24

Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.

1.Sam.3:9

Runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās!

svētdiena, 2012. gada 10. jūnijs

2.Tim.1:10

Mūsu Pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju;

1.Moz.3:19

Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.

sestdiena, 2012. gada 9. jūnijs

2.Kor.6:1

Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši.

Ps.130:4

Pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas.

piektdiena, 2012. gada 8. jūnijs

Mk.12:1

Viņš tiem iesāka runāt līdzībās: "Kāds cilvēks stādīja vīnadārzu un ap to uzcēla sētu, un raka vīna spaidu, un uzcēla torni, un to izdeva vīna dārzniekiem, un aizceļoja."

Jer.31:28

Kā Es turēju vaļā Savas acis pār viņiem, lai tos izrautu ar visām saknēm, tos sagrautu, tiem visu noplēstu un iznīcinātu un sagādātu nelaimi, tā Es tagad būšu pār tiem nomodā, lai tiem uzceltu un dēstītu visu par jaunu!" - tā saka Tas Kungs.

ceturtdiena, 2012. gada 7. jūnijs

1.Kor.9:24

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.

Ps.119:19

Es esmu svešinieks virs zemes.

trešdiena, 2012. gada 6. jūnijs

Ap.d.13:23

No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu.

2.Sam.7:25

Kungs, mans Dievs, to vārdu, ko Tu esi runājis par Savu kalpu un viņa namu, to piepildi uz mūžīgiem laikiem un dari, kā Tu esi runājis!

otrdiena, 2012. gada 5. jūnijs

2.Kor.12:14

Redzi, es taisos trešo reizi jūs apmeklēt un jūs neapgrūtināšu, jo es nemeklēju jūsu mantu, bet jūs pašus. Jo nav vajadzīgs, ka bērni krāj mantu vecākiem, bet vecāki bērniem.

5.Moz.31:13

Arī viņu bērni, kas vēl to nezina, dzirdēs un mācīsies bīties To Kungu, jūsu Dievu.

pirmdiena, 2012. gada 4. jūnijs

Mt.6:9, 11

Tāpēc jums būs tā lūgt: Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.

5.Moz.6:11-12

Un, kad tu tad ēdīsi un būsi paēdis, tad sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu.

svētdiena, 2012. gada 3. jūnijs

1.Pēt.3:9

Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.

Neh.13:2

Mūsu Dievs pārvērta lāstu par svētību.

sestdiena, 2012. gada 2. jūnijs

1.Pēt.1:17

Kad jūs To piesaucat kā Tēvu, kas, cilvēka vaigu neuzlūkodams, spriež tiesu pēc ikkatra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku.

Īj.28:28

Redzi, bijība Tā Kunga priekšā - tā ir gudrība, un vairīties no ļauna - tā ir atzīšana!

piektdiena, 2012. gada 1. jūnijs

Mt.7:24

Ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.

Sal.pam.14:26

Kas To Kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis.