pirmdiena, 2012. gada 30. aprīlis

Mk.4:40

Viņš uz tiem sacīja: "Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?"

Ps.81:8

Kad tu nedienā piesauci Mani, Es tevi atbrīvoju.

svētdiena, 2012. gada 29. aprīlis

Mk.8:6

Viņš ņēma tās septiņas maizes un pateicās, pārlauza tās un deva Saviem mācekļiem, lai tās liek priekšā; un tie lika tās ļaudīm priekšā.

Ps.146:7

Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem.

sestdiena, 2012. gada 28. aprīlis

Atkl.2:8-9

Tā saka Pirmais un Pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs: Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts.

Jes.35:4

Sakait izmisušām sirdīm: "Esiet stipras, nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs!"

piektdiena, 2012. gada 27. aprīlis

1.Pēt.5:10

Visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus.

Ps.42:12

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!

ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

1.Tim.6:11

Dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības.

Ps.31:25

Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz To Kungu!

trešdiena, 2012. gada 25. aprīlis

Mt.7:16

No viņu augļiem jums tos būs pazīt.

Ps.1:1 ,3

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst.

otrdiena, 2012. gada 24. aprīlis

2.Kor.4:16

Lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.

Ps.71:9

Nepamet mani vecuma dienās, neatstāj mani, kad spēks man zūd!

pirmdiena, 2012. gada 23. aprīlis

Jņ.13:35

No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.

2.Moz.24:7

Visu, ko Tas Kungs ir runājis, mēs darīsim un pildīsim.

svētdiena, 2012. gada 22. aprīlis

Mk.4:31-32

Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes, un, kad tas ir sēts, tad tas augtin aug un top lielāks par visiem dārza augiem un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debess viņa pavēnī var ligzdas taisīt.

Jer.30:19

Es tos vairošu, lai to daudzums nemazinās, un Es tos celšu godā, lai tos ilgāk neviens vairs nenicinātu!

sestdiena, 2012. gada 21. aprīlis

1.Kor.8:2-3

Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas. Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis.

Sal.pam.15:33

Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības.

piektdiena, 2012. gada 20. aprīlis

Mt.21:14-15

Akli un tizli nāca pie Viņa Templī, un Viņš dziedināja tos. Bet, kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnuma darbus, ko Viņš darīja, un dzirdēja bērnus Templī kliedzam un saucam: Ozianna Dāvida dēlam! - tad tie apskaitās.

Ps.145:4

Paaudžu paaudzes slavēs Tavus darbus un paudīs Tavu varu.

ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis

1.Pēt.2:9

Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā,

Jes.61:6

Jūs sauks par Tā Kunga priesteriem un turēs par mūsu Dieva kalpiem.

trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis

1.Kor.14:15

Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu; es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu.

Ps.63:5

Es Tevi teikšu visu mūžu, Tavā Vārdā pacelšu savas rokas.

otrdiena, 2012. gada 17. aprīlis

2.Kor.5:17

Kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

Ec.11:19

Es tiem došu citu sirdi un jaunu garu.

pirmdiena, 2012. gada 16. aprīlis

Mt.5:9

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Ps.147:14

Viņš dod drošumu tavām robežām.

svētdiena, 2012. gada 15. aprīlis

2.Kor.4:15

Viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu.

Jes.60:17

Es darīšu mieru par tavu valdītāju un taisnību par tavu uzraugu.

sestdiena, 2012. gada 14. aprīlis

Mk.10:27

Jēzus, tos uzlūkodams, saka: "Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas."

Ps.147:5

Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa gudrībai nav mēra.

piektdiena, 2012. gada 13. aprīlis

Ef.2:8

No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.

Ps.33:22

Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz Tevi!

ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Jņ.12:46

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.

2.Sam.22:29

Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.

trešdiena, 2012. gada 11. aprīlis

1.Kor.15:58

Topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.

1.Moz.31:42

Dievs ir redzējis manas bēdas un manu roku darbu.

otrdiena, 2012. gada 10. aprīlis

Tit.2:14

Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.

Īj.4:17

Vai cilvēks var būt taisns Dieva priekšā un mirstīgais šķīsts sava Radītāja priekšā?

pirmdiena, 2012. gada 9. aprīlis

1.Pēt.4:11

Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos.

4.Moz.23:12

Vai man nav jārunā tikai tas, ko Tas Kungs manā mutē licis runāt?

svētdiena, 2012. gada 8. aprīlis

1.Kor.15:20

Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.

Jes.53:7

Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai.

sestdiena, 2012. gada 7. aprīlis

Jņ.14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Jes.54:10

"Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis un Mana miera derība nešķobīsies," saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.

piektdiena, 2012. gada 6. aprīlis

1.Kor.15:3-4

Es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem,

Jes.62:6

Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti.

ceturtdiena, 2012. gada 5. aprīlis

1.Kor.11:23-25

Tas Kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet Mani pieminēdami, - tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja: šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami.

Neh.9:31

Savā lielajā žēlastībā Tu neiznīcināji un nepameti viņus.

trešdiena, 2012. gada 4. aprīlis

Fil.4:7

Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

4.Moz.6:26

TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!

otrdiena, 2012. gada 3. aprīlis

1.Pēt.2:24

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai.

Jes.40:2

Runājiet sirsnīgi ar Jeruzālemi un sakait tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts.

pirmdiena, 2012. gada 2. aprīlis

Lk.24:5

Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem?

Ps.105:3

Lai priecājas visu sirdis, kas meklē To Kungu!

svētdiena, 2012. gada 1. aprīlis

Mt.13:45-46

Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.

5.Moz.11:26-28

Redzi, es šodien jūsu priekšā nolieku izvēlei svētību un lāstu - svētību, ja jūs klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, bet lāstu, ja jūs neklausīsit Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem.