sestdiena, 2011. gada 31. decembris

2.Kor.1:3-4

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt.

Jes.26:16

Bēdās viņi Tevi, Kungs, meklēja.

piektdiena, 2011. gada 30. decembris

Rom.8:38-39

Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Hag.1:13

"Es esmu ar jums!" - tā saka Tas Kungs.

ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris

Jņ.20:21

Jēzus vēlreiz viņiem saka: "Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu."

Jes.49:6

Es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu Manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam.

trešdiena, 2011. gada 28. decembris

2.Kor.3:17

Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.

Ps.102:20-21

Tas Kungs raugās no debesīm uz zemi, lai dziedētu cietumnieku nopūtas un atsvabinātu nāvei nolemtos.

otrdiena, 2011. gada 27. decembris

Mt.2:1-2

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."

Cah.2:15

Tai laikā daudzas tautas piegriezīsies Tam Kungam un kļūs par Manu tautu.

pirmdiena, 2011. gada 26. decembris

Mk.9:36-37

Viņš ņēma kādu bērnu, to nostatīja viņu vidū un, to apkampis, uz tiem sacīja: "Ja kas vienu no šiem bērniem uzņem Manā Vārdā, tas Mani uzņem; bet, kas Mani uzņem."

5.Moz.1:17

Neuzlūkojiet neviena vaigu, kā mazo, tā lielo uzklausiet, nebīstieties ne no viena, jo tiesa pieder Dievam.

svētdiena, 2011. gada 25. decembris

Lk.2:17

to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu.

1.Ķēn.8:66

Tie atgriezās savās teltīs, priecīgi un ar apmierinātu sirdsprātu visa tā dēļ, ko Tas Kungs Savam kalpam Dāvidam un Savai tautai Israēlam bija darījis.

sestdiena, 2011. gada 24. decembris

Tit.2:11

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.

Jes.26:4

Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!

piektdiena, 2011. gada 23. decembris

Lk.1:68

Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu

Ps.145:10

Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt.

ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris

Mk.8:29

Jēzus tiem sacīja: "Bet jūs, ko jūs sakāt Mani esam?" Bet Pēteris, atbildēdams uz to, sacīja: "Tu esi Kristus."

Ps.14:2

as Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jel kāds ir sapratīgs un meklē Dievu.

trešdiena, 2011. gada 21. decembris

Mt.10:30-31

Jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīstieties.

Am.3:6

Vai var gadīties pilsētā kāda nelaime, kam Dievs nebūtu licis notikt?

otrdiena, 2011. gada 20. decembris

Mk.1:40

Kāds spitālīgs nāk pie Viņa, Viņu lūgdams, un, Viņa priekšā ceļos mezdamies, Viņam saka: "Ja Tu gribi, Tu mani vari šķīstīt."

Rut.2:12

Tava alga lai ir pilnīga no Viņa, Israēla Dieva, zem kura spārniem tu esi nākusi meklēt patvērumu.

pirmdiena, 2011. gada 19. decembris

1.Jņ.2:1

Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns.

Ps.38:19

Man ir bail, kad atzīstu savu vainu, un es skumstu par saviem grēkiem.

svētdiena, 2011. gada 18. decembris

1.Kor.8:5, 6

Lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs, vai zemes virsū, bet mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.

Jer.25:6

Neskrieniet pakaļ citiem dieviem, nekalpojiet tiem un nepielūdziet tos; nekaitiniet Mani ar savu roku darinājumiem!

sestdiena, 2011. gada 17. decembris

2.Kor.8:7

Tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās: ticībā, vārdā, atziņā, visādos centienos un savā mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šinī labdarības lietā.

1.Lku.29:9

Tie deva no visas sirds Tam Kungam ar labu prātu.

piektdiena, 2011. gada 16. decembris

2.Kor.6:4, 10

Visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas.

Ps.40:18

Es gan esmu postā un nabags, bet Tas Kungs gādās par mani.

ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris

2.Kor.6:14

Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?

Ps.71:15

Mana mute paudīs Tavu taisnīgumu, cauru dienu Tavus labos darbus, jo es nespēju Tavas laipnības pierādījumus saskaitīt.

trešdiena, 2011. gada 14. decembris

1.Kor.3:11

Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.

Ezr.3:11

Visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti.

otrdiena, 2011. gada 13. decembris

Lk.1:49

Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa Vārds.

Ps.28:7

Mana sirds paļaujas uz To Kungu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties.

pirmdiena, 2011. gada 12. decembris

Jņ.10:10

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

Jes.35:6

Ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.

svētdiena, 2011. gada 11. decembris

2.Tim.1:9

Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc Sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem.

Ps.31:16

Tavā rokā stāv mani likteņi.

sestdiena, 2011. gada 10. decembris

2.Kor.3:6

Dievs mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai.

Ec.37:26

Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība.

piektdiena, 2011. gada 9. decembris

2.Tim.1:12

Es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai.

Ps.39:8

Uz ko tad, Kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz Tevi.

ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

Gal.6:9

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.

1.Sam.26:23

Tas Kungs lai ikvienam atmaksā, vērodams, kāda viņa taisnība un kāda viņa uzticība.

trešdiena, 2011. gada 7. decembris

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga.

Ps.25:16

Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās!

otrdiena, 2011. gada 6. decembris

Mk.10:51

Jēzus griezās pie tā un sacīja: "Ko tu gribi, lai Es tev daru?" Bet aklais Viņam sacīja: "Rabuni, ka es varētu redzēt."

Jes.50:10

Tā Kunga kalps staigāja visdziļākā tumsā, kur nebija neviena gaismas stara, bet viņš tomēr piesauca Tā Kunga Vārdu.

pirmdiena, 2011. gada 5. decembris

Mt.7:3

Ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi?

Sal.pam.23:17

Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jo dienas paliek bijāšanā Tā Kunga priekšā.

svētdiena, 2011. gada 4. decembris

2.Kor.9:7

Priecīgu devēju Dievs mīl.

1.Moz.28:22

No visa, ko Dievs man dos, es desmito tiesu došu Viņam.

sestdiena, 2011. gada 3. decembris

1.Jņ.3:18

Nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!

5.Moz.15:10

Dodams dod viņam, lai tava sirds nav ļauna, kad tu viņam dod.

piektdiena, 2011. gada 2. decembris

Mk.2:14

Un, garām iedams, Viņš redzēja Leviju, Alfeja dēlu, pie muitas sēžam un tam saka: "Staigā Man pakaļ!" Un tas cēlies staigāja Viņam pakaļ!

Jer.15:19

Tas Kungs man sacīja tā: "Ja tu piegriezīsies Man, tad Es tevi paturēšu pie Sevis."

ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris

Atkl.19:6-7

Jo ir sācis valdīt Kungs, mūsu Dievs, Visuvaldītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim Viņam godu.

Jes.40:15

Redzi, tautas ir kā piliens pie spaiņa, tās Viņam ir kā puteklītis svaru kausā!