piektdiena, 2019. gada 18. janvāris

Ps.18:7

Savās bēdās es piesaucu To Kungu un kliedzu uz savu Dievu, tad viņš klausīja manu balsi.

ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris

Mt.13:16

Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird.

Joz.5:14

Jozuūs metās zemē uz savu vaigu un to pielūdza un uz to sacīja: ko mans Kungs runā uz savu kalpu?

trešdiena, 2019. gada 16. janvāris

Gal.5:1

Tad nu pastāviet tai svabadībā, uz ko Kristus mūs ir atsvabinājis.

5.Moz.13:7-9

Kad tavs brālis, tavas mātes dēls, vai tavs dēls, vai tava meita, vai tā sieva pie tavām krūtīm, vai tavs draugs, ko tu turi tā kā savu dvēseli, tevi paslepeni kārdinās un sacīs: ejam kalposim citiem dieviem! Ko ne tu nepazīsti, ne tavi tēvi, no to ļaužu dieviem, kas dzīvo jums apkārt, vai tuvu vai tālu no tevis, no viena zemes gala līdz otram, Tad nedod viņam vaļas un neklausi viņam.

otrdiena, 2019. gada 15. janvāris

Mt.28:8

Tās izgāja ātri no kapa ārā ar bijāšanu un lielu prieku, un tecēja, Viņa mācekļiem to stāstīt.

Ps.22:23

Es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem.

pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris

Ap.d.10:36

Tas ir tas vārds, ko viņš Izraēla bērniem ir sūtījis, pasludinādams prieku un mieru caur Jēzu Kristu: šis ir Kungs pār visiem.

Jer.24:7

Tie man būs par ļaudīm, un es tiem būšu par Dievu; jo tie pie manis atgriezīsies no visas savas sirds.

svētdiena, 2019. gada 13. janvāris

Rom.2:4

Vai tu nicini Viņa laipnības un pacietības un lēnprātības bagātību, nezinādams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos no grēkiem?

Jes.54:8

Dusmu brīdī es savu vaigu esmu apslēpis no tevis kādu acumirkli, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi gribu apžēloties, saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.

sestdiena, 2019. gada 12. janvāris

Kol.1:9-10

Nemitējamies par jums Dievu lūgt un piesaukt, lai jūs topat piepildīti ar viņa prāta atzīšanu iekš visas gudrības un garīgas saprašanas, lai jūs cienīgi staigājiet, Tam Kungam par patikšanu, iekš visa laba darba augļus nesdami un pieaugdami iekš Dieva atzīšanas.

5.Moz.18:14

Šās tautas, ko tu izdzīsi, cienī burvjus un zīlniekus, bet tev tā neklājās.

piektdiena, 2019. gada 11. janvāris

1.Tim.6:17

Tiem bagātiem šinī pasaulē pavēli, lai tie augsti neturas, nedz cerē uz to nepastāvīgo bagātību, bet uz to dzīvo Dievu, kas mums visas lietas bagātīgi pasniedz par atspirgšanu.

Ps.4:8

Tu manai sirdij devis vairāk prieka nekā viņiem, kad tiem labības un vīna papilnam.

ceturtdiena, 2019. gada 10. janvāris

Jņ.10:27-28

Manas avis Manu balsi klausa, un Es tās pazīstu, un tās Man iet pakaļ. Un Es tām dodu mūžīgu dzīvību, un tās ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.

Ezr.8:31

Mūsu Dieva roka bija pār mums un mūs izglāba.

trešdiena, 2019. gada 9. janvāris

1.Jņ.4:9

Iekš Tā Dieva mīlestība pie mums ir parādījusies, ka Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu sūtījis pasaulē, ka mums caur viņu būs dzīvot.

2.Sam.7:21

Sava vārda dēļ un pēc savas sirds tu visas šās lielās lietas esi darījis.

otrdiena, 2019. gada 8. janvāris

2.Kor.7:5-6

Mēs bijām visai apbēdināti: no ārienes ķildas, no iekšienes bailes. Bet Dievs, kas pazemīgos iepriecina, mūs ir iepriecinājis.

Ps.25:3

Neviens, kas uz tevi gaida, nepaliek kaunā; tie top kaunā, kas velti dodas uz viltību.

pirmdiena, 2019. gada 7. janvāris

Jēk.1:12

Svētīgs ir tas vīrs, kas kārdināšanā pastāv, jo pārbaudīts viņš dabūs to dzīvības kroni, ko Tas Kungs ir solījis tiem, kas viņu mīļo.

Jer.9:6

Redzi, es tos kausēšu un pārbaudīšu.

svētdiena, 2019. gada 6. janvāris

Tit.2:11-12

Dieva žēlastība, kas visiem cilvēkiem pestīšanu atnes, ir atspīdējusi un mūs pamāca, lai mēs bezdievību un pasaulīgas kārības aizliegdami, šķīsti un taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī pasaulē.

Ps.81:14

Kaut mani ļaudis man klausītu.

sestdiena, 2019. gada 5. janvāris

Atkl.1:8

Es esmu Tas A un Tas O, Tas Iesākums un Tas Gals, saka Tas Kungs Dievs, kas ir un kas bijis un kas nāk, Tas Visuvaldītājs.

Jes.45:23-24

Visi ceļi manā priekšā locīsies, visas mēles man zvērēs. Par mani sacīs: tiešām, iekš Tā Kunga ir taisnības darbi un stiprums.

piektdiena, 2019. gada 4. janvāris

Rom.12:11

Neesiet kūtri iekš tā, kas jums jādara; esiet dedzīgi garā, kalpojiet Tam Kungam.

Hag.1:9

Jūs gan gaidāt uz daudz, bet redzi, jūs dabūjat maz, un jebšu jūs to esat mājās pārnesuši, taču es to izputināju. Kāpēc tā? saka Tas Kungs Cebaot. Mana nama labad, kas stāv postā, kamēr ikviens skrien sava nama labad.

ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

1.Pēt.5:10

Tas visu žēlīgais Dievs, kas mūs aicinājis uz savu mūžīgo godību iekš Kristus Jēzus, Tas jūs, kas mazu brīdi ciešat, pats sataisīs, spēcinās, stiprinās, pastāvīgus darīs.

Ps.97:10

Tas Kungs pasargā savu svēto dvēseles, no bezdievīgo rokas viņš tos izglābs.

trešdiena, 2019. gada 2. janvāris

Kol.3:13

Cits citu panesdami un cits citam piedodami, ja vienam ir ko sūdzēt pret otru, it kā arī Kristus jums ir piedevis, tāpat arī jūs.

1.Moz.45:24

Nebaraties pa ceļu.

otrdiena, 2019. gada 1. janvāris

Lk.16:19-20

Kāds bagāts vīrs bija, tas ģērbās ar purpuru un dārgu audekli, un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet arī kāds nabags bija, vārdā Lācarus, tas gulēja priekš viņa durvīm, pilns ar vātīm,

2.Moz.23:6

Tev nebūs pārgrozīt sava nabaga tiesu, kad tam jātiesājas.