pirmdiena, 2019. gada 30. septembris

2.Kor.1:3-4

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, tas apžēlošanas Tēvs un visas iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, Ka mēs tos, kas ir visādās bēdās, varam iepriecināt ar to iepriecināšanu, ar ko mēs paši no Dieva topam iepriecināti.

Ps.56:9

Tu skaiti manas bēgšanas, saņem traukā manas asaras.

svētdiena, 2019. gada 29. septembris

Mt.2:19-20

Kad Erodus bija nomiris, lūk, tad Tā Kunga eņģelis sapnī parādījās Jāzepam Ēģiptes zemē Un sacīja: celies un ņem To Bērnu un Viņa māti, un ej uz Izraēla zemi; jo tie ir nomiruši, kas tā bērna dvēseli meklēja.

Ps.33:16

Ķēniņam nepalīdz viņa lielais spēks, vareno neizglābs viņa lielais stiprums.

sestdiena, 2019. gada 28. septembris

Ebr.10:35

Neatmetiet savu sirds drošību, jo tai ir liela alga.

Ps.55:23

Met savu nastu uz To Kungu, tas tevi uzturēs.

piektdiena, 2019. gada 27. septembris

Mt.6:11

Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien.

Sal.māc.3:13

Ikkatrs cilvēks ēd un dzer un ko laba bauda pie visa sava pūliņa: tā ir Dieva dāvana.

ceturtdiena, 2019. gada 26. septembris

2.Tim.1:12

Es zinu, kam esmu ticējis, un stipri ceru, ka viņš ir spēcīgs, to man novēlēto mantu pasargāt līdz viņai dienai.

Sal.pam.14:26

Tā Kunga bijāšanā ir liela drošība.

trešdiena, 2019. gada 25. septembris

Kol.1:23

Ja tik jūs paliekat ticībā stipri un pastāvīgi un nenovēršami no tā evaņģēlija cerības, ko jūs esat dzirdējuši, kas ir pasludināts visai radībai apakš debess.

5.Moz.16:20

Pēc taisnības, taisnības tev būs dzīties, lai tu vari dzīvot.

otrdiena, 2019. gada 24. septembris

2.Kor.1:21-22

Tas, kas mūs un jūs stiprina iekš Kristus, un kas mūs ir svaidījis, tas ir Dievs; Tas mūs arī ir apzieģelējis un devis Tā Gara ķīlu mūsu sirdīs.

Jer.24:7

Es tiem došu sirdi, mani atzīt, ka es esmu Tas Kungs.

pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

2.Kor.6:4, 7

Ikkatrā lietā mēs sevi pašus darām pieņēmīgus, it kā Dieva kalpi: iekš patiesības vārda, iekš Dieva spēka, caur taisnības bruņām pa labo un kreiso pusi.

1.Sam.2:4

Vareniem stops ir salauzts, un vājie ir apjozti ar stiprumu.

svētdiena, 2019. gada 22. septembris

Mt.23:10

Viens ir jūsu mācītājs, Kristus.

Ps.25:5

Vadi mani tavā patiesībā un māci mani.

sestdiena, 2019. gada 21. septembris

Ebr.12:12-13

Tādēļ paceļat atkal gurdenās rokas un slābanos ceļus, un staigājat taisnus ceļus ar savām kājām.

1.Moz.46:3-4

Es esmu tas stiprais Dievs, tava tēva Dievs; nebīsties noiet uz Ēģipti, jo es tevi tur celšu par lielu tautu. Es noiešu tev līdz uz Ēģiptes zemi un es tevi vedin atkal atvedīšu.

piektdiena, 2019. gada 20. septembris

Mt.9:11

Kāpēc jūsu mācītājs ēd ar muitniekiem un grēciniekiem?

Jes.29:19

Bēdīgiem būs atkal prieks iekš Tā Kunga, un nabagi starp cilvēkiem līksmosies iekš Izraēla Svētā

ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

Ebr.2:1

Tāpēc mums būs jo vairāk vērā ņemt to vārdu, ko esam dzirdējuši, ka jel netopam aizrauti pazušanā.

2.Moz.13:21

Tas Kungs gāja viņiem priekšā, dienu padebeša stabā, ka viņš tos pa ceļu vadītu, un nakti uguns stabā, ka viņš tiem spīdētu, iet dienu un nakti.

trešdiena, 2019. gada 18. septembris

Mt.13:52

Tāpēc ikkatrs rakstu mācītājs, uz Debesu valstību mācīts, ir līdzīgs nama kungam, kas no savas mantas izdod jaunas un vecas lietas.

Ps.119:14

Es priecājos par tavas liecības ceļu kā vien par kādu mantu.

otrdiena, 2019. gada 17. septembris

Mt.8:26

Jēzus cēlās, apsauca vēju un jūru, tad palika it klusu.

Jer.2:28

Kur tad ir tavi dievi, ko tu sev esi taisījusi? Lai tie ceļas, vai tie bēdu laikā tevi var izpestīt.

pirmdiena, 2019. gada 16. septembris

Fil.2:5

Tāds prāts lai jums ir, kāds arī Kristum Jēzum bijis.

Am.5:14

Meklējiet labu un ne ļaunu, lai jūs dzīvojat.

svētdiena, 2019. gada 15. septembris

Lk.7:37-38

Redzi, tanī pilsētā viena sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš tā farizeja namā pie galda sēžot, atnesa akmens trauciņu ar dārgām zālēm, un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un iesāka slapināt Viņa kājas ar savām asarām, un ar saviem galvas matiem nožāvēja un skūpstīja Viņa kājas un tās svaidīja ar tām zālēm.

Ps.18:2

No sirds dziļuma es tevi mīlēju, Kungs, mans stiprums.

sestdiena, 2019. gada 14. septembris

Jņ.10:14

Es esmu tas labais gans un pazīstu Savas avis, un tās Mani pazīst.

Ec.34:23

Es par tiem iecelšu vienu vienīgu ganu, kas lai tās gana.

piektdiena, 2019. gada 13. septembris

Ebr.2:18

Jo caur to, ka pats ir cietis un kārdināts, Viņš tiem, kas top kārdināti, var palīdzēt.

Īj.3:20-21

Kāpēc (Dievs) dod bēdīgam gaismu un dzīvību tiem, kam noskumusi sirds, kas pēc nāves ilgojās, bet tā nenāk, un rok pēc tās vairāk nekā pēc mantām.

ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris

Fil.1:9-10

Par to es Dievu lūdzu, ka jūsu mīlestība jo dienas vairotos iekš atzīšanas un visas samanīšanas, ka jūs varat pārbaudīt to, kas labs.

1.Ķēn.18:37

Paklausi mani, Kungs, paklausi mani, lai šie ļaudis atzīst, ka tu Kungs esi Dievs, un ka tu viņu sirdi atgriezi atpakaļ.

trešdiena, 2019. gada 11. septembris

2.Tim.2:19

Lai atstājās no netaisnības ikviens, kas Tā Kunga vārdu piesauc.

5.Moz.16:19

Tev nebūs tiesu grozīt, tev nebūs vaigu uzlūkot, tev arī nebūs dāvanas ņemt; jo dāvanas apstulbo acis gudriem un pārgroza lietas taisniem.

otrdiena, 2019. gada 10. septembris

Fil.4:19

Mans Dievs piepildīs visu jūsu vajadzību pēc savas bagātības iekš godības caur Kristu Jēzu.

Ps.84:12

Dievs Tas Kungs ir saule un priekšturamās bruņas.

pirmdiena, 2019. gada 9. septembris

Lk.15:31-32

Dēls, tu pie manis esi vienmēr un viss, kas mans, tas ir arī tavs. Bet tev bija būt līksmam un priecīgam, jo šis tavs brālis bija nomiris un ir atkal tapis dzīvs, viņš bija pazudis un ir atrasts.

Mih.6:3

Ak mana tauta, ko es tev esmu darījis? Ar ko es tevi esmu apgrūtinājis? Atbildi man!

svētdiena, 2019. gada 8. septembris

Jņ.18:37

Es tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka Man būs patiesību apliecināt.

Jes.42:1

Redzi, tas ir mans kalps, kam es palīdzu, manis izredzēts, pie kā manai dvēselei labs prāts. Es savu Garu esmu licis uz viņu, tautām iznest tiesu.

sestdiena, 2019. gada 7. septembris

Mt.11:29

Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācaties no Manis; jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm.

Hab.2:4

Redzi, dvēsele viņam ir pārgalvīga un netaisna, bet taisnais dzīvos caur savu ticību.

piektdiena, 2019. gada 6. septembris

Rom.12:10

Lai brāļu mīlestība jūsu starpā ir sirsnīga, un godu dodot nākat viens otram pretī.

Ps.133:1, 3

Redzi, cik jauki un cik mīlīgi, kad brāļi dzīvo vienprātīgi, jo Tas Kungs tur apsola svētību un dzīvību mūžīgi.

ceturtdiena, 2019. gada 5. septembris

Fil.2:10

Jēzus vārdā būs ceļus locīt visiem tiem, kas ir debesīs un virs zemes un apakš zemes.

1.Lku.16:31

Lai debess priecājās un lai zeme līksmojās, un lai saka tautu starpā: Tas Kungs ir ķēniņš.

trešdiena, 2019. gada 4. septembris

Mt.5:15

Tā arī sveci iededzinājis, neviens to neliek apakš pūra, bet uz lukturi; tad tā visiem spīd, kas ir namā.

Ps.78:3-4

Ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs viņu bērniem neslēpsim.

otrdiena, 2019. gada 3. septembris

2.Kor.5:6-7

Tāpēc mēs arvienu turam drošu prātu un zinām: kamēr mājojam miesās, tikmēr esam svešumā un vēl ne pie Tā Kunga. Jo mēs staigājam ticība, ne skatīšanā.

Jes.8:17

Es ceru uz To Kungu, kas savu vaigu apslēpis no Jēkaba nama.

pirmdiena, 2019. gada 2. septembris

Röm.3:22-24

Tur nav nekādas starpības. Jo visi ir grēkojuši, un tiem trūkst teikšanas Dieva priekšā, un top taisnoti bez nopelna no Viņa žēlastības.

2.Moz.33:19

Jo es esmu žēlīgs, kam esmu žēlīgs, un apžēlojos, par ko apžēlojos.

svētdiena, 2019. gada 1. septembris

2.Kor.9:15

Pateicība Dievam par viņa neizteicamo dāvanu.

Ps.136:3-4

Pateiciet tam kungu Kungam, kas vien lielus brīnumus dara, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.