svētdiena, 2018. gada 30. septembris

Ef.3:12

Iekš Kristus Jēzus mums ir drošība un pieiešana ar uzticību caur to ticību uz Viņu.

Ps 118:5

No bēdām es To Kungu piesaucu, un Tas Kungs mani paklausīja plašā vietā.

sestdiena, 2018. gada 29. septembris

Ap.d.27:23-24

Šinī naktī man piestājās viens eņģelis no Tā Dieva, kam es piederu un kam es arī kalpoju, Sacīdams: nebīsties, Pāvil, tev būs nākt ķeizara priekšā, un redzi Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi ir laivā.

Cah.8:13

Nebīstaties, un lai jūsu rokas paliek stipras.

piektdiena, 2018. gada 28. septembris

Mt.6:8

Jūsu Tēvs gan zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat.

Ps.66:20

Slavēts Dievs, kas nav atmetis manu lūgšanu, nedz novērsis savu žēlastību no manis.

ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

Rom.5:20

Kur grēks ir vairojies, tur žēlastība vēl vairāk ir vairojusies.

Hoz.11:8-9

Mana sirds ir griezusies, un mana apžēlošanās visai iedegusies. Es nedarīšu pēc savas bardzības karstuma, nedz Evraīmu atkal postīšu, jo es esmu Dievs un ne cilvēks.

trešdiena, 2018. gada 26. septembris

Rom.8:37

Mēs pārpārim uzvaram caur to, kas mūs ir mīlējis.

Sal.pam.3:26

Tas Kungs pasargās tavu kāju no valgiem.

otrdiena, 2018. gada 25. septembris

Ebr.11:21

Caur ticību Jēkabs mirdams katru no Jāzepa dēliem ir svētījis.

1.Moz.28:15

Es tevi negribu atstāt, tiekams es izdarīšu, ko es uz tevi esmu runājis.

pirmdiena, 2018. gada 24. septembris

Fil.2:13

Dievs ir, kas iekš jums padara gan gribēšanu, gan padarīšanu pēc sava labā prāta.

5.Moz.30:9

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi bagāti svētīs visā tavā roku darbā.

svētdiena, 2018. gada 23. septembris

1.Jņ.2:1

Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkojiet; un ja kas grēko, tad mums ir aizbildinātājs pie Tā Tēva, Jēzus Kristus, tas taisnais.

Jer.31:34

Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus.

sestdiena, 2018. gada 22. septembris

1.Jņ.1:5

Šī ir tā sludināšana, ko no viņa esam dzirdējuši un jums sludinājām: ka Dievs ir gaišums un iekš viņa nav nekādas tumsības.

5.Moz.32:4

Dievs ir patiesība un bez viltus, viņš ir taisns un patiesīgs.

piektdiena, 2018. gada 21. septembris

Mt.5:5

Svētīgi tie lēnprātīgie, jo tie to zemi iemantos.

1.Moz.2:15

Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un to ielika Ēdenes dārzā, lai tas to koptu un sargātu.

ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris

2.Tim.1:10

Jēzus Kristus nāvi izdeldējis un dzīvību un neiznīcību gaismā vedis caur evaņģēliju,

Ps.49:16

Dievs atpestīs manu dvēseli no elles varas, jo viņš mani pieņems.

trešdiena, 2018. gada 19. septembris

Fil.4:7

Tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

Ps.65:8

Tu klusini jūras kaukšanu, viņas viļņu kaukšanu un ļaužu troksni.

otrdiena, 2018. gada 18. septembris

1.Jņ.2:24

Ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, tas lai paliek iekš jums.

1.Sam.3:9

Runā Kungs, jo tavs kalps klausās.

pirmdiena, 2018. gada 17. septembris

Atkl.1:5-6

Kas mūs ir mīlējis un mūs mazgājis no mūsu grēkiem ar Savām asinīm, un mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem Savam Dievam un Tēvam: Viņam lai ir gods un vara mūžīgi mūžam!

Ec.37:23

Es tos atpestīšu no visām viņu mājas vietām, kur tie apgrēkojušies, un es tos šķīstīšu: tad tie man būs par ļaudīm, un es tiem būšu par Dievu.

svētdiena, 2018. gada 16. septembris

Jņ.16:22

Jūs tagad esat noskumuši, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu prieku neviens no jums neatņems.

Ps.90:13

Atgriezies, Kungs, atkal pie mums, - cik ilgi tad tas būs? un esi saviem kalpiem žēlīgs.

sestdiena, 2018. gada 15. septembris

Ebr.1:1

Dievs dažu reizi un dažādi vecos laikos uz tiem tēviem runājis caur tiem praviešiem, šinīs pēdīgās dienās uz mums ir runājis caur To Dēlu.

Ps.50:2-3

No Ciānas, kur tas pilnīgais skaistums, Dievs parādās ar spožumu. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu;.

piektdiena, 2018. gada 14. septembris

Lk.18:7

Vai tad Dievs neizdos tiesu saviem izredzētiem, kas dienām naktīm uz viņu brēc?

Ps.17:7

Parādi brīnišķi savu žēlastību, tu, kas glābi no pretiniekiem tos, kas tvērās pie tavas labās rokas.

ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris

2.Tim.4:18

Tas Kungs mani izraus no ikviena ļauna darba un izglābs uz savu Debesu valstību; tam ir gods mūžīgi mūžam!

2.Moz.23:20

Redzi, es sūtu eņģeli tavā priekšā, tevi sargāt uz šī ceļa un tevi novest tai vietā, ko es esmu sataisījis.

trešdiena, 2018. gada 12. septembris

1.Jņ.2:12

Es jums rakstu, bērniņi, jo grēki jums top piedoti Viņa Vārda dēļ.

Ps.57:2

Apžēlojies par mani, ak Dievs, apžēlojies par mani, jo uz tevi cerē mana dvēsele.

otrdiena, 2018. gada 11. septembris

2.Tes.3:3

Uzticīgs ir Tas Kungs, kas jūs stiprinās un pasargās no tā ļauna.

Ps.91:4

Viņa patiesība ir par apsegu un par priekšturamām bruņām.

pirmdiena, 2018. gada 10. septembris

Jņ.14:1

Jūsu sirds lai neizbīstas! Ticat uz Dievu un ticat uz Mani.

Jer.15:20

Es esmu ar tevi, tevi atpestīt un tevi izglābt, saka Tas Kungs.

svētdiena, 2018. gada 9. septembris

Mk.2:17

Spirgtiem ārsta nevajag, bet vājiem. Es neesmu nācis, taisnus aicināt pie atgriešanās no grēkiem, bet grēciniekus.

Ps.51:19

Salauztu un sagrauztu sirdi tu, Dievs, nesmādēsi.

sestdiena, 2018. gada 8. septembris

Jņ.15:16

Jūs Mani neesat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest.

Ec.34:30

Tie samanīs, ka es, Tas Kungs, viņu Dievs, esmu ar viņiem, un tie, Izraēla nams, ir mani ļaudis, saka Tas Kungs Kungs.

piektdiena, 2018. gada 7. septembris

1.Jņ.3:18

Lai mēs nemīlējam ar vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību.

5.Moz.15:11

Es tev pavēlu un saku: atvērdams atver savu roku savam brālim, kas top spaidīts un ir nabags tavā zemē.

ceturtdiena, 2018. gada 6. septembris

Ef.6:10

Topiet spēcīgi iekš Tā Kunga un iekš Viņa spēka varas.

Sal.pam.3:25-26

Nebīsies no piepešas izbailes, jo Tas Kungs būs tavs patvērums.

trešdiena, 2018. gada 5. septembris

Gal.4:6

Kad nu jūs esat bērni, tad Dievs sava Dēla Garu ir sūtījis jūsu sirdīs, tas sauc: Abba, Tēvs!

Jer.3:22

Atgriežaties, atkāpēji bērni, es jūsu atkāpšanos dziedināšu. Redzi, mēs nākam pie tevis.

otrdiena, 2018. gada 4. septembris

Mt.6:10

Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes.

1.Sam.3:18

Viņš ir Tas Kungs, lai viņš dara, ko viņš pats redz labu esam.

pirmdiena, 2018. gada 3. septembris

Ef.4:23

Jums būs atjaunoties savā sirds prātā un garā.

Jer.31:18

Atgriez mani, tad es atgriezīšos. Jo tu, Kungs, esi mans Dievs.

svētdiena, 2018. gada 2. septembris

Jņ.6:35

Jēzus uz tiem sacīja: Es esmu tā dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tas neizsalks: un kas tic uz Mani, tam neslāps nemūžam.

Ps.22:27

Tie bēdīgie ēdīs un būs paēduši, un kas To Kungu meklē.

sestdiena, 2018. gada 1. septembris

Mt.2:14

Cēlies viņš ņēma to bērnu un Viņa māti nakts laikā un aizgāja uz Ēģiptes zemi.

2.Moz.23:9

Tev arī nebūs svešinieku nospaidīt, jo jūs zināt, kā svešiniekam ap sirdi, tāpēc ka jūs arī esat bijuši svešinieki Ēģiptes zemē.