pirmdiena, 2017. gada 31. jūlijs

1.Pēt.2:24

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai.

Cah.3:9

Visus šās zemes grēkus Es izdzēsīšu vienā dienā.

svētdiena, 2017. gada 30. jūlijs

1.Kor.4:20

Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā.

Jer.7:4-5

Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka: tas ir Tā Kunga nams, Tā Kunga nams, Tā Kunga nams! Jo tikai tad, ja jūs nopietni labosit savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību.

sestdiena, 2017. gada 29. jūlijs

Jņ.17:15

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

Ps.39:6

Tu manas dienas esi licis sprīža garumā, un mans mūža ilgums nav it nekas Tavā priekšā. Tikai vēja pūsma ir cilvēks savās mūža gaitās!

piektdiena, 2017. gada 28. jūlijs

Rom.10:12

Kungs parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.

Īj.38:41

Kas tad krauklim sagādā barību, kad viņa mazuļi jo žēli ķērc pēc Dieva palīdzības?

ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs

Lk.11:28

Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.

1.Sam.15:22

Paklausība ir labāka nekā upuris.

trešdiena, 2017. gada 26. jūlijs

Rom.15:5-6

Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.

Ps.68:27

Draudzes sapulcēs teiciet Dievu To Kungu.

otrdiena, 2017. gada 25. jūlijs

Fil.2:27

Patiesi viņš bija slims, tuvu nāvei. Bet Dievs viņu ir žēlojis un ne vien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām.

Ps.116:8

Tu izglābi manu dvēseli no nāves, no asarām manas acis un no slīdēšanas manu kāju.

pirmdiena, 2017. gada 24. jūlijs

1.Tim.2:1-2

Es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.

Jer.3:15

Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību.

svētdiena, 2017. gada 23. jūlijs

1.Jņ.3:18

Nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!

1.Sam.2:3

Nerunājiet pārspīlētu, lepnu valodu, lai no jūsu mutes neiziet nekaunīgi vārdi! Jo Tas Kungs ir Dievs, visu zinātājs, Viņš sver darbus.

sestdiena, 2017. gada 22. jūlijs

Lk.22:61-62

Tas Kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Tad Pēteris atcerējās Tā Kunga vārdu, ko Tas viņam bija sacījis: "Pirms gailis šodien dziedās, tu Mani trīsreiz aizliegsi." Un, ārā izgājis, Pēteris sāka gauži raudāt.

Jes.64:6

Mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps.

piektdiena, 2017. gada 21. jūlijs

1.Jņ.4:9

Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu.

Ps.118:26

Slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga Vārdā!

ceturtdiena, 2017. gada 20. jūlijs

Atkl.2:8-9

Tā saka Pirmais un Pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs: Es zinu tavus grūtumus.

Hoz.14:4

Tikai pie Tevis lai bāri atrod žēlastību.

trešdiena, 2017. gada 19. jūlijs

1.Pēt.2:24

Ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.

2.Moz.15:26

Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.

otrdiena, 2017. gada 18. jūlijs

Lk.16.10

Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un, kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns.

Ps.25.10

Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības.

pirmdiena, 2017. gada 17. jūlijs

Ap.d.10:35-36

Ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas un taisnīgi dzīvo. Šis ir tas vārds, ko viņš Israēla bērniem sūtījis, pasludinādams mieru caur Jēzu Kristu: Tas ir Kungs pār visiem.

Cah.9:10

Kara stopam būs tapt salauztam, jo Viņš nesīs mieru tautu starpā.

svētdiena, 2017. gada 16. jūlijs

Lk.22:32

Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos.

Ps.62:8

Dievs ir mans svētības avots un mans gods.

sestdiena, 2017. gada 15. jūlijs

Jņ.10:3-4

Avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi.

2.Moz.33:13

Šie ļaudis ir Tava tauta.

piektdiena, 2017. gada 14. jūlijs

2.Pēt.3:13

Mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.

Ps.85:10-11

Tuva ir Viņa palīdzība tiem, kas Viņu bīstas, lai Viņa godība mājotu mūsu zemē, ka žēlastība un uzticība lai sastopas, taisnība un miers lai skūpstās.

ceturtdiena, 2017. gada 13. jūlijs

Jņ.1:18

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.

1.Ķēn.8:27

Vai tad Dievs patiešām lai dzīvotu zemes virsū?

trešdiena, 2017. gada 12. jūlijs

Ef.1:13

Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma.

Ec.39:29

"Es no tiem vairs neslēpšu Savu vaigu, jo Es izlēju Savu Garu pār Israēla namu," saka Dievs Tas Kungs.

otrdiena, 2017. gada 11. jūlijs

Ap.d.20:36-38

To sacījis, viņš, ceļos nometies, līdz ar viņiem visiem lūdza Dievu. Bet visi gauži raudāja, metās Pāvilam ap kaklu un to skūpstīja, visvairāk noskumuši par vārdiem, ko viņš bija sacījis, ka tie vairs neredzēšot viņa vaigu. Tie viņu pavadīja uz kuģi.

Ps.71:3

Esi man par klinti, kur patverties, par stipro pili, kas lai mani pasargātu.

pirmdiena, 2017. gada 10. jūlijs

Ebr.11:3

Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.

1.Moz.1:1

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.

svētdiena, 2017. gada 9. jūlijs

Ap.d.13:23

No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu.

Cef.3:14-15

Priecājies, Ciānas meita! Gavilē, Israēl! Priecājies un gavilē no visas sirds, tu Jeruzālemes meita! Jo Tas Kungs ir atsvabinājis tevi no soda.

sestdiena, 2017. gada 8. jūlijs

Lk.15:22-24

Tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās; atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts.

Ps.118:24

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!

piektdiena, 2017. gada 7. jūlijs

Lk.19:10

Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.

Ps.62:10

Tiešām, kā vēsma ir cilvēku bērni, tikai maldi ir lielu vīru dēli; svaru kausos likti, viņi ceļas uz augšu vieglāk par vēja pūsmu.

ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs

Lk.1:51

Viņš darījis varenus darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

Jes.43:13

Arī turpmāk Es palieku tas pats, un nav neviena, kas varētu izglābt no Manas rokas. Kad Es gribu ko darīt, kas to var traucēt?

trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās.

1.Moz.18:27

Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni.

otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs

Lk.18:16

Jēzus tos pieaicināja un sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība."

5.Moz.32:7

Piemini senās dienas, ņem vērā gadus no audzes uz audzi! Vaicā savam tēvam, tas tev to pastāstīs, prasi saviem vecajiem, tie tev to teiks.

pirmdiena, 2017. gada 3. jūlijs

Ap.d.4:20

Mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.

Jer.20:9

Es nedomāšu vairs par Viņu un nerunāšu Viņa Vārdā, - tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaiša uguns.

svētdiena, 2017. gada 2. jūlijs

Fil.2:3

Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.

3.Moz.19:13

Tev nebūs pievilt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt.

sestdiena, 2017. gada 1. jūlijs

2.Kor.1:21

Tas, kas stiprina mūs un jūs Kristū un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs.

Ps.94:18

Katrreiz, kad es domāju: mana kāja slīdēs,- tad Tava žēlastība, ak, Kungs, mani saturēja.