piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Rom.8:34

Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

Ps.6:2

Kungs, nesodi mani Savās dusmās un nepārmāci mani Savā bardzībā!

ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris

Jņ.6:27

Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls.

Jes.55:2

Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize; kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausaities, klausaities uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst.

trešdiena, 2016. gada 28. septembris

Kol.1:19-20

Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā, lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru - gan debesīs, gan virs zemes.

Dan.7:14

Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt.

otrdiena, 2016. gada 27. septembris

2.Kor.3:12

Tāpēc ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi.

2.Moz.33:14

Viņš sacīja: "Es pats iešu ar tevi, un Es došu tev mieru."

pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

Rom.12:11

Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam.

2.Moz.24:7

Visu, ko Tas Kungs ir runājis, mēs darīsim un pildīsim.

svētdiena, 2016. gada 25. septembris

Tit.2:14

Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.

Jer.33:8

Šķīstīšu to ļaudis no visiem viņu noziegumiem, ar ko tie apgrēkojušies pret Mani, un Es piedošu visus viņu pārkāpumus.

sestdiena, 2016. gada 24. septembris

2.Pēt.3:18

Audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā.

5.Moz.8:5

Atzīsti savā sirdsprātā, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu,

piektdiena, 2016. gada 23. septembris

Rom.14:17-18

Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā.

Jes.48:18

Kaut jel tu ievērotu Manus baušļus! Tad tava labklājība būtu kā straume un tava taisnība kā jūras viļņi!

ceturtdiena, 2016. gada 22. septembris

Fil.2:2-4

Piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.

1.Moz.4:9

Vai tad es esmu sava brāļa sargs?

trešdiena, 2016. gada 21. septembris

2.Kor.1:3-4

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.

Ps.142:4

Kad mans gars skumst izmisumā, Tev tomēr mans ceļš ir zināms.

otrdiena, 2016. gada 20. septembris

Mk.14:3-6

Kad Viņš bija Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā, un sēdēja pie galda, tad kāda sieva nāca; tai bija akmens trauciņš ar ļoti dārgu un tīru nardes eļļu, un, trauciņu sasitusi, tā to lēja uz Viņa galvu. Un tur bija kādi, kas pie sevis apskaitās un sacīja: "Kā labad šī eļļas izšķērdēšana? Jo šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par trīs simti denārijiem un izdalīt nabagiem." Un tie izteica viņai pārmetumus. Bet Jēzus sacīja: "Lieciet viņu mierā! Ko jūs viņu mokāt? Tā labu darbu pie Manis ir darījusi."

Ps.23:5

Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.

pirmdiena, 2016. gada 19. septembris

Lk.2:37–38

Tā nešķīrās no Tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūgšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja To Kungu, par To runādama uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu.

Ps.35:28

Mana mēle lai pauž Tavu taisnību un Tavu slavu vienumēr!

svētdiena, 2016. gada 18. septembris

Ebr.6:15

Pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto.

1.Moz.15:1

Tas Kungs runāja uz Ābrāmu, viņam parādīdamies un sacīdams: "Nebīsties, Ābrām, Es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela."

sestdiena, 2016. gada 17. septembris

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.

Ps.115:11

Jūs visi, kas bīstaties To Kungu, ceriet uz To Kungu!

piektdiena, 2016. gada 16. septembris

Kol.1:18

Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem.

Cah.8:8

Viņiem būs Manai tautai būt, un Es būšu viņu Dievs.

ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

Tit,3:7

Lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki.

Jer.32:40

Es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka Es nemitēšos tiem labu darīt.

trešdiena, 2016. gada 14. septembris

1.Tim.6:15-16

Ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs, kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt, Viņam lai ir gods un mūžīga vara!

Jer.10:10

Tas Kungs patiesi ir Dievs, Viņš ir dzīvais Dievs un mūžīgais ķēniņš.

otrdiena, 2016. gada 13. septembris

Mk.1:40-41

Kāds spitālīgs nāk pie Viņa, Viņu lūgdams, un, Viņa priekšā ceļos mezdamies, Viņam saka: "Ja Tu gribi, Tu mani vari šķīstīt." Un Viņš, sirdī kustināts, roku izstiepa, to aizskāra un uz to saka: "Es gribu, topi šķīsts."

Ps.3:3-4

Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli: "Tai pestīšanas nevaid pie Dieva!" Bet Tu, Kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu.

pirmdiena, 2016. gada 12. septembris

Jņ.15:8

Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.

Jes.27:3

Es, Tas Kungs, esmu tā sargs, Es slacinu to vienumēr. Lai neviens to neaizskartu, Es to sargāju dienu un nakti.

svētdiena, 2016. gada 11. septembris

Jņ.6:39

Tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu.

Ps.27:9

Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās - Tu esi mans palīgs!

sestdiena, 2016. gada 10. septembris

Lk.18:13

Muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

Ps.65:4

Kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu, Kungs, tos nolīdzini!

piektdiena, 2016. gada 9. septembris

Mk.4:39-40

Uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: "Klusu, mierā!" Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. Un Viņš uz tiem sacīja: "Kam jūs esat tik bailīgi?"

Jes.43:2

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!

ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris

Mk.5:19

Viņš tam neļāva un saka tam: "Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas Tas Kungs tev darījis un kā Viņš par tevi apžēlojies."

Jer.31:7

Skandiniet slavas dziesmas un sakiet: izglāb, Kungs, Savu tautu.

trešdiena, 2016. gada 7. septembris

1.Pēt.2:24

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba.

Jes.53:5

Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

otrdiena, 2016. gada 6. septembris

Ef.2:4-5

Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu.

Jes.54:7

Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi pieņemšu atkal atpakaļ;

pirmdiena, 2016. gada 5. septembris

2.Kor.3:17

Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.

1.Ķēn.19:11-12

Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja Tam Kungam pa priekšu, bet šinī vētrā nebija Tas Kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet Tas Kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns - lēna balss.

svētdiena, 2016. gada 4. septembris

Mk.1:32

Kad vakars metās un saule bija nogājusi, tad tie pie Viņa nesa visādus neveselus un ļaunu garu apsēstus.

Ps.68:21

Dievs mums ir Dievs, kas var mums palīdzēt. Dievs Tas Kungs mūs izglābj arī no nāves.

sestdiena, 2016. gada 3. septembris

Lk.21:36

Palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami.

Ps.66:12

Tu esi licis cilvēkiem celties pāri mūsu galvām, mums bija jāiet ugunī un ūdenī, un tomēr Tu beidzot mūs esi izvedis svabadībā.

piektdiena, 2016. gada 2. septembris

Mt.10:42

Kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi Es jums saku: tam sava alga nezudīs.

5.Moz.15:10

Dodams dod viņam, lai tava sirds nav ļauna, kad tu viņam dod.

ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris

1.Pēt.2:10

Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta.

Ps.100:3

Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas ganības avīm.