pirmdiena, 2016. gada 12. septembris

Jņ.15:8

Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.