sestdiena, 2016. gada 30. aprīlis

1.Jņ.4:16

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums.

5.Moz.32:10

Viņš to sargāja kā Savu acuraugu.

piektdiena, 2016. gada 29. aprīlis

2.Tim.1:9

Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc Sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem.

Jes,57:16

Es nerāšos mūžīgi un nedusmošos vienumēr.

ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

Mk.6:41-42

Viņš pārlauza maizes un deva Saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā, arī tās divi zivis Viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda.

Ps.40:18

Es gan esmu postā un nabags, bet Tas Kungs gādās par mani.

trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis

Tit.3:9

No ģeķīgiem strīdiem un cilts rakstiem, ķildām un bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši.

Sal..māc.5:6

Kur ir daudz sapņu, tur ir arī daudz veltīgu un tukšu vārdu, tur ir niecība. Bet tu bīsties vairāk Dieva!

otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis

Ebr.4:13

Nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu.

Īj.31:4

Vai Viņš neredz manus ceļus, vai Viņš gan neskaita visus manus soļus?

pirmdiena, 2016. gada 25. aprīlis

1.Kor.8:6

Mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.

Jes.46:9

Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka Es esmu Dievs un cita nav neviena.

svētdiena, 2016. gada 24. aprīlis

Jņ.16:22

Jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.

Jer.31:9

Tie nāks raudādami, ar kvēlām lūgšanām sirdī, un Es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu pie ūdens strautiem pa līdzenu ceļu, kur tie neklups, jo Es esmu Israēlam atkal kļuvis par tēvu.

sestdiena, 2016. gada 23. aprīlis

1.Kor.13:4-6

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

Sal.pam.10:12

Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.

piektdiena, 2016. gada 22. aprīlis

Atkl.15:3

Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj!

Jes.45:12

Manas rokas izklāja debesis, un Es vadīju visu to zvaigžņu pulku.

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

1.Tim.2:3-4

Dievs, mūsu Pestītājs, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

Jes.51:4

Klausaities uz Mani jūs, Mana tauta, atveriet savas ausis, Manas tautas locekļi! Jo likumi un pamācība nāks no Manis, Savu taisnību Es gribu padarīt tautām par gaismu.

trešdiena, 2016. gada 20. aprīlis

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.

Cah.1:3

Ja jūs piegriezīsities Man, saka Tas Kungs Cebaots, tad Es piegriezīšos jums, saka Tas Kungs Cebaots.

otrdiena, 2016. gada 19. aprīlis

2.Kor.5:18

Viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu.

Ps.100:5

Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem.

pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Atkl.12:10

Es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: "Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara."

Dan.2:44

Debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi.

svētdiena, 2016. gada 17. aprīlis

2.Kor.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs.

Ps.59:17

Es dziedāšu par Tavu stiprumu un gavilēdams ik rītu sludināšu Tavu žēlastību, jo Tu esi bijis man par patvērumu un paspārni bēdu dienā.

sestdiena, 2016. gada 16. aprīlis

Mk.10:47-48

Viņš sāka saukt un sacīt: "Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Un daudzi to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jo vairāk brēca: "Dāvida dēls, apžēlojies par mani!"

Ps.22:20

Neesi tik tālu, ak, Kungs, Tu mans spēks, steidzies palīgā!

piektdiena, 2016. gada 15. aprīlis

Ap.d.3:19-20

Nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem.

2.Lku.30:9

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir pilns žēlastības un žēlsirdīgs, un Viņš Savu vaigu nenovērsīs no jums, ja tikai jūs atgriezīsities pie Viņa!

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Mk.3:35

Kas Dieva prātu dara, tas ir Mans brālis un māsa, un māte.

Jes.29:13

Šī tauta Man tuvojas tikai ar savu muti un Mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no Manis.

trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis

1.Pēt.1:13

Lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies.

Ps.33:21

Par Viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu.

otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis

Mt.16:3

Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast?

Am.4:13

Redzi, Viņš ir tas, kas veido kalnus, rada vēju un atklāj cilvēkiem, kas Viņam padomā.

pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis

2.Kor.9:6

Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.

Mal.3:10

Atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!

svētdiena, 2016. gada 10. aprīlis

1.Tes.5:24

Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.

1.Ķēn.8:56

Neviens vārds nav palicis nepiepildīts no tiem labiem vārdiem, ko Viņš runājis caur Savu kalpu Mozu.

sestdiena, 2016. gada 9. aprīlis

Ap.d.2:46-47

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu.

Ps.26:12

Sapulcēs es teikšu To Kungu.

piektdiena, 2016. gada 8. aprīlis

Rom.8:38-39

Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

5.Moz.31:8

Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies.

ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Kol.3:16

Ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!

Ps.44:9

Par Dievu mēs līksmojam vienumēr, un Tavam Vārdam pateicamies mūžīgi.

trešdiena, 2016. gada 6. aprīlis

Mk.16:9-10

Uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, Jēzus parādījās papriekš Marijai Magdalēnai, no kuras Viņš septiņus ļaunus garus bija izdzinis. Šī gāja un pasludināja to tiem, kas ar Viņu bijuši un tagad skuma un raudāja.

Jes.61:1-2

Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos.

otrdiena, 2016. gada 5. aprīlis

1.Kor.15:57

Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Jes.38:20

Tas Kungs ir bijis gatavs un žēlīgs man palīdzēt. Mēs skandināsim savas dziesmas Tā Kunga namā, kamēr vien dzīvosim.

pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

1.Kor.3:6-7

Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē,

Jer.31:28

"Kā Es turēju vaļā Savas acis pār viņiem, lai tos izrautu ar visām saknēm, tos sagrautu, tiem visu noplēstu un iznīcinātu un sagādātu nelaimi, tā Es tagad būšu pār tiem nomodā, lai tiem uzceltu un dēstītu visu par jaunu!" - tā saka Tas Kungs.

svētdiena, 2016. gada 3. aprīlis

2.Tes.3:3

Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Jes.33:22

Tas Kungs ir mūsu soģis, Tas Kungs ir mūsu likumu devējs, Tas Kungs ir mūsu ķēniņš, Viņš mūs izglābs.

sestdiena, 2016. gada 2. aprīlis

Mk.6:31

Viņš tiem saka: "Nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt." Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas ne ēst.

Ps.46:11

Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs.

piektdiena, 2016. gada 1. aprīlis

2.Kor.1:5

Kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu.

Ps.30:2

Es Tevi augsti teikšu, ak, Kungs, jo Tu esi mani augstu cēlis.