ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis

Ebr.10:35

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga!

Ps.40:5

Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz To Kungu.

trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis

Jēk.1:12

Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Ps.66:10

Tu mūs esi pārbaudījis, ak, Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausē sudrabu.

otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis

Jņ.17:24

Tēvs, Es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai viņi redzētu Manu skaidrību.

Ps.27:13

Es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē.

pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Fil.3:13-14

Es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.

1.Lku.22:19

Dzenieties ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli meklēt To Kungu, savu Dievu.

svētdiena, 2015. gada 26. aprīlis

Rom.5:18

Viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.

Dan.9:9

Tā Kunga, mūsu Dieva, rokā ir žēlastība un piedošana.

sestdiena, 2015. gada 25. aprīlis

Mt.20:13-15

Viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem: draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej; bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Jeb vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs?

Dan.9:14

Tas Kungs ir taisns visos Savos darbos.

piektdiena, 2015. gada 24. aprīlis

Atkl.2:2

Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību.

2.Lku.16:9

Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.

ceturtdiena, 2015. gada 23. aprīlis

Jūd.1:21

Pasargait sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību.

Jes.60:20

Tavām skumju dienām būs gals.

trešdiena, 2015. gada 22. aprīlis

Gal.5:1

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis.

2.Moz.14:21

Mozus izstiepa savu roku pār jūru, un Tas Kungs lika jūrai, spēcīgam austruma vējam pūšot, plūst atpakaļ visu nakti, un Viņš darīja jūru par sauszemi, un ūdeņi pāršķēlās.

otrdiena, 2015. gada 21. aprīlis

Lk.11:1

Kungs, māci mums Dievu lūgt.

Īj.40:3-4

Ījabs atbildēja Tam Kungam un sacīja: "Redzi, es esmu visai niecīgs, ko lai es Tev atbildu? Es uzlieku roku savai mutei."

pirmdiena, 2015. gada 20. aprīlis

Mt.7:8

Ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.

Ps.118:21

Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans glābējs.

svētdiena, 2015. gada 19. aprīlis

Fil.2:9-10

Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē.

Cah.9:10

Viņa vara sniegsies no vienas jūras līdz otrai jūrai un no Eifratas upes līdz pasaules galam.

sestdiena, 2015. gada 18. aprīlis

Jņ.15;26-27

Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani. Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie Manis.

2.Moz.4:12

Un tagad ej! Es būšu ar tavu muti, un Es tev mācīšu, kas tev sakāms.

piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Jēk.4:12

Viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt; bet kas tu tāds esi, tu kas tiesā savu tuvāku?

Ps.7:9

Tas Kungs nes tiesu tautām!

ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis

Lk.15:18

Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi.

Raudu dz.1:18

Tas Kungs ir taisns, tomēr es Viņa baušļiem pretojos.

trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis

Ap.d.16:25

Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās.

Soģu 5:3

Klausieties, ķēniņi, lieciet vērā, lielkungi! Es dziedāšu Tam Kungam, es gribu spēlēt Tam Kungam, Israēla Dievam,

otrdiena, 2015. gada 14. aprīlis

Ebr.6:19

Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles enkuru.

Raudu dz.3:58

Tu, Kungs, vadi manas dvēseles lietas, Tu glāb manu dzīvību.

pirmdiena, 2015. gada 13. aprīlis

Fil.2:3

Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.

3.Moz.25:17

Nedariet pāri viens otram, bīstieties sava Dieva.

svētdiena, 2015. gada 12. aprīlis

Mt.5:13

Jūs esat zemes sāls.

1.Moz.12:1-2

Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: "Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību."

sestdiena, 2015. gada 11. aprīlis

Rom.15:33

Miera Dievs lai ir ar jums visiem.

Sal.pam.16:7

Ja kāda ceļi Tam Kungam labi patīk, tad Viņš liek izlīdzināties viņam arī ar viņa ienaidniekiem.

piektdiena, 2015. gada 10. aprīlis

Rom.6:18

No grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai.

5.Moz.30:2-3

Tu atgriezīsies pie Tā Kunga, sava Dieva, tu un tavi bērni, un klausīsi Viņa balsij ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, ko es tev šodien pavēlu, tad arī Tas Kungs, tavs Dievs, atjaunos tevi no gūsta un būs žēlīgs pret tevi.

ceturtdiena, 2015. gada 9. aprīlis

2.Tes.2:16-17

Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

Ps.119:41

Ak, Kungs, lai man notiek Tava žēlastība, Tava palīdzība pēc Tava vārda.

trešdiena, 2015. gada 8. aprīlis

Lk.18:16

Jēzus turpretim tos pieaicināja un sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība."

5.Moz.31:13

Arī viņu bērni, kas vēl to nezina, dzirdēs un mācīsies bīties To Kungu, jūsu Dievu, visu to laiku, kamēr jūs dzīvosit.

otrdiena, 2015. gada 7. aprīlis

1.Kor.15:57

Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.116:3-4

Nāves tīkli tinās ap mani, mani sagrāba elles bailes, es ieslīgu nelaimē un bēdās. Bet es piesaucu Tā Kunga Vārdu:"Izglāb manu dvēseli, ak, Kungs!"

pirmdiena, 2015. gada 6. aprīlis

Atkl.1:17-18

Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.

Ps.90:4

Tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas nakts sardze.

svētdiena, 2015. gada 5. aprīlis

Lk.10:21

Jēzus kļuva priecīgs Svētajā Garā un sacīja: "Es Tev pateicos, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Tiešām, Tēvs, tāds ir bijis Tavs labais prāts."

Jes.43:21

Šī tauta, ko Es esmu Sev izredzējis, lai pauž Manu slavu!

sestdiena, 2015. gada 4. aprīlis

Jņ.16:27-28

Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva.

5.Moz.14:2

Tu esi Tam Kungam, savam Dievam, svēta tauta, un no visām tautām, kas vien ir uz zemes, Tas Kungs tevi ir Sev izredzējis, lai tu būtu Viņam par īpašuma tautu.

piektdiena, 2015. gada 3. aprīlis

Mt.27:39-40

Garāmgājēji zaimoja Viņu, galvas kratīdami, un sacīja: "Viņš gribēja noplēst Templi un to atkal uzcelt trijās dienās; palīdzi pats Sev; ja Tu esi Dieva Dēls, kāp no krusta zemē."

1.Moz.24:56

Neaizturiet mani! Tas Kungs manam ceļam ir licis labi izdoties.

ceturtdiena, 2015. gada 2. aprīlis

Lk.14:17

Nāciet, jo tas ir sataisīts.

Jes.40:1

"Ieprieciniet, ieprieciniet Manu tautu!" saka jūsu Dievs.

trešdiena, 2015. gada 1. aprīlis

Atkl.19:1

Alelujā! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam.

Ps.99:5

Cildiniet To Kungu, mūsu Dievu! Krītiet ceļos Viņa kāju pamesla priekšā! Tiešām, Viņš ir svēts!