trešdiena, 2015. gada 22. aprīlis

Gal.5:1

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis.