trešdiena, 2014. gada 31. decembris

Ebr.13:20-21

Miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk caur Jēzu Kristu.

Ec.34:23

Es tām iecelšu vienu vienīgu ganu, kas tās ganīs.

otrdiena, 2014. gada 30. decembris

Tit.3:4-5

Kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības.

Soģu 10:15

Israēla bērni sacīja Tam Kungam: "Mēs esam grēkojuši. Dari ar mums, kā Tev liekas labi, tikai izglāb mūs šoreiz."

pirmdiena, 2014. gada 29. decembris

Mt.2:11

Tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.

Ps.62:11

Kad bagātība vairojas, nepiegrieziet tai visu savu sirdi!

svētdiena, 2014. gada 28. decembris

Jēk.1:21

Nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.

Sal.māc.4:17

Uzmani savu kāju, kad tu ej Dieva namā, jo nākt un klausīties ir patiešām kaut kas labāks.

sestdiena, 2014. gada 27. decembris

Mt.2:13

Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: "Celies, ņem bērnu un Viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut."

1.Lku.22:16

Celies un rīkojies, un lai Tas Kungs ir ar tevi!

piektdiena, 2014. gada 26. decembris

Atkl.21:5-6

Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu." Tad Viņš teica: "Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi." Un Viņš man sacīja: "Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota."

Jes.55

Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens!

ceturtdiena, 2014. gada 25. decembris

Jņ.1:14

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.

5.Moz.33:27

Mūžīgais Dievs ir patvērums,

trešdiena, 2014. gada 24. decembris

Lk.2:10-11

Eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis,"

Ps.19:8

Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.

otrdiena, 2014. gada 23. decembris

Lk.1:68-75

Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu un mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solījis ar Savu svēto praviešu muti: mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt Savu svēto derību, un dot mums stipro solījumu, ko Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, Viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā Viņa priekšā visas mūža dienas.

1.Sam.7:3

Pievērsiet savu sirdi Tam Kungam un kalpojiet vienīgi Viņam.

pirmdiena, 2014. gada 22. decembris

Rom.13:11-12

Tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu.

Ps.74:16

Tev pieder diena un nakts, Tu esi radījis gaismu un sauli.

svētdiena, 2014. gada 21. decembris

Atkl.1:4

Žēlatība jums un miers no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk.

Ps.103:11

Cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas.

sestdiena, 2014. gada 20. decembris

Mt.8:26

Viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums.

Ps.89:10

Tu valdi pār trakojošo jūru; kad jūras viļņi ceļas, Tu tos klusini.

piektdiena, 2014. gada 19. decembris

Mt.1:21

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.

Jer.31:34

Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku.

ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.

Ps.127:2

Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā.

trešdiena, 2014. gada 17. decembris

2.Tim.1:8

Nekaunies liecināt par mūsu Kungu.

Ps.40:11

Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī, es skaļi daudzināju Tavu uzticību, ka Tu esi mans palīgs. Par Tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā.

otrdiena, 2014. gada 16. decembris

2.Tim.2:19

Lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina Tā Kunga Vārdu.

1.Sam.17:47

Lai atzīst visa šī kara saime, ka Tas Kungs neizglābj nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu.

pirmdiena, 2014. gada 15. decembris

Ebr.13:7

Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!

Dan.12:3

Sapratīgie mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam.

svētdiena, 2014. gada 14. decembris

Jņ.12:26

Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps.

Joz.22:5

Mīlat To Kungu, savu Dievu, un staigājat visur Viņa ceļus.

sestdiena, 2014. gada 13. decembris

Atkl.3:20

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.

1.Moz.18:3

Mans Kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad, lūdzams, neej savam kalpam garām.

piektdiena, 2014. gada 12. decembris

Fil.4:7

Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

Ps.91:4

Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts.

ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

Mt.15:32

Jēzus, pieaicinājis Savus mācekļus, sacīja tiem: "Mana sirds iežēlojas par šiem ļaudīm; jo tie jau trīs dienas pie Manis palikuši, un tiem nav ko ēst. Es negribu tos neēdušus atlaist, ka tie ceļā nenonīkst."

2.Moz.16:11-12

Tas Kungs runāja uz Mozu: "Es esmu dzirdējis Israēla bērnu kurnēšanu. Runā uz tiem un saki: ap vakara laiku jūs ēdīsit gaļu, bet no rīta Es jums došu ēst maizi, lai jūs atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs."

trešdiena, 2014. gada 10. decembris

Ap.d.9:17

Ananija aizgāja un nonāca tanī namā un, viņam rokas uzlicis, sacīja: "Brāli Saul, Kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns Svētā Gara."

2.Ķēn.20:5

Tā saka Tas Kungs, tava ciltstēva Dāvida Dievs: Es esmu tavu lūgšanu uzklausījis, un Es esmu redzējis tavas asaras; redzi, Es tevi izdziedināšu.

otrdiena, 2014. gada 9. decembris

Ef.1:5

Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu,

Jer.31:3

Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību.

pirmdiena, 2014. gada 8. decembris

Lk.11:10

Ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs.

2.Lku.15:2

Ja vien jūs Viņu meklēsit, jūs Viņu arī atradīsit.

svētdiena, 2014. gada 7. decembris

2.Tim.1:5

Pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas papriekš mita tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts - mīt arī tevī.

5.Moz.32:7

Piemini senās dienas, ņem vērā gadus no audzes uz audzi! Vaicā savam tēvam, tas tev to pastāstīs, prasi saviem vecajiem, tie tev to teiks.

sestdiena, 2014. gada 6. decembris

Mt.16:18

Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.

Ps.74:2

Dievs, piemini Savus ļaudis, ko Tu esi mantojis jau sensenos laikos.

piektdiena, 2014. gada 5. decembris

Ef.4:3

Cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti.

1.Moz.45:24

Viņš tiem sacīja: "Ceļā būdami, esiet bez bailēm."

ceturtdiena, 2014. gada 4. decembris

3.Jņ.1:15

Miers lai ir ar tevi. Draugi tevi sveicina. Sveicini draugus, katru atsevišķi.

Rut.2:4

Boāss nāca no Bētlemes un sacīja pļāvējiem: "Tas Kungs lai ir ar jums!" Un tie atbildēja: "Tas Kungs lai tevi svētī!"

trešdiena, 2014. gada 3. decembris

Lk.1:46-47

Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju."

Ps.28:7

Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties.

otrdiena, 2014. gada 2. decembris

1.Tes.2:8

Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums; mēs ar jums gribējām dalīties ne vien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļuvuši.

Ps.66:16

Nāciet, klausaities visi, kas Dievu bīstaties, es jums stāstīšu, ko Viņš ir darījis manai dvēselei!

pirmdiena, 2014. gada 1. decembris

Ap.d.10:4

Tas viņam atbildēja: "Dievs ir pieminējis tavas lūgšanas un dāvanas."

Jes.30:19

Viņš tev būs žēlīgs, kad tu Viņu piesauksi. Kad Viņš dzirdēs tavu balsi, Viņš tev atbildēs.