piektdiena, 2013. gada 31. maijs

Kol.2:6

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā.

1.Lku.29:13

Tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies, un tie, kas slavējam Tavas godības Vārdu.

ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs

Mt.5:17

Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.

Ec.20:11

Es tiem devu Savus likumus un mācīju tiem Savus baušļus; kas tos tur, tas dzīvos.

trešdiena, 2013. gada 29. maijs

Jņ.20:15

Jēzus viņai saka: "Sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē?"

Ps.34:19

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.

otrdiena, 2013. gada 28. maijs

Tit.3:4-5

Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības.

Ps.19:13

Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām!

pirmdiena, 2013. gada 27. maijs

Ap.d.26:22-23

Es še stāvu kā liecinieks maziem un lieliem, neko citu nesludinādams kā vien to, ko pravieši un Mozus par nākamām lietām runājuši, ka Kristum bija jācieš, ka Viņš pirmais no mirušiem augšāmcēlies sludināt gaismu Savai tautai un pagāniem.

Jes.51:4

Klausaities uz Mani jūs, Mana tauta, atveriet savas ausis, Manas tautas locekļi! Jo likumi un pamācība nāks no Manis, Savu taisnību Es gribu padarīt tautām par gaismu.

svētdiena, 2013. gada 26. maijs

Fil.2:13

Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.

Jes.40:30-31

Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.

sestdiena, 2013. gada 25. maijs

Jņ.1:16

No Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.

Jes.33:5-6

Dižens ir Tas Kungs, jo Viņš mājo augstībā. Viņš piepildīs Ciānu ar tiesu un taisnību. Un Viņš būs tavas dzīves pamats, pestīšanas bagātība, gudrības un atziņas avots.

piektdiena, 2013. gada 24. maijs

Lk.11:2

Viņš tiem sacīja: "Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds."

Ps.115:1

Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!

ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

Lk.21:33

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs!

Jes.40:6-8

Visa miesa ir zāle, un viss tās jaukums ir kā puķe laukā! Zāle nokalst, puķe novīst, kad Tā Kunga dvaša to skar. Tiešām, tauta ir zāle! Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi!

trešdiena, 2013. gada 22. maijs

Jņ.6:68

Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi.

Ps.16:11

Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.

otrdiena, 2013. gada 21. maijs

2.Kor.1:4

Mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.

Jes.61:1-2

Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos.

pirmdiena, 2013. gada 20. maijs

Lk.22:32

Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos.

Ps.4:2

Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs!

svētdiena, 2013. gada 19. maijs

Ap.d.2:38

Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu."

Ps.106:20

Tā apmainīja savu Dieva godību pret lopa tēlu, vērša, kas ēd zāli.

sestdiena, 2013. gada 18. maijs

Kol.1:16

Viņā radītas visas lietas.

Sal.māc.12:1

Piemini savu Radītāju savā jaunībā, pirms tās ļaunās dienas nāk un tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi: tie man nepatīk!

piektdiena, 2013. gada 17. maijs

Lk.18:13

Muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

Ps.34:19

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.

ceturtdiena, 2013. gada 16. maijs

Kol.1:20

Caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru - gan debesīs, gan virs zemes.

Hag.2:9

"Es gribu dāvināt mieru šai vietā," saka Tas Kungs Cebaots.

trešdiena, 2013. gada 15. maijs

Lk.8:39

"Atgriezies savās mājās un izstāsti, ko Dievs tev ir darījis." Un viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis.

Ps.116:12

Kā es atmaksāšu Tam Kungam par visu, ko Viņš man labu darījis?

otrdiena, 2013. gada 14. maijs

1.Jņ.1:9

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.

Neh.9:33

Tomēr Tu esi taisns visā, kas ir nācis pār mums, jo Tu esi parādījis mums uzticību, bet mēs esam rīkojušies bezdievīgi.

pirmdiena, 2013. gada 13. maijs

1.Kor.10:13

Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.

Jer.10:24

Pārmāci mani, Kungs, bet ar žēlastību un ne Savā bardzībā, ka Tu mani galīgi neiznīcini!

svētdiena, 2013. gada 12. maijs

Lk.23:33-34

Kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja: "Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara."

Jes.53:12

viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem.

sestdiena, 2013. gada 11. maijs

Kol.3:16

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos.

Jer.22:29

Ak, zeme, zeme, zeme! Uzklausi Tā Kunga vārdu!

piektdiena, 2013. gada 10. maijs

Ebr.11:3

Ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.

Jer.10:12

Tas Kungs, radīja zemi ar Savu spēku, lika stiprus pamatus pasaules ēkai ar Savu gudrību un izplēta pār visu debesis ar Savu atziņu.

ceturtdiena, 2013. gada 9. maijs

Jņ.16:7

Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.

Jer.32:39

Es tiem piešķiršu vienādas sirds domas un vienādu dzīves ceļu, lai tie Mani bīstas visu savu mūžu sev un saviem bērniem par svētību.

trešdiena, 2013. gada 8. maijs

Ef.5:17

Nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.

Jes.1:3

Vērsis pazīst savu īpašnieku un ēzelis sava kunga sili, bet Israēls tādas lietas nepazīst, Manai tautai nav par to nekādas izpratnes!

otrdiena, 2013. gada 7. maijs

Mt.7:21

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.

Joz.1:8

Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts.

pirmdiena, 2013. gada 6. maijs

Tit.2:11-12

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem,audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā.

2.Moz.23:8

Neņem uzpirkšanas dāvanas, jo tās apstulbo gudro acis un pārgroza taisno lietas.

svētdiena, 2013. gada 5. maijs

Ef.4:26

Lai saule nenoriet, jums dusmojoties.

Ps.4:5

Dusmojiet, bet negrēkojiet!

sestdiena, 2013. gada 4. maijs

Lk.9:46-48

Viņos cēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Bet Jēzus, zinādams viņu sirds domas, paņēma bērnu un nostatīja to Sev blakus un sacīja: "Kas šo bērnu uzņem Manā Vārdā, tas uzņem Mani."

Ps.94:9

Kas ausi ir dēstījis, vai tas nedzird? Kas aci ir veidojis, vai tas neredz?

piektdiena, 2013. gada 3. maijs

Ef.2:10

Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Ps.138:8

Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi! Neatstāj Savu roku darbu!

ceturtdiena, 2013. gada 2. maijs

2.Kor.1:5

Kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu.

Ps.119:76

Tava žēlastība lai mani iepriecina, kā Tu esi solījis Savam kalpam!

trešdiena, 2013. gada 1. maijs

Gal.6:2

Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.

3.Moz.22:31

Turiet Manus baušļus un pildiet tos,- Es esmu Tas Kungs!