ceturtdiena, 2013. gada 28. februāris

Ebr.6:11

Mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam.

Jes.30:26

Mēness gaisma būs kā saules gaisma, un saules gaisma būs septiņreiz gaišāka nekā septiņu dienu gaisma, kad Tas Kungs sasēja Savas tautas vātis un dziedēja viņas brūces.

trešdiena, 2013. gada 27. februāris

Lk.13:17

Visa tauta priecājās par visiem šiem varenajiem darbiem, kurus Viņš darīja.

Neh.12:43

Dievs Tas Kungs bija iepriecinājis viņus ar lielu prieku; arī sievas un bērni priecājās, un Jeruzālemes gaviles bija tālu dzirdamas.

otrdiena, 2013. gada 26. februāris

Fil.2:5

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū.

Mih.6:8

Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!

pirmdiena, 2013. gada 25. februāris

Lk.8:24

Pie Viņa piegājuši, tie Viņu modināja, sacīdami: "Kungs, Kungs, mēs grimstam!" Bet Viņš pacēlās un apsauca vēju un ūdens viļņus. Un tie nostājās un palika rāmi.

Ps.30:4

Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts, Tu mani uzturēji dzīvu.

svētdiena, 2013. gada 24. februāris

Jņ.15:16

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus.

5.Moz.32:10

Viņš to sargāja kā Savu acuraugu.

sestdiena, 2013. gada 23. februāris

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

Jes.43:2

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!

piektdiena, 2013. gada 22. februāris

Gal.5:1

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!

Ps.124:7

Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem; pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti!

ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris

Ebr.13:15

Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.

Ps.34:3

Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas.

trešdiena, 2013. gada 20. februāris

Lk.5:20

Viņš uz to sacīja: "Cilvēk, tavi grēki tev piedoti."

Jes.57:16

Es nerāšos mūžīgi un nedusmošos vienumēr.

otrdiena, 2013. gada 19. februāris

2.Kor.8:21

Mēs dzenamies pēc tā, kas labs, ne tik vien Tā Kunga, bet arī cilvēku priekšā.

Jer.6:13-14

Tie visi, no jaunākā līdz vecākajam, ir mantas kārīgi un no pravieša līdz priesteriem visi nododas meliem. Tie grib Manas tautas vainu pavirši dziedināt, sacīdami: miers, miers! - kur miera nav.

pirmdiena, 2013. gada 18. februāris

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.

Ps.83:2-3

Ak, Dievs, nepaliec mierā! Neciet klusu un nekavējies, Dievs! Jo redzi, Tavi ienaidnieki trako, un Tavi nicinātāji paceļ galvas.

svētdiena, 2013. gada 17. februāris

Ebr.12:1

Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.

1.Moz.39:9

Kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu?

sestdiena, 2013. gada 16. februāris

Kol.2:13

Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus.

Ps.25:18

Uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus manus grēkus!

piektdiena, 2013. gada 15. februāris

Lk.22:35

Viņš tiem sacīja: "Kad Es jūs sūtīju bez maka un somas un kurpēm, vai jums kā trūka?" Un tie sacīja: "Nekā!"

Jes.55:12

Ar prieku jūs iziesit un mierā jūs tiksit vadīti.

ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

2.Kor.4:17

Tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību.

Jer.31:13

Es pārvērtīšu viņu skumjas priekā un tos iepriecināšu un ielīksmošu pēc viņu bēdām.

trešdiena, 2013. gada 13. februāris

Mk.11:24

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.

1.Sam.1:27

Tas Kungs man to ir devis, ko es esmu no Viņa lūgusi.

otrdiena, 2013. gada 12. februāris

Mt.23:10

Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir jūsu vadonis, Kristus.

Jes.48:17

Es, Tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā.

pirmdiena, 2013. gada 11. februāris

2.Tes.3:3

Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Ps.22:20

Neesi tik tālu, ak, Kungs, Tu mans spēks, steidzies palīgā!

svētdiena, 2013. gada 10. februāris

Ap.d.16:10

Kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprazdami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju.

2.Moz.33:15

Mozus sacīja: "Ja Tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes."

sestdiena, 2013. gada 9. februāris

Lk.22:20

Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: "Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums top izlietas."

Jer.32:40

Es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka Es nemitēšos tiem labu darīt.

piektdiena, 2013. gada 8. februāris

Ebr.3:14

Mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru.

Jer.17:5, 7

Tā saka Tas Kungs: "Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni un kura sirds atkāpjas no Tā Kunga! ...Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!"

ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

2.Kor.13:4

Jebšu Viņš krustā sists nespēkā, bet Viņš ir dzīvs Dieva spēkā; tāpat arī mēs esam nespēcīgi, bet ar Viņu dzīvosim Dieva spēkā jūsu vidū.

Ps.71:16

Es staigāšu Tā Kunga spēkā, es liecināšu, ka vienīgi Tu esi taisns.

trešdiena, 2013. gada 6. februāris

1.Kor.8:6

Mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.

Ps.89:12-13

Tev pieder debess, Tev pieder arī zeme, pasaule, un, kas to pilda, to Tu esi radījis. Tu esi radījis ziemeļus un dienvidus.

otrdiena, 2013. gada 5. februāris

Mk.7:37

Viņš visas lietas ir labi darījis; Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā.

Ps.89:2

Es dziedāšu par Tā Kunga žēlastību visos laikos, paudīšu ar savu muti Tavu uzticību radu radiem.

pirmdiena, 2013. gada 4. februāris

Lk.8:46

Jēzus sacīja: "Mani kāds ir aizskāris, jo Es jūtu, ka spēks no Manis ir izgājis."

Jer.16:19

Ak, Kungs, mans spēks, mana stiprā pils un mans patvērums bēdās!

svētdiena, 2013. gada 3. februāris

Mt.6:26

Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?

Īj.38:41

Tad krauklim sagādā barību, kad viņa mazuļi jo žēli ķērc pēc Dieva palīdzības, kad tie aiz pārtikas trūkuma klīst apkārt un klīzdami pagurst, būdami jau tuvu nāvei?

sestdiena, 2013. gada 2. februāris

Lk.20:38

Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi.

Dan.12:2

Daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies: citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam.

piektdiena, 2013. gada 1. februāris

Kol.2:3

Kristū apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības.

Jes.5:21

Bēdas lai tiem, kas tikai pašu acīs ir gudri un prātīgi tikai paši savās iedomās!