piektdiena, 2013. gada 22. februāris

Gal.5:1

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!